Filminstitutets stöd

Stöd till anordnare av biografföreställningar som inte är mervärdesskatteskyldiga

Syftet med stödet är att det ska kompensera biografföreningar/anordnare som saknar avdragsrätt för momskostnader.

OBS! Stödet utgår från och med 1 januari 2017. Stödet kan sökas för sista gången senast den 1 februari 2017 och gäller då 2016 års verksamhet.
Ansökan görs på särskild blankett som finns att ladda ner längst ner.

Vem kan söka?

Sammanslutningar av ideella föreningar som i egen regi eller genom anslutna medlemmar regelbundet anordnar biografföreställningar samt föreningsägda biografer som inte tillhör någon sammanslutning kan söka stödet.

För vad kan man söka?

Stödet ska användas för att kompensera kostnader för mervärdesskatt avseende filmhyror och fraktkostnader.

Vilka villkor måste uppfyllas?

Redovisning av föregående kalenderårs momskostnader per biograf ska bifogas. Den ska vara styrkt av revisor. Om ansökan gäller flera biografer ska en förteckning över dem skickas med.
Se även Generella villkor.

När och hur ansöker man?

Stödet kan sökas en gång per år. 2017: 1 februari. Ansökan görs på särskild blankett.

Hur bedöms ansökan?

Stödet fördelas proportionellt i förhållande till de momskostnader som den sökande kan redovisa från föregående år.

Hur fattas beslut?

Ansökningarna bereds på Filminstitutets enhet Distribution & visning. Filminstitutets VD beslutar om stöd. Beslutsbrev skickas till den adress som angetts i ansökan.

Hur betalas stödet ut?

Stödet betalas ut till det konto som angetts i ansökan när VD fattat beslut.

Ramon Reissmüller

Handläggare

Tel: 08-665 11 59

ramon.reissmuller@filminstitutet.se

Skriv ut