Filmpedagogik

Filmkunnighet

Materialetochläroplanen   Filmkunnighet   Modellen

Tanken med den filmpedagogiska modellen är att den ska kunna användas på all slags film. Det kan, förutom en hel spelfilm eller filmklipp, vara en sekvens från ett spel, en animerad informationsfilm, en dokumentär, en teve-serie, ett YouTube-klipp, ett videokonstverk, en reklamfilm eller en kortfilm.

Syftet är att läromedlet också ska bidra till att främja ökad medvetenhet om normer och representation samt att öka filmkunnigheten på landets skolor. Filmkunnighet ingår i begreppet MIK, medie- och informationskunnighet, som är ett samlingsnamn för kompetenser som krävs för att bygga ett demokratiskt samhälle med delaktiga medborgare. Det är ett begrepp som tagits fram av UNESCO, för att möta den samtida utvecklingen internationellt med audiovisuell kommunikation på alla slags informationsplattformar. MIK handlar om digital kompetens och filmkunnighet är en av kompetenserna inom MIK – den som tillhandahåller praktiska och teoretiska verktyg för att förstå och använda rörlig bild.

Tolkning av film är så mycket mer än att förstå filmen utifrån mer än handlingen. Genom att förstå hur något berättas audiovisuellt - hur budskap förs fram - blir eleverna mer filmkunniga. Det innebär att de kan uttrycka sig kring vad de ser och hör och genom att skapa och använda rörliga bilder kan de vidga sitt audiovisuella lärande. Att öva sin filmkunnighet är ytterst en demokratisk fråga. Det kan, som här, handla om att synliggöra ideologier, normer, narrativa grepp, retoriska figurer och känsloförmedling. Utan filmkunnighet kan vi inte uttrycka oss medvetet, kunnigt, fritt och nyanserat i vår tids bildrika kommunikationslandskap. Genom att öva filmkunnighet kan vi på ett fördjupat sätt prata om rättvisa, jämställdhet och demokrati utifrån den oändliga resurs som filmens värld utgör för frågor om värdegrund.

Skriv ut