En filmhistorisk resa
Skriv ut

Materialet och läroplanen

Fanny och Alexander_810.jpgFanny och Alexander, Ingmar Bergman, 1982, © AB Svensk Filmindustri

 

Ambitionen med En filmhistorisk resa är att erbjuda ett tydligt och relevant pedagogiskt upplägg. Materialet låter sig lätt integreras i undervisningen och har tydlig förankring i skolans styrdokument. Nedan har vi tydliggjort vilka skolämnen materialet kan användas i, där det kan ge ett bra stöd för att nå målen genom lektionsupplägg med filmklipp och handledningar.

I de reviderade kursplaner, som börjar gälla hösten 2022, Lgr 22, får filmen en mer framträdande roll än tidigare. Vi har valt att utgå från dessa kursplaner.  För dig som använder  materialet under våren 2022, kan dock känna sig trygg. Det är inga stora förändringar som görs i kursplanerna, men jämför med Lgr 11 om du känner dig osäker.

I urvalet nedan har vi valt att utgå från de ämnen där materialet lämpar sig allra bäst; svenska, svenska som andraspråk och bild. Det går också bra att se över kursplanerna i exempelvis historia, musik, slöjd och ytterligare språkämnen. Vi är övertygade om att du som pedagog är den som bäst avgör när, hur samt vilka delar av materialet som bör användas i vilket sammanhang.

Svenska och svenska som andra språk, såväl som bildämnet, gynnas av fördjupad förmåga att förstå och tillämpa gestaltning. Dessa ämnen kan genom filmhistorisk kunskap berika eleverna språkligt tack vare filmens mångsidiga uttryck. Förståelse för filmen och den rörliga bildens historia lägger grund för ett vidgat språk – både för att ta in och vidga sin värld – och för att uttrycka sig om densamma.

Svenska och svenska som andraspråk

De båda ämnenas syfte

 • Under syfte i Lgr 22 betonas elevernas möte med olika estetiska uttryck för språkutveckling i både svenska och svenska som andraspråk.

 • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

 • Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmågan att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

 • Eleverna ska ges möjlighet att kommunicera i digitala miljöer, med interaktiva och föränderliga texter.

 • Eleverna ska stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

 • I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt (svenska) språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

 

Centralt innehåll – Svenska

Läsa och skriva

 

 • Analys av texter med koppling till upphovsperson, tid och andra texter samt utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.

 • …skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

 

Texter

 

 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i berättande och poetiska texter. Bildspråk, gestaltningar, parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

 • Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud. Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i filmiskt berättande, teaterföreställningar och webbtexter.

 

Centralt innehåll - Svenska som andraspråk

Läsa och skriva

 

 • Analys av texter med koppling till upphovsperson, tid och andra texter samt utifrån egna erfarenheter och referensramar, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.

 • …skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

 

Texter

 

 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i berättande och poetiska texter. Bildspråk, gestaltningar, parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

 • Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud. Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i filmiskt berättande, teaterföreställningar och webbtexter.

 

Bild

 

 • I kursplanen för ämnet bild står att undervisningen i ämnet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur i form av film, fotografi, design, konst, arkitektur och miljöer.

 • I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa och kommunicera visuellt.

 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både i nutid och historiskt. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet.

 

Centralt innehåll – Bild

Bildframställning

 

 • Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om frågor som är angelägna för eleverna.

 • Kombinationer av bild, ljud, objekt och text i eget bildskapande.

Tekniker, verktyg och material

 

 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Bildanalys

 

 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konst och arkitektur från olika tider och kulturer. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

 • Hur bilder kan kopplas till egna erfarenheter och företeelser i elevernas visuella kulturer. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Centralt innehåll

 

Materialet bidrar också med ett komplement färdigheter till det centrala innehållet utifrån modellen Se Samtala Skapa:


 • Att känna till hur filmiskt berättande växt fram och sett ut i olika tider, från filmens begynnelse till idag. (Se)

 • Att reflektera över och förstå rörlig bild på ett djupare plan. (Samtala)

 • Att få större kunskap om valmöjligheter i det egna användandet av rörligt bildspråk. (Skapa)