Filmpedagogik

Huvudpersonen i Sameblod
Nordisk Film

Saemien vïrre

Tema: Värdegrund , Samhälle och politik , Tonår/skola/sex , Kulturmöten/kulturkrockar , Nationella minoriteter

Språk Svenska , Samiska

Ålder: Åk 6-8 , Åk 9 , Gymnasiet

Filmhandledning till Sameblod i sydsamisk översättning. Saemien vïrre lea akte åajvoehlaakan filme Elle-Marjan bïjre gie nomadeskuvlem vaadtsa jïh sjæjsjali edtja sov saemien aerpiem hiejhtedh juktie svïenske sjïdtedh.

Daate aaj soptsestimmie Sveerjen skaamesjen kolonijaale histovrijen bïjre, mïss´akth gorreldihkie årrodh jïh ålkoelisnie tjåadtjodh, stujmien bïjre jïh eadtjohke årrodh, skaamoe jïh skåltoe. Daate damteles filme mestie almetjh båasarieh jïh mij eevtjie vihkeles soptestallemidie dan individuelle jïh nasjonelle histovrijetjaelemen bïjre.

Översättare: Sara Mariana Åström 

Sverige, 2017, Sameblod, Amanda Kernell, 110 min, Tillåten från 11 år, Nordisk Film
Ladda ner filmhandledningen till "Saemien vïrre" som PDF Läs mer om "Saemien vïrre" i Svensk Filmdatabas