Filmpedagogik
Bild: Caroline Eriksson

Filmverksamheter i hela landet

Filminstitutet stödjer filmpedagogiskt arbete i skolor och kommuner över hela landet. Det finns 19 regionala filmverksamheter i Sverige som tidigare fått stöd från Filminstitutet. Numera ingår stödet till regionala filmverksamheter i den så kallade Samverkansmodellen.

Samverkansmodellen innebär att landstingen/regionerna får statliga bidrag till regional kulturverksamhet som de i sin tur fördelar till olika regionala kulturaktörer utifrån en regional kulturplan som ska ha tagits fram i bred samverkan. Verksamheten vid en regional filmverksamhet bedrivs inom tre huvudområden.

Filmpedagogik
Alla regionala filmverksamheter öka möjligheten för barn och unga att uppleva och skapa med rörliga bilder, både i skolan och på fritiden. Inom skolans område kan det handla om att ta initiativ till skolbiovisningar och att erbjuda kompetensutveckling för lärare. När det gäller fritid kan det röra sig om till exempel att arrangera regionala uttagningar till Novemberfestivalen, nationell arena för unga filmare. Det pedagogiska arbetet sker i nära samverkan med kommunerna i regionen och med Filminstitutet.

Visning
Regionala filmverksamheter främjar också spridning och visning av film. Det kan handla om att väcka ett kommunalt engagemang för biografen, eller om att arrangera egna visningsturnéer.

Talangutveckling
Resurscentrumen ger stöd till växthusprojekt som riktar sig till unga filmare. De regionala filmkonsulenterna coachar också filmare och lånar ut teknisk utrustning.

Regionala produktionscentrum
Det finns också fyra regionala produktionscentrum - Filmpool Nord, Film i Skåne, Film i Väst och Filmpool Stockholm-Mälardalen - som årligen får stöd från Filminstitutet. Från och med 2013 års filmavtal är stödet riktat till produktionsinsatser inom barn- och ungdomsfilm.
Produktionscentrumen agerar som samproducenter med krav på rättigheter i de filmer de går in i. Då kräver också att hela eller delar av filmproduktionen ska ske i den egna regionen och att lokala företag och filmarbetare ska engageras. Stödet från Filminstitutet får dock endast användas till produktionsstöd.

Skolbio
Skolbio är en nyckelverksamhet och innebär att barn och ungdomar ser film på den lokala biografen under skoltid. Den gemensamma filmupplevelsen ger en utgångspunkt för samtal kring olika livsfrågor, men också kring filmens språk och uttrycksmedel. Svenska Filminstitutet tar kontinuerligt fram metodmaterial till aktuella filmer i form av filmhandledningar, artiklar och pedagogisk dokumentation. Skolbio arrangeras lokalt av varje enskild skola, biograf eller kommun, inte av Filminstitutet. Om du undrar om det finns någon kontaktperson för skolbioverksamheten i din kommun kontakta anna.hakansson@filminstitutet.se

Filmdistribution
Läs mer om filmbokning under Om att boka skolbio.

Skriv ut