Biblioteket

Låneregler

För att bli låntagare behöver man acceptera våra låneregler.

Allmänna lånebestämmelser

När du registrerar dig som låntagare bekräftar du att du tagit del av bibliotekets låneregler och förbinder dig att följa dem samt hålla dig informerad om eventuella ändringar. Samtliga lån skall registreras i låneexpeditionen. Vid återlämning är låntagaren skyldig att tillse att lånet avregistreras. Vid lån för annan låntagares räkning krävs fullmakt. För att registrera sig som låntagare krävs att man har fyllt 16 år, har en adress i Sverige samt en giltig ID-handling. Lånekortet är en värdehandling. Förlorat lånekort ska omedelbart anmälas till biblioteket. Biblioteket kan undanta visst material från utlåning. Låntagaren skall meddela adressändring till biblioteket. Låntagare som bryter mot lånereglerna kan avstängas.

Personuppgifter

Alla personuppgifter behandlas enligt Allmänna dataskyddsförordningen (EU) nr 2016/679.

Hemlån

Lånetiden är normalt 14 dagar. För kurslitteratur är lånetiden 7 dagar. För att få låna kurslitteratur krävs att man är inskriven vid Stockholms Universitet. Lån kan förlängas om ingen annan låntagare står i kö.

Läsesalslån

Visst material lånas endast ut för nyttjande vid läsplats i biblioteket. Opublicerat material får ej kopieras, ej ens för privat bruk. Läsesalslån medges endast till registrerade låntagare.

Ersättningsskyldighet

Lånat material skall behandlas aktsamt. Om lånat material skadas eller förkommer är låntagaren, oavsett vem som är vållande, ersättningsskyldig. Lagningar får ej ombesörjas av låntagaren. Kan förlorad eller skadad del av större verk eller häfte av en tidskrift inte anskaffas separat är låntagaren skyldig att ersätta hela verket eller hela årgången. Låntagaren är skyldig att ersätta det förlorade eller skadade verkets fulla värde. Låntagaren är också skyldig att betala administrationskostnader. Skadat verk för vilket låntagaren lämnat ersättning tillhör alltjämt biblioteket.

Skriv ut