Våra arkiv
Nitratfilm
Restaurering och omkopiering av brandfarlig nitratfilm är ett av Filmarkivets restaureringsuppdrag. Foto: Gert Moberg.

Analog omkopiering och restaurering

Filmarkivet låter alltjämt utföra fotokemisk omkopiering och restaurering, framför allt på filmer som endast föreligger på nitratfilmsbas.

Fram till 1953 producerades nästan all professionell 35 mm-film på nitrat, som är ett obeständigt medium och under ogynnsamma förhållanden är självförstörande; bl a självantänder nitratfilm vid +38°C med ett explosionsartat brandförlopp som följd. För att filmer som endast föreligger på nitratfilmsbas ska kunna säkras för eftervärlden och åter kunna visas måste dessa antingen digitiseras eller omkopieras.

Analog restaurering av Filminstitutets samlingar startade i stor skala i mitten av 1960-talet, då framför allt spelfilmer från stumfilmsepoken restaurerades och omkopierades till s k säkerhetsfilm på acetatbas. Under 1970-talet omkopierades alla bevarade långa ljudfilmer från nitratfilmsperioden (1930-53). 1980 fick Filminstitutet utökade resurser för att även säkra svensk kort- och dokumentärfilm som producerats fram till början av 1950-talet. I mitten av 1990-talet påbörjades ett arbete med att rädda de svenska långfilmer som producerades på färgnegativ på 1950-, 60- och 70-talen, eftersom det visade sig att de drabbats av olika kemiska nedbrytningsprocesser, med blekning av färger som följd.

Fram till 2011 utfördes omkopieringsarbetet på olika kommersiella laboratorier i Sverige och utomlands. När det sista fullskaliga fotokemiska laboratoriet i Sverige stängde ner sin verksamhet startade Filminstitutet upp ett analogt laboratorium med kopiering och framkallning i egen regi i Rotebro, och under perioden 2012-2022 restaurerades drygt etthundra filmer, i huvudsak unika kopior av nitratfilm. Läs mer om vilka filmer som restaurerades vid laboratoriet i Rotebro nedan.

Under den tid som Filminstitutet bedrev egen laboratorieverksamhet utfördes också omkopieringsarbeten på uppdrag av externa kunder; framför allt åt utländska arkiv som önskade nya analoga kopior av svenska klassiker. Läs mer om till vilka arkiv nya kopior framställdes nedan.

Efter det att Filminstitutet 2024 beslöt att avsluta laboratorieverksamheten i Rotebro, utförs det analoga restaurerings- och omkopieringsarbetet vid utländska fotokemiska laboratorier.

Skriv ut