Filminstitutets stöd

Publikrelaterat stöd, PRS

Publikrelaterat stöd ska lämnas till svenska långfilmer för öppna visningar på biograf. Stödet ska baseras på filmens bruttobiljettintäkter under sex månader efter filmens premiär.

Det publikrelaterade stödet höjs till tidigare nivåer. 2014 sänktes det publikrelaterade stödet, PRS. Men nu återgår vi till de nivåer för PRS som gällde tidigare. Detta med anledning av hur det har gått för svenska filmer på bio hittills i år och hur prognosen för resterande delen av året ser ut. De nya nivåerna kommer gälla retroaktivt för de filmer som har fått stödbeslut i mellantiden.

Vem kan söka

Publikrelaterat stöd skall lämnas till svenska långfilmer för öppna visningar på svenska biografer. Stödet ska baseras på filmens bruttobiljettintäkter under sex månader efter filmens premiär.

Beräkning av egeninsats

Egeninsats är det intäktsberättigade privatkapital från svenska finansiärer som ingår i filmens finansiering vid anmälan och som bekräftas vid slutredovisning, då Filminstitutet fastställer slutligt stöd.

 Som svenskt privatkapital räknas samproduktionsinsatser från produktionsbolag, distributörer, TV-bolag (inklusive SVT) och andra privata investerare. Finansiering i form av förförsäljningar (licenser) och distributionsförskott (MG) räknas som svenskt privatkapital även då försäljningen sker till utlandet. Insatser från regionala produktionscentrum räknas inte som svenskt privatkapital. Deras ägarandelar av förförsäljningar och förskott ingår inte i PRS-grundande kapital.

Anmälan

För att vara berättigad till publikrelaterat stöd ska producenten anmäla filmen till Svenska Filminstitutet tidigast sex månader före inspelningsstart dock senast före filmens biografpremiär.

Film som beviljats produktionsstöd anses anmäld i och med beslut om produktionsstöd. Anmälan ska ske på Filminstitutets blankett med bifogade handlingar.

Utbetalning av publikrelaterat stöd

Stöd utbetalas mot rekvisition efter fullgjord slutredovisning samt leverans av säkerhetsmaterial och baseras på biografredovisningar efter sex (6) månaders exploatering.

Stödmottagare ska redovisa nödvändig biografbesökarstatistik för bedömning och uppföljning med verifierad och säkerställd data. Stödmottagare måste därmed redovisa från Filmägarnas kontrollbyrå verifierad data för samtliga öppna föreställningar under projektperioden för beviljat stöd.

 Stöd som ej rekvirerats 18 månader efter filmens premiär förfaller.

Annelie Juliusson

Handläggare, Publikrelaterat stöd (PRS), Intyg

Tel: 08-665 12 32

annelie.juliusson@filminstitutet.se

Skriv ut