Ur Monica Z, en film som både fick högt recensionsindex och sågs av många biobesökare

Sambandet mellan betyg och besök

Analys och statistik

Finns det något samband mellan recensioner och besök på en film? Finns det skillnader mellan olika länder, och hur skiljer sig svensk och amerikansk film åt? Vi har analyserat recensionsindex och biobesök för premiärsatta filmer under sju år.  

Denna analys ger översiktsbild över hur filmers recensionsindex och biobesök har sett ut under perioden 2010-2016. Ett urval har gjorts av samtliga premiärsatta långfilmer som har inkluderats i Filminstitutets recensionsindex. Förutsättningen för att inkluderas är att minst fem källor rensenserat filmen i samband med premiären. Urvalet innefattar totalt 1545 filmer, både spelfilm och dokumentärfilm.

Ett fyrfältsdiagram över filmerna

Samtliga filmer har placerats i ett fyrfältsdiagram med två axlar. För recensionsindex är skärningspunkten för betyg tre. En film som får betyg tre eller uppåt anses här ha fått ”höga” betyg, även om tre är just genomsnittsbetyget. För biobesök är skärningspunkten 100 000 besökare, vilket är ett ungefärligt medelvärde för besökssiffor. Dessa två axlar skapar fyra olika hörn:

 

Om vi placerar samtliga analyserade filmer i detta punktdiagram, med publiksiffror på den ena axeln och betyg på den andra så framträder nedanstående bild.

 

Enbart 20 procent av de analyserade filmerna kommer över på den högra sidan av bilden, med biobesök över 100 000. Hälften av filmerna placerar sig på den övre halvan av skalan vad gäller betyg. Det är alltså mer förekommande att filmer får recensioner på tre eller uppåt, än att filmer får höga besökssiffror.

Medelvärdet av recensionindex för hela urvalet är 2,9. De högst recenserade filmerna är de som kommer från utanför Europa och USA, dessa filmer har ett genomsnittsindex på 2,7. Dessa filmer lockar en mycket liten andel av besökarna, endast två procent.

I en närmare analys av de olika ursprungsområdena för filmer framgår att europeisk film i huvudsak placerar sig på den vänstra delen av skalan, endast sju procent av de europeiska filmerna har nått en publik över 100 000. Samma tendens framgår för filmer från länder utanför Europa och USA, här hamnar 73 procent av filmerna i det övre vänstra hörnet. Länder som utmärker sig med många filmer i detta hörn är Japan, Kanada, Argentina, Australien, Mexiko och Iran. Den högst recenserade filmen är den japanska animerade filmen Prinsessan Mononoke, som fick ett snittbetyg på 4,31 men endast nådde 1573 biobesökare. Det enda land utanför Europa och USA som lyckats hamna i det övre högra hörnet är Australien, som har bidragit med filmerna Lego filmen (snittbetyg 3,15, besök 179 000) samt Mad Max: Fury road (snittbetyg 3,67, besök 199 000). Bland de europeiska filmerna står Storbritannien ut som det land som har flest filmer i det övre högra hörnet, 19 filmer, med exempelvis filmerna Philomena, The King’s Speech och Skyfall.

Hur väl står sig svensk film mot amerikansk?

Sverige har i urvalet 238 filmer och USA har 669, och de svenska filmerna har ett genomsnittligt recensionsindex på 3,0 medan de amerikanska har 2,7. Snittbesök per film är 102 000 för amerikansk film och 98 000 för svensk film.

Både Sverige och USA producerar lika stor andel filmer som både får bra betyg av filmrecensenterna och som nått publiken (övre högra hörnet), elva procent. Svenska filmer som återfinns här är till exempel Call Girl, Searching for Sugar man och Snabba Cash och amerikanska filmer här är till exempel Django unchained och Insidan ut. USA har en betydligt större andel filmer som både får lägre betyg och som ses av få besökare (nedre vänstra hörnet), medan Sverige har en större andel filmer som får höga betyg men som inte når besökarna (övre vänstra hörnet), som till exempel guldbaggebelönade Play och Apflickorna. USA har en något högre andel filmer som når storpublik utan att få särskilt höga betyg, som till exempel The Twilight Saga – Breaking dawn part I och Jurassic World. Svenska filmer i detta hörn är till exempel Så ock på jorden och En gång i Phuket.

Om vi ser på hur filmerna placerar sig år för år i dessa fyra kategorier framträder följande bild:

Om vi tittar på fördelningen av filmer i de fyra kategorierna så sticker 2010, 2013 och 2015 ut i det avseendet att Sverige har en högre andel filmer i kategorin med höga betyg och höga besök.2013 uppgår den svenska andelen av filmerna i det övre högra hörnet till 17 procent. Här återfinns filmer som Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann, Monica Z, Återträffen och Mig äger ingen.

2016 var ett år då svensk film hade en mycket liten andel i det övre högra hörnet, det är enbart Bamse och Häxans dotter som placerar sig här. En övervägande majoritet, 61 procent, av de svenska filmerna detta år placerar sig i rutan med höga betyg och få besök, bland annat Den unge Zlatan, Den allvarsamma leken och Jätten. Samma år placerar sig hälften av de amerikanska filmerna i kategorin låga betyg många besök, med till exempel Legenden om Tarzan och X-Men: Apocalypse.

Andelen filmer som placerar sig högst upp i högra hörnet (betyg över 3,7 och besök över 500000) är lika stor för svensk och amerikansk film, även om det är ytterst få filmer som placerar sig här. Av de svenska filmerna är det enbart Monica Z (3,89 i betygsnitt, 544 000 besökare) som hamnar är. De amerikanska filmerna i samma hörn är Inception. Star Wars: The Force Awakens och The Dark Knight Rises.

Hur mycket påverkar recensionerna?

Finns det ett samband mellan recensioner besökssiffror? Inte nödvändigtvis visar det sig. I grafen nedan ser vi trendlinjer som visar hur publik och recensioner hänger ihop.

För amerikansk film ser vi att det finns ett visst samband mellan betyg och publik. Att recensioner och biobesök i viss mån sammanfaller är troligtvis kopplat till att amerikansk film har en relativt stor andel filmer i det nedre vänstra hörnet, men en liten andel i det övre vänstra hörnet. För svensk film ser vi ett svagt negativt samband mellan betyg och publik, även om trenden är väldigt svag. Recensioner sammanfaller alltså med biobesök för svenska filmer i lägre utsträckning, men andelen filmer som får både höga betyg och höga besökssiffror är som tidigare nämnt lika stor för svensk och amerikansk film.

Skillnader i genrer

En förklaring till skillnaderna mellan var i fyrfältaren svensk och amerikansk film placerar sig kan ligga i vilka genrer som produceras från länderna. Av de svenska filmerna i urvalet är en knapp tredjedel dokumentärer, vilka har ett relativt högt genomsnittligt recensionsindex (3,28) men ofta inte når särskilt höga publiksiffror. De amerikanska dokumentärerna recenseras också högt (3,32) men denna filmkategori utgör enbart fyra procent av det amerikanska utbudet. Den vanligast förekommande filmkategorin inom amerikansk film är action, vilken utgör en knapp tredjedel av filmerna. Action har ett genomsnittligt recensionsindex på 2,40 och är en genre som ofta når höga besökssiffror.

Sammanfattning

  • Denna analys visar att åtta av tio filmer som har biopremiär når mindre än 100 000 biobesökare, samtidigt som fem av tio filmer får betygsnitt över 3,0.
  • Den svenska och den amerikanska andelen filmer som får höga betyg och höga publiksiffror är lika stor, även för de främsta publik- och kritikerframgångarna.
  • Sverige har en större andel kvalitetsfilmer som når höga recensionsindex. 
  • Mellan USA och Sverige har USA en större andel filmer, närapå hälften, som varken uppskattas av kritikerna eller når en biopublik och placerar sig i nedre vänstra hörnet.
  • Amerikanska filmer har en starkare linjär trend mot att recensioner och betyg samspelar.
  • En förklaring till de skilda bilderna mellan amerikansk och svensk film kan vara den höga andelen dokumentärer som produceras i Sverige. Den mest frekventa kategorin inom amerikansk film är actionfilm.

Text och analys: Jenny Wikstrand

Skriv ut