Filmpedagogik
Lika vär(l)d-modellen

Modellen

modellen-ljus    

Modellen utgår från frågeordet vem och fortsätter med frågor som har sin grund i de så kallade diskrimineringsgrunderna: Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

 

Ladda ned modellen i PowerPoint

Välj en enkel fråga om vems perspektiv vi utgår ifrån när vi diskuterar värdegrundsfrågor. Exempelvis Vem får älska vem? Vem har ansvar? Vem har makt? Detta är en pedagogik som handlar om att pröva olika perspektiv utifrån filmiska gestaltningar. Materialet kan användas på vilken film eller rörligt bildmaterial som helst.

I modellens första steg formuleras frågan som börjar med frågeordet vem. Låt säga ”Vem har makt?”. I steg två diskuteras frågans huvudbegrepp och eleverna uppmanas att försöka sig på en definition av begreppet, som i detta fall makt. I det tredje steget ställs frågor som har sin grund i filmens språk. Dessa inleds ofta med frågeordet hur: till exempel ”Hur är karaktärerna placerade i relation till varandra i filmscenen?” Därefter följs hur-frågorna upp med varför-frågor.

Efter att ha arbetat med frågorna i modellens första fyra delar är klassen redo att på ett fördjupat sätt ta sig an vem-frågan. De kan då diskutera den i relation till filmen men också lyfta diskussionen till samhällsnivå.

Dessa fem steg i illustreras i tre särskilt utvalda filmexempel.

Förberedelse för läraren
Planeringsarbetet för dig som lärare består i att välja frågeställning. Oavsett om du väljer att utgå från de klipp som finns här, eller en egen frågeställning och egna filmklipp, så rekommenderar vi att se filmklippen flera gånger och tänka kring hur och varför scenerna är gestaltade som de är. Innan lektionen gemomförs, fundera över hur ni ska arbeta. Enskilt, i små grupper eller i helklass?

En viktig poäng med detta material är att du i din undervisning ska kunna få igång diskussioner om värdegrundsfrågor där eleverna ska kunna samtala om komplexa frågor på armlängds avstånd från sig själva. Det är en metod för att komma bort ifrån såväl generaliseringar som självutlämnande diskussioner.

Elevernas förberedelse
Introducera
det som ska visas. Presentera filmen, dess upphovsperson och genre. Placera den i ett sammanhang, genom historia och kontext. Introducera de klipp ni ska arbeta med så att helheten blir begriplig. Vad är det för film? Vad handlar den om? Om det finns anledning att tro att klippen kräver emotionell beredskap, informera om det.

Motivera varför eleverna ska se och diskutera just detta. Presentera hur uppgiften hör ihop med aktuellt kunskapsområde. Påminn om de värden skolan har i uppgift att förmedla och gestalta och förklara att just denna uppgift bygger på filmisk gestaltning och diskussion.

Instruera om vad som ska fokuseras. Tydliggör vilka uppgifter och övningar som följer på tittandet. Ta upp några exempel på vad som ska fokuseras för att kunna reflektera och diskutera filmiska gestaltningar kopplade till frågeställningen. Använd filmens språk i instruktionen, till exempel: tänk på hur ett visst rum är utformat, hur närbilder används, hur en scen följer på en annan eller hur berättarrösten används i klippet.

Skriv ut