Filminstitutets stöd

Stöd till utveckling av biografverksamhet på mindre ort

Syftet med stödet är att stärka och utveckla biografstrukturen för att öka filmutbudets möjligheter att nå en större publik, att stärka biografens position samt att öka både intäkter och antalet besökare. Det kan gälla allt från investeringar i lokalen i form av ny teknik eller komfort till investering av nya digitala kommunikationskanaler.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av biografägare som uppfyller samtliga av nedanstående krav:

  • Som är registrerade hos Filmägarnas kontrollbyrå
  • Som är aktiva med öppna föreställningar under 2017
  • Som finns på tätorter med upp till 25 000 invånare (enligt SCB:s tätortsregister)
  • Som har max tre salonger

För vad kan man söka?

Stöd fördelas till biografen för att utveckla verksamheten långsiktigt. En utvecklingsstrategi för vilka åtgärder biografägaren planerar genomföra under perioden 2018 ska bifogas ansökan. Strategin ska innehålla en behovsanalys som beskriver nuläge och förändringsbehov samt åtgärder som behövs göras för att öka besökare och intäkter. Exempel på åtgärder: 1) höja standarden i biografen för att bli mer attraktiv för besökarna, 2) öka antalet föreställningar 3) utveckla marknadsföringsarbetet för att öka kännedom kring verksamheten till fler publikgrupper i lokalsamhället, med mera.

Biografer kan söka stöd upp till 100 000 kronor per salong.

När och hur ansöker man?

Stödet kan endast sökas en gång per biograf under 2018: Deadline är 3 september. Handläggningstiden är ca 8 veckor. Ansökan görs på särskild blankett och postas till Svenska Filminstitutet. En resultatrapport för första halvåret 2018 samt en utvecklingsstrategi ska bifogas ansökan.
Ta kontakt med handläggare för att initiera en dialog om du känner dig osäker på hur du skriver ansökan.

Hur bedöms ansökan?

Fördelning av stöd ska göras efter en bedömning av behov och ambitioner på sökandens utvecklingsstrategi och möjligheten att realisera denna.

Hur fattas beslut?

Ansökningarna bereds på Filminstitutets enhet Distribution & visning. Filminstitutets VD beslutar om stöd efter rekommendation från handläggaren. En referensgrupp är rådgivande. Beslutsbrev skickas till den adress som angetts i ansökan.

Hur betalas stödet ut?

75 % av stödet rekvireras på en blankett som skickas tillsammans med beslutsbrevet. Resterande stödsumma betalas ut när slutredovisning har inkommit och godkänts.

Hur redovisar man?

Biografägaren redovisar stödet genom att skicka in underlag som styrker kostnaderna för genomförda åtgärder. Stödmottagaren ska också redovisa hur stödet har använts genom att fylla i en redovisningsenkät. Stödmottagare ska även i efterhand redovisa biografbesökarstatistik för 2019 med verifierad och säkerställd data. Stödmottagare måste därmed redovisa från Filmägarnas kontrollbyrå verifierad data för samtliga öppna föreställningar under denna period.

Dessa redovisningar ska skickas till Filminstitutet senast den 31 mars 2020. Om redovisning inte skickas in i tid blir biografägaren återbetalningsskyldig.

Se även dokumentet Generella villkor längst ner på sidan.

 

Elin Torestad

Handläggare

Tel: 08-665 11 94

elin.torestad@filminstitutet.se

Skriv ut