Sameblod
En av de senaste årens allra populäraste skolbiotitlar är Amanda Kernells Sameblod om samiska Elle Marja som växer upp i rasbiologins tidevarv i 1930-talets Sverige. Filminstitutets handledning till filmen, skriven för att vägleda läraren i samtalen efter visningen, tillhör också en av de mest använda. Filmen och dess handledning är en del av Filminstitutets filmpedagogiska paket för undervisning om de nationella minoriteterna. Foto: Sophia Olsson.

De flesta unga tycker att film ger vidgade perspektiv

Analys och statistik

Nästan hälften av befolkningen anser att film ger dem vidgade perspektiv, visar resultatet av en undersökning från Filminstitutet. Men resultatet visar också på skillnader mellan olika befolkningsgrupper. Bland unga mellan 15 och 34 år tycker en klar majoritet att de får vidgade perspektiv av film. Ökad tillgänglighet till ett brett filmutbud kan bidra till att vidga perspektiven i samhället.

Film har en unik potential att bidra till att var och en kan vidga sina perspektiv och få ökad förståelse för samtiden och andra människor. Enligt Filminstitutets senaste årliga publikundersökning anser 47 procent av befolkningen mellan 15 och 74 år att film ger vidgade perspektiv (på en skala mellan 1-5, där 5 motsvarade ”instämmer helt” svarade de 4-5).

Andel av befolkningen i olika åldersgrupper som anser att film ger vidgade perspektiv

Perspektiv 2.PNG

Bland invånare mellan 15 och 34 år svarar en klar majoritet att film ger vidgade perspektiv. I åldersgruppen 35-74 år svarar däremot mindre än hälften att film ger vidgade perspektiv. Lägst andel återfinns i åldern 65-74 år där enbart 34 procent uppger att film ger vidgade perspektiv.

Andel av kvinnor och män som anser att film ger vidgade perspektiv

Perspektiv 3.PNG

Kvinnor tycker i högre grad än män att film ger vidgade perspektiv. Det finns också regionala skillnader. Andelen som svarar att film ger vidgade perspektiv är signifikant högre i Östra Mellansverige, Stockholm och Sydsverige än i Mellersta Norrland.

Utbildningsnivå är ytterligare en faktor som påverkar i denna fråga. Invånare med hög utbildning svarar att film ger vidgade perspektiv i högre grad än invånare med lägre utbildning. Det finns också skillnader mellan olika typer av sysselsättning vilka speglar skillnaden mellan åldersgrupper.

En möjlig förklaring till dessa skillnader mellan olika befolkningsgrupper är att det hänger ihop dels med hur mycket film någon ser, dels med vilka filmer någon ser. Satsningar på att öka tillgängligheten till ett brett filmutbud kan därmed bidra till att vidga perspektiven generellt i det svenska samhället. Samtidigt kan sådana satsningar bidra till att jämna ut kunskapsklyftor och minska polariseringen mellan olika grupper – mellan unga och äldre, kvinnor och män, stad och landsbygd.

Text och analys: Torkel Stål

Denna analys bygger på data från Filminstitutets årliga publikundersökning 2020. Undersökningarna omfattar personer mellan 15 och 74 år och är representativa för den svenska befolkningen. Undersökningarna ska svara på olika frågor kring filmen i Sverige. Nyheter under taggen Analys och statistik förmedlar insikter bland annat från dessa undersökningar.

Skriv ut