Våra arkiv

Bevarande

Filmarkivet bevarar filmer i originalformat, och på den informationsbärare den slutgiltiga versionen framställts.

Filmarkivet bevarar film på filmbas, om den ursprungligen producerats och distribuerats på filmbas, därför att:

  • filmbas har en överlägsen beständighet jämfört med andra informationsbärare
  • möjligheterna att visa film i originalformat därmed också bevaras

Filmarkivet bevarar digitalt distribuerad film i filformat. Filmer som distribuerats i videoformat digitaliseras och bevaras i filformat. Filmarkivet framställer inte bevarandematerial på filmbas från digitala filer eller band, eftersom:

  • information går förlorad
  • möjligheterna att i framtiden ta fram bevarandematerial på filmbas kommer att vara begränsad
  • framställande av visningsmaterial i originalformat innebär kostsam digitalisering

Analog film

Beräkningar utförda av Image Permanence Institute i Rochester visar att film på filmbas som bevaras under optimala arkivförhållanden har en livslängd på >500 år, att jämföra med livslängden för hårddiskar (<10 år) och magnetiska band och skivor (<50 år).

Film på filmbas ska förvaras kallt och torrt för att bromsa upp kemiska nedbrytningsprocesser. Filmarkivets filmer bevaras därför i för ändamålet specialbyggda kyl- och fryskasematter med en kontrollerad temperatur mellan -6°C och +6°C och i en relativ luftfuktighet mellan 25% och 35%. Temperatur- och luftfuktighetsvärden följer rekommendationer från den internationella filmarkivfederationen FIAF:s tekniska kommission. Läs mer i FIAF Preservation Best Practice (pdf).

I arkivets samlingar finns DigiBeta-kassetter och andra band av filmer som aldrig producerats eller distribuerats på filmbas. Dessa band förvaras i arkivutrymmen som håller en temperatur mellan 15°C och 18°C, vilket också är de förhållanden i vilka arkivets innehav av slutmixar och annat magnetiskt material bevaras.

Digital film

Oavsett produktionsformat bevaras digitala mastrar och visningsmaterial i ISO-standardiserade filformat, som lagras på databand i två geografiskt åtskilda bandrobotar. Genom konstant kontroll kopieras filerna vid behov, och på detta sätt kan därmed det långsiktiga bevarandet garanteras. Vi tar endast emot och bevarar digitalt material som är okrypterat, enligt internationella rekommendationer. Läs mer i FIAF Recommendation on the deposit and aquisition of D-cinema elements for long term preservation and access (pdf).

För närmare information om arkivets policy vad gäller bevarande,  Riktlinjer för Filmarkivsverksamheten vid Svenska Filminstitutet (pdf).

Nitratkasematt i Grängesberg
Filmarkivets nitratfilmer bevaras i specialbyggda
kylkasematter i Grängesberg. Foto: Olle Johnsson.

Skriv ut