Biblioteket

Låneregler

För att bli låntagare behöver man skriva under våra låneregler.

Allmänna lånebestämmelser

När du skriver under ditt lånekort bekräftar du att du tagit del av bibliotekets låneregler och förbinder dig att följa dem samt hålla dig informerad om eventuella ändringar. För att registrera sig som låntagare krävs att man har fyllt 16 år, har en adress i Sverige samt en giltig ID-handling. Lånekortet är en värdehandling. Förlorat lånekort ska omedelbart anmälas till biblioteket. Följande typer av lån tillämpas: hemlån, läsesalslån och fjärrlån. Biblioteket kan undanta visst material från utlåning. Samtliga lån skall registreras i låneexpeditionen. Vid återlämning är låntagaren skyldig att tillse att lånet avregistreras. Återlämningskvitto kan begäras. Vid lån för annan låntagares räkning krävs fullmakt. Låntagaren är skyldig att på begäran uppvisa legitimation. Låntagaren skall meddela adressändring till biblioteket. Epostadressen är särskilt viktig eftersom vi skickar meddelande om reservationer och försenade lån via e-post. Låntagare som bryter mot lånereglerna kan avstängas.

Personuppgifter

Alla personuppgifter behandlas enligt Allmänna dataskyddsförordningen (EU) nr 2016/679. 

Hemlån

Lånetiden är normalt 14 dagar. För kurslitteratur är lånetiden 7 dagar. För att få låna kurslitteratur krävs att man är inskriven vid Stockholms Universitet. Omlån kan göras via telefon, mejl eller vår webbkatalog. Ett omlån får göras max 9 gånger. Du kan inte låna om när det är kö på boken eller om du har en skuld som överstiger 50 kr. Omlån på dvd-filmer medges ej. Observera att omlån via webbkatalogen inte är möjligt om du har obetalda förseningsavgifter.

Läsesalslån

Visst material lånas endast ut för nyttjande vid läsplats i biblioteket. Opublicerat material får ej kopieras, ej ens för privat bruk. Läsesalslån medges endast till registrerade låntagare.

Förseningsavgifter

Biblioteket tillämpar förseningsavgifter på kurslitteratur och dvd. För övrigt material gäller följande regler: Om återlämning inte sker i tid skickas kravbrev till låntagaren. OBS! kravbrev 1 och 2 skickas enbart via e-post. Om lånen inte förnyas eller återlämnas påförs en administrativ avgift i och med kravbrev nr 3. Samtidigt spärras låntagaren tills dess att samtliga inkrävda lån har återlämnats. Den administrativa avgiften kvarstår att betala vid återlämnandet av lånen. För närvarande är förseningsavgiften 5 kronor per exemplar och dag för dvd samt 10 kronor per exemplar och dag för kurslitteratur. Den administrativa avgiften är för närvarande 100 kronor per ärende. Observera att avgifternas storlek bestäms av biblioteket och kan komma att ändras.

Ersättningsskyldighet

Lånat material skall behandlas aktsamt. Om lånat material skadas eller förkommer är låntagaren, oavsett vem som är vållande, ersättningsskyldig. Lagningar får ej ombesörjas av låntagaren. Kan förlorad eller skadad del av större verk inte anskaffas separat är låntagaren skyldig att ersätta hela verket. Skadat material för vilket låntagaren lämnat ersättning tillhör alltjämt biblioteket. Om lånat material inte har återlämnats senast sju dagar efter att det tredje kravbrevet skickats ut, anses de som förkomna och du blir ersättningsskyldig. Ersättning sker till återanskaffningspris, dock lägst det schablonbelopp som fastslagits för mediet. Schablonbeloppet för böcker är 400 kronor/st. Schablonbeloppet för dvd-filmer är 500 kronor/st. Vid samtliga räkningsärenden tillkommer administrativa kostnader. Om lånen återlämnas, men först efter att en räkning skickats ut, kvarstår ändå den administrativa avgiften. Även om du har betalat ersättning för materialet tillhör det fortfarande biblioteket och ska återlämnas om det återfinns.

Skriv ut