Våra arkiv

Deponera eller donera film

Med undantag för kontraktsbundna leveranser av filmer som erhållit finansiellt stöd från Filminstitutet (läs mer under Säkerhetsmaterial), består filmarkivets samlingar av donationer och frivilliga depositioner från produktions- och distributionsbolag, upphovsmakare, laboratorier, kulturinstitutioner och enskilda.

Vi tar emot analogt och digitalt original- och bevarandematerial samt visningskopior till alla filmer som visats på biograf i Sverige; både svensk och utländsk film, lång- och kortfilm, spelfilm och dokumentärer, reklam- och journalfilm, animationer och trailrar. Vi tar också emot digitalt material till filmer som ursprungligen producerats och distribuerats analogt, om materialet håller biografkvalitet. Däremot tar vi vanligtvis inte emot oredigerat inspelningsmaterial, annat arbetsmaterial eller icke-färdigställda filmer.

Vi tar emot all film som föreligger på brandfarlig nitratbas oavsett om filmen är biografvisad eller inte. Nitratfilm, som i huvudsak användes fram till början av 1950-talet, är självförstörande under ogynnsamma förhållanden; bland annat självantänder nitratfilm vid +38°C med ett explosionsartat brandförlopp som följd.

Huruvida vi tar emot material som erbjuds i donation eller deposition beror på vilket material som finns sedan tidigare i samlingarna. Vi förbehåller oss rätten att ta emot endast delar av en erbjuden donation eller deposition, och rätten att företa gallring i material som tas emot. Filmarkivet erbjuder inte ekonomisk ersättning för en deposition.

Allt material som tas emot i donation och deposition bevaras i för ändamålet optimalt anpassade arkivförhållanden (läs mer under Bevarande)

Deponent har tillgång till deponerat material mot erläggande av en för tiden gällande hanteringsavgift, och om deponenten inhämtat tillstånd från rättighetsinnehavare (om annan än deponenten).

Filmarkivet har rätt att vid behov omkopiera eller digitalisera deponerat material, och att använda deponerat material, eller material som framställts från detta, inom ramen för Filminstitutets ordinarie verksamhet. 

Om du har analogt material att donera eller deponera, kontakta oss på Filmarkivet (filmarkivet@filminstitutet.se)

Om du har digitalt material att donera eller deponera, kontakta vårt digitala arkiv (digitalaarkivet@filminstitutet.se)

Om du har manuskript, affischer eller annat filmrelaterat material att donera eller deponera, kontakta Filminstitutets bibliotek (läs mer under Biblioteket).

Om du har icke-biografvisad smalfilm, som t ex amatör-, hembygds-, förenings-, industri- och undervisningsfilmer, kontakta Kungliga biblioteket. För kontaktuppgifter se www.kb.se

Skriv ut