Filminstitutets stöd
På årets kortaste dag den 21 december kommer kortfilmer att visas på ett flertal platser över hela landet. Foto: Katriina Mäkinen

Kortfilmsdagen 2016

Under hösten fördelar Filminstitutet ett tidsbegränsat stöd för en gemensam nationell satsning för visning av kortfilm på årets kortaste dag – den 21 december. Kortfilmsdagen är etablerad i ett flertal länder över hela norra halvklotet och 2014 lanserades initiativet i Sverige. Syftet med stödet är att etablera satsningen i Sverige och därigenom öka antalet biografer och andra visningsplatser som visar kortfilm och därmed långsiktigt öka publiken för kortfilm.

Vem kan söka?

Satsningen ryms inom stöden till biografägare för publikarbete samt spridning av svensk kortfilm i Sverige och riktar sig till landets alla biografer samt andra visningsaktörer.

För vad kan man söka?

Godkända kostnader är bland annat marknadsföring och publikarbete specifikt för det enskilda eventet, filmhyra samt omkostnader för kringarrangemang. Man kan inte få stöd för kostnader för lokalhyra, personal eller eventuella uteblivna intäkter.

Vilka villkor måste uppfyllas?

Man kan söka upp till 10 000 kr och ingen ekonomisk motprestation krävs. Landets samtliga biografägare kan söka stödet till skillnad från andra biografstöd. Se även dokumentet generella villkor.

När och hur ansöker man?

Stödet kan sökas under perioden 15 oktober -15 november 2016. Besked lämnas senast den 29 november 2016.

Hur bedöms ansökan?

Ansökningarna bedöms utifrån ambitionsnivå på filminnehåll och publikarbete.

Hur fattas beslut?

Ansökan bereds av enheten Distribution & visning. Beslutet meddelas skriftligt.

Hur redovisar man?

Stödmottagare fyller i en redovisningsblankett samt bifogar godkänd ekonomisk redovisning enligt anvisningar och skickar in till Filminstitutet senast den 31 januari 2017. I redovisningen ingår även att skicka in digital fotodokumentation av det genomförda eventet som Filminstitutet kan använda för vidare spridning.

Hur betalas stödet ut?

Stödet rekvireras på en blankett som skickas tillsammans med beslutsbrevet. Stödet kan ej rekvireras i förhand utan först när fullständig redovisning är inskickad och godkänd.

Kajsa Finn

Handläggare

Tel: Tel: 08-665 12 14

kajsa.finn@filminstitutet.se

Skriv ut