© European Union , 2015 / Source: EC - Audiovisual Service / Photo: Etienne Ansotte

Att stärka små och medelstora företag i de kulturella och kreativa sektorerna: EU-kommissionen och EIF lanserar en ny garantiordning

Kreativa Europa

EU-kommissionen och Europeiska investeringsfonden (EIF) lanserar idag ett garantiinitiativ på 121 miljoner euro för att genom finansinstitut stödja små och medelstora företag i de kulturella och kreativa sektorerna. Detta system förväntas skapa mer än 600 miljoner euro i banklån under de kommande sex åren.

Dagens initiativ gör det möjligt för EIF att tillhandahålla garantier och motgarantier till utvalda finansförmedlare så att de ska kunna tillhandahålla mer skuldfinansiering till entreprenörer i de kreativa och kulturella sektorerna. Affärsbanker/banker som riktar sig till privatpersoner, investeringsbanker och andra finansförmedlare som omfattas av garantin på 121 miljoner € kommer att stödja över tio tusen små och medelstora företag inom många olika sektorer som den audiovisuella sektorn (inklusive film, television, animering, videospel och multimedia), festivaler, musik, litteratur, arkitektur, arkiv, bibliotek och muséer, konsthantverk, kulturarv, design, scenkonst, förlagsverksamhet, radio och bildkonst.

Finansieringsinstrumentet skapades under programmet Kreativa Europa – EU:s viktigaste program för de kulturella och kreativa sektorerna och det kommer att förvaltas av EIF på uppdrag av EU-kommissionen. De europeiska små och medelstora företagen bör kunna dra nytta av det så tidigt som i slutet av detta år.

– Kreativa hjärnor och företag måste experimentera och ta risker för att blomstra, både för vårt samhälle och för vår ekonomi.Vi hjälper dem att få banklån som de normalt inte skulle få, säger Günther H. Oettinger, kommissionär med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället, vid lanseringen av initiativet idag.

– Att hjälpa företag att expandera och få tillgång till marknadsbaserade finansieringslösningar står högt upp på kommissionens dagordning. Att tillhandahålla skydd för kreditrisker och kapacitetsbyggnad för finansiärer är två nödvändiga ingredienser i lösningen för att stödja små och medelstora företag i de kulturella och kreativa sektorerna. Garantifaciliteten för de kulturella och kreativa sektorerna, som vi undertecknar idag, kommer att hjälpa små och medelstora företag i hela Europa inom allt från film till festivaler och musik till muséer, att få en start och utvecklas, säger EIF:s vice verkställande direktör, Roger Havenith.

De kreativa och kulturella sektorerna representerar över sju miljoner arbetstillfällen i EU och står för 4,2 % av EU:s BNP (källa). Att få tillgång till finansiering kan vara svårt för dessa sektorer, främst på grund av tillgångarnas och säkerheternas immateriella karaktär, marknadens begränsade storlek, osäker efterfrågan och bristande sakkunskap hos finansförmedlare när det gäller att tillgodose sektorns särdrag. Den nya garantifaciliteten för de kulturella och kreativa sektorerna omfattar kapacitetsuppbyggnad för finansförmedlare, vilket ger dem särskild sakkunskap om de viktigaste inslagen i dessa sektorer (t.ex. specifika affärsmodeller och kreditriskbedömning i sektorerna). Kapacitetsuppbyggnaden ska tillhandahållas av a) leverantörer av kapacitetsuppbyggnadstjänster som valts ut av EIF (t.ex. ett konsultföretag som är specialiserat på hur de kulturella och kreativa sektorerna fungerar) efter en öppen anbudsinfordran. En sådan utbildning kommer att vara gratis för finansförmedlare.

Under de kommande dagarna kommer Europeiska investeringsfonden att gå ut med en intresseanmälan och alla godtagbara finansinstitut (banker, garantiinstitutioner, fonder, osv.) kan ansöka. Efter ett utförligt urvalsförfarande kommer EIF att välja de finansförmedlare som kan göra de nya finansieringsmedlen tillgängliga för små och medelstora företag i de berörda sektorerna. Finansförmedlare måste rapportera ingående om de finansiella produkter som de föreslår för de små och medelstora företagen och om hur de införs.

Dagens initiativ är ett led i kommissionens arbete för att stödja investeringar och smartare användning av nya och befintliga finansiella resurser, vilket är syftet med investeringsplanen för Europa. Det kompletterar också arbetet inom ramen för strategin för den digitala inre marknaden för att skapa den rätta miljön för de kulturella och kreativa sektorerna, och särskilt för småföretagen, så att de kan blomstra i den digitala tidsåldern.

Om EIF

Europeiska investeringsfonden har som huvuduppgift att stödja Europas mikroföretag, småföretag och medelstora företag genom att hjälpa dem att få tillgång till finansiering. EIF tar fram risk- och tillväxtkapital, garantier och mikrofinansinstrument som är speciellt inriktade på detta marknadssegment. På så sätt arbetar EIF för EU:s mål och gynnar innovation, forskning och utveckling, entreprenörskap, tillväxt och sysselsättning.

Om lånegarantin för de kulturella och kreativa sektorerna och programmet Kreativa Europa

Detta nya finansieringsinstrument är inrättat inom ramen för det övergripande programområdet i programmet Kreativa Europa och är det första som har en så bred räckvidd i de kulturella och kreativa sektorerna. Det har samma syfte som delen för små och medelstora företag i Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), som driver investeringsplanen för Europa: ökad utlåning till små och medelstora företag så att de kan bygga ut sin verksamhet.

Kreativa Europa är ett sjuårigt program (2014–2020) för att stödja aktörer inom de kreativa och kulturella områdena. Programmet har en budget på 1,46 miljarder € för hela perioden. Det består av Mediaprogrammet för utveckling och distribution av europeiska audiovisuella verk, Kulturprogrammet, som stöder initiativ inom kultursektorn för att t.ex. främja gränsöverskridande samarbete och översättning av skönlitteratur och det sektorsövergripande programområdet. Syftet med Kreativa Europa är att främja kulturell mångfald, främja spridningen av europeisk kultur och kreativitet och stärka konkurrenskraften i de kulturella och kreativa sektorerna.

Mer information

Frågor och svar

Skriv ut