Digitala filmarvet

Urval och tekniska riktlinjer


Här är Ingeborg Holm (1913, av Victor Sjöström) före och efter den digitalt restaurerades. Bilden och ljussättningen har stabiliserats och smuts och skador har tagits bort, ruta för ruta.

Urval

Urvalet av filmer för digitaliseringen görs av ett redaktionsråd bestående av medarbetare på Filminstitutet, där faktorer som barn-och ungdomsfilm, kvinnliga upphovsmakare, variation av genre, regissörer, rättighetsinnehavare och olika tidsepoker vägs samman. Redaktionsrådet samarbetar med de filmvetenskapliga institutionerna på universiteten i Sverige och har knutit till sig en extern referensgrupp med representanter från Stockholms Universitet, Sveriges Förenade Filmstudios, Kungliga Biblioteket och Svenska Filmkritikerförbundet. Vår inställning är att detta inte är ett urval, utan att urvalet på sikt blir en prioritetsordning. Läs redaktionsrådets riktlinjer och vilka som ingår i gruppen här.

Samarbeten

I arbetet med att digitalisera och tillgängliggöra filmarvet vill vi samarbeta med och stödja andra aktörer som bidrar till att få ut filmerna till allmänheten. När Filminstitutet nu har möjligheten att bedriva digitaliseringsarbetet i större skala avsätter vi därför en viss kvot av antalet filmer som digitaliseras per år till rättighetsinnehavare, som kan önska filmer som de planerar att ge ut och distribuera till digitalisering. Rättighetsinnehavare och distributörer kan lämna förslag på filmer till projektledare Lova Hagerfors, lova.hagerfors@filminstitutet.se en redogörelse för hur filmen är tänkt att distribueras och i vilka visningsfönster.

Tekniska riktlinjer

Filminstitutet har också tagit fram en policy för hur digitaliseringsarbetet utförs; vilka riktlinjer som vägleder arbetet vad gäller valet av utgångsmaterial och bearbetningen av bild och ljud. Projektet syftar till att framställa digitala mastrar i hög upplösning från vilka digitala biografkopior (DCP) kan framställas. Från de digitala mastrarna kan material också tas fram för tv-visning, dvd/bluray-utgivning, vod-tjänster med mera, av filmernas respektive rättighetsinnehavare. Resultatet ska vara så likt originalet som möjligt. Läs de tekniska riktlinjerna här.

Skriv ut