Fantasy är en populär genre bland de frekventa biobesökarna. Ur Narnia: Kung Caspian och skeppet Gryningen. Foto: Twentieth Century Fox.

Vad utmärker de frekventa biobesökarna?

Analys och statistik

ANALYS. Det kan hävdas att biobesöken är ännu viktigare för filmens ekonomi nu än tidigare. Vi har analyserat vad som utmärker de som går på bio minst fyra gånger per år.

Att förstå biopubliken är en ständigt aktuell fråga. Det kan hävdas att biobesöken är ännu viktigare för filmens ekonomi nu än tidigare, mot bakgrund av den kraftiga nedgången på den fysiska hemmamarknaden. Vi har analyserat vad som utmärker de som går på bio ofta – minst fyra gånger per år. Men analysen tar också upp de grupper som går mer sällan på bio och vad som möjligen skulle kunna få dem att gå oftare. Analysen bygger på data från de nationella SOM-undersökningarna samt publikundersökningar som genomförts på uppdrag av Filminstitutet 2005-2007, 2011 och 2013 (i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs Universitet) och 2014 -2015 (i samarbete med YouGov). Fokus ligger på de två senaste undersökningarna.

En fjärdedel av befolkningen

Under de senaste tio åren har andelen av befolkningen som uppger att de går på bio minst en gång i kvartalet varierat något från år till år. Men det går inte att se någon tydlig trend, varken uppåt eller neråt. Det kan snarare hävdas att andelen kvartalsbesökare ligger ganska stabilt. Snittet för de senaste tio åren är 27 procent av befolkningen, 2015 var andelen 25 procent.

Andel av befolkningen som gick på bio minst en gång i kvartalet 2005-2015

Andel av befolkningen som gick på bio minst en gång i kvartalet 2005-2015

Unga storstadsbor

Sett till olika åldersgrupper sticker 15–29-åringar ut med högst andel frekventa biobesökare. Andelen minskar sedan succesivt i takt med ökad ålder. Sett över de två senaste åren ser det ut att ha skett en minskning i antalet kvartalsbesökare bland 15–29-åringar och bland 55–74-åringar. Samtidigt ser andelen ut att ha ökat något bland 30–39-åringar. Eftersom andelen frekventa biobesökare ofta har varierat upp och ner från år till år, är det dock osäkert om detta är ett tecken på en tydlig trend. Det kan lika gärna vara en fråga om skillnader i filmutbudet mellan de två åren.

Andel av befolkningen i olika åldersgrupper som går på bio minst en gång i kvartalet

Andel av befolkningen i olika åldersgrupper som går på bio minst en gång i kvartalet

Sett till olika regioner är andelen kvartalsbesökare ungefär lika hög, med undantag för Stockholmsregionen där andelen är signifikant högre. Skåne, Halland och Blekinge stack tidigare ut med en lägre andel frekventa biobesökare, men det senaste året ökade andelen här. Samtidigt minskade andelen i alla övriga regioner.

Andel av befolkningen i olika regioner som går på bio varje kvartal

Andel av befolkningen i olika regioner som går på bio varje kvartal

Att Stockholmsregionen sticker ut med en högre andel kvartalsbesökare kan förklaras av att det är en utpräglad storstadsregion. Sett till olika typer av orter så finns det ett tydligt samband med folkmängd. Ju fler invånare per ort desto högre andel kvartalsbesökare. Följaktligen är andelen högst i huvudstadsområdet och lägst på landsbygd.

Andel av befolkningen i olika typer av orter som går på bio varje kvartal (2015)

Andel av befolkningen i olika typer av orter som går på bio varje kvartal (2015)

Högutbildade tjänstemän i lägenhet

Det finns också ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och biogående. Ju högre utbildning desto sannolikare att man går ofta på bio. Andelen kvartalsbesökare är därmed högst bland människor med högskole-/universitetsutbildning och lägst bland personer som enbart har grundskole-/gymnasieutbildning.

Sett till olika typer av sysselsättning är det en högre andel kvartalsbesökare bland tjänstemän, medan egna företagare och pensionärer/arbetslösa sticker ut med en lägre andel.

Andel av befolkningen som går på bio varje kvartal efter sysselsättning (2015)

Andel av befolkningen som går på bio varje kvartal efter sysselsättning (2015)

De frekventa biobesökarna bor i högre grad i hyreslägenhet eller lägenhet med bostadsrätt än befolkningen totalt. Å andra sidan bor de i lägre grad i villa. Sett till olika grupper baserade på hushållens inkomst är det dock ingen skillnad i andelen kvartalsbesökare. Med andra ord finns de frekventa biobesökarna i lika hög grad i alla inkomstgrupper.

Betalar extra för bästa bild och ljud

De frekventa biobesökarna utmärks också av att de i högre grad än andra ser film på s-vod och genom piracy. De är mer positiva till illegala sajter än filmtittarna i allmänhet. I valet av ett visst visningsfönster är viktiga faktorer att det finns nya filmer, ett stort utbud, bra kvalitet på ljud och bild och att det passar för en social aktivitet. De kan tänka sig att betala extra för att få bästa bild- och ljudkvalitet mer än andra. De har inte sällan ett extremt stort intresse för film. I sin bekantskapskrets är det ofta de som ser mest på film. De tycker inte att det är svårt att hitta en film de vill se. De väljer filmer utifrån vilket humör de är på i högre grad än andra.

Gillar fantasy och dokumentär

Vad gäller genrer är kvartalsbesökarna mer intresserade av fantasy, dokumentär, drama och romantik. Men de är mindre intresserade av kriminalfilm än vad filmtittarna är generellt. De tycker om att vara först med att se nya filmer och ser gärna på filmer som varit med på filmfestivaler. De har också bra koll på vilka de senaste svenska filmerna är och tycker att det är viktigt att det investeras i svensk film. De tycker att svenska filmer är originella, filmer de kan relatera till och filmer som tar upp aktuella samhällsfrågor. De har också sett aktuella svenska filmer i högre grad än filmtittarna generellt.

Slutsatser

  • Cirka 25 procent av befolkningen går på bio minst en gång i kvartalet. De frekventa biobesökarna är i högre grad 15-29 år, boende i Stockholm eller andra storstäder och har hög utbildning. De finns också bland tjänstemän i högre grad och bor oftare i hyreslägenhet eller bostadsrätt.
  • De 15–29-åringar som går på bio minst en gång i kvartalet skiljer sig mot övriga i åldersgruppen i att de är mer positiva till svensk film och har sett aktuella svenska filmer i högre grad. Samtidigt är synen på svensk film generellt mer positiv bland äldre än bland yngre. Om fler av de över 55 år gick på bio minst en gång i kvartalet skulle det kunna ha positiva effekter på besöken på svensk film.
  • Att de frekventa biobesökarna finns i storstäder i högre grad kan relateras till att utbudet av föreställningar och närheten till biografer är större där. En möjlig väg att öka biogåendet utanför storstäderna är att anpassa utbudet efter vad publiken efterfrågar där i högre grad. Det kan också finnas sätt att minska det upplevda avståndet till biografer utanför storstäderna, till exempel genom förbättrade kommunikationer.
  • Utbildningsnivå, men inte inkomstnivå, sammanfaller med ett högre biogående. Det pekar på att det inte är biljettpriset i sig som är den största tröskeln till biograferna utan snarare kopplingen till en särskild livsstil och kunskap. Ett sätt att öka biobesöken kan därmed vara att kommunicera på ett mindre exkluderande sätt. Det kan också handla om att erbjuda mer service och en miljö som fler upplever som välkomnande.
  • Att ett högt biogående är knutet till en viss livsstil stöds också av att boende i lägenhet och tjänstemän sticker ut, medan till exempel arbetare, företagare och boende i villa inte gör det. Marknadsföringen av biografer och filmer skulle i högre grad kunna riktas mot de senare grupperna. Tv-reklam och webb-reklam är till exempel en vanligare informationskanal bland arbetare och en mindre vanlig bland högutbildade.
  • En väg att öka biobesöken kan också vara att i ännu högre grad anpassa filmutbudet och biografupplevelsen efter de frekventa besökarna. Det kan till exempel handla om att visa mer fantasy, dokumentär, drama och romantik och mindre kriminalfilm. Att fokusera på nya filmer, ett varierat utbud, bra kvalitet på ljud och bild och sociala delar är andra möjliga exempel.
Skriv ut