Filminstitutets stöd

Stöd till internationella samproduktioner

Målet med stöd till samproduktioner är bl a att stärka samarbetet mellan utländska producenter och svenska produktionsbolag, att inspirera och medverka till kompetensutveckling, att öka möjligheterna att uppnå internationell finansiering samt att underlätta för filmerna att resa över gränserna.

 

Vem kan söka?

Stödet är riktat mot den svenska produktionsmiljön och ansökan ska komma från ett etablerat svenskt produktionsbolag.

Den svenska producenten ska vara ansvarig för den svenska konstnärliga, tekniska och finansiella delen i samproduktionen. Med svensk producent avses "en person som är bosatt här i landet eller ett bolag, ett utländskt företags filial eller annan juridisk person som är registrerad här i landet.." enligt Filmavtalet 9§.

Vilka kriterier bedömer vi utifrån?

 • Långsiktigt kreativt och ekonomiskt samarbete mellan den svenska och den utländska producenten.
 • Andelen svensk medverkan i produktionen: kreativ, teknisk och finansiell
 • Distribution (biograf eller nationell heltäckande TV-distribution)
 • Konstnärliga kvalitéer

Den sökande producenten fyller själv i en blankett med ett poängsystem som värderar bedömningskriterierna ovan. Tröskelvärdet för att projektet ska gå vidare till konsulent är 10 poäng, men det innebär inte att projektet automatiskt får stöd. Blankett hittar du nedan. 
Filminstitutets bidrag kan högst vara 80% av den svenska finansieringen. Den svenska finansieringen ska stå i rimlig proportion till den svenska spenderingen. Filminstitutet stödjer 8-12 samproduktioner per år.

Att bifoga vid ansökan

 • Ansökningsblankett
 • Poängsystem
 • Manus 
 • Plan över samarbete mellan den svenska producenten och huvudproducenten (både tidigare samarbeten och samarbetet framöver)
 • Specificering över svensk kreativ och teknisk medverkan 
 • Budget i SEK där det i särskild kolumn specificeras svensk spendering
 • Finansieringsplan i SEK, där svensk insats särskilt specificeras, inkl LOI/ LOC
 • Distributionsplan, inkl LOI eller dylikt
 • Tidsplan

OBS! Ansökan och bifogade handlingar ligger till grund för Filminstitutets bedömning och avvikelser kan komma att förändra Filminstitutets värdering av projektet, samt i förlängningen beslutet.

Beslutsgång

Efter en första värdering av projektet på produktionsstödsavdelningen med hjälp av poängsystemet lämnas manus och övrig information vidare till en konsulent för en konstnärlig värdering. Konsulenten beslutar om en eventuell rekommendation om produktionsstöd till Svenska Filminstitutets styrelse. Om projektet inte anses uppfylla grundläggande krav för samproduktion, görs ingen konstnärlig bedömning. Behandlingstiden beräknas till 8 veckor.  

I övrigt gäller våra ordinarie bestämmelser för produktionsstöd.

Eurimages

Eurimages stöttar fiktion, animation och dokumentär med en minsta längd på 70 min. Syftet med fonden är att underlätta för europeisk samproduktion och projektet måste ha minst två samproducenter från olika länder som är medlemmar i fonden. Svensk representant för Eurimages är Kristina Börjeson, Svenska Filminstitutet.


Intyg om godkänd samproduktion (ETS 147) och nationell certifiering (Certificate of origin).

Lina Norberg Johansson

Produktionscontroller Kortfilm, Moving Sweden, Internationella samproduktioner

Tel: 08-665 12 27

lina.norberg@filminstitutet.se

Jenny Örnborn

Produktionscontroller Dokumentärfilm

Tel: 08-665 11 27

jenny.ornborn@filminstitutet.se

Marco Cermeño

Administratör Långfilm, Int. samproduktioner och Dramaseriestöd

Tel: 08-665 11 80

marco.cermeno@filminstitutet.se

Skriv ut