438 dagar och En man som heter Ove
438 dagar såg många på egen skärm och En man som heter Ove såg många på bio. Foto: Charlie Sperring och Tre Vänner Produktion AB

Vilka filmer väljer publiken att se på bio?

Analys och statistik

Hur stor andel av en films totala tittande som skett via biograf varierar markant mellan olika titlar. För svenska filmer från 2013–2020 som Filminstitutet undersökt är andelen biotittande allt mellan 15 och 57 procent av filmens totala tittande första lanseringsåret. Någon tydlig skillnad mellan olika typer av film framgår inte av analysen, men biografens andel är något högre för filmer med stor produktionsbudget och höga kritikerbetyg, samt för drama/biografi och film med vuxna som målgrupp.

Den allmänna digitaliseringstrenden har lett till frågor om biografers roll när film via streamingtjänster blir allt vanligare. En återkommande fråga är vilka filmer som människor vill se på bio jämfört med via digitala streamingtjänster. Oavsett utvecklingen för antalet biografbesök totalt sett så kan nya konsumtionsmönster och lanseringsstrategier leda till en förändring avseende vilka filmer som biobesöken gäller. Något som ofta har framförts de senaste åren är att biografen alltmer blir en plats för så kallade blockbusters, medan den typ av filmer som i en biografcentrerad affärsmodell ses som ”smalare” i stället hamnar på streamingtjänster.

Andel av en films tittare första lanseringsåret som sett den på biograf

 

Biografandel 1.PNG

Sedan 2014 har Filminstitutet undersökt publiken till 82 svenska långfilmer med premiär mellan 2013 och 2020 i riksrepresentativa undersökningar. Undersökningarna genomförs cirka ett år efter en films premiärdatum. Enligt dessa mätningar varierar andelen av en films tittare första lanseringsåret som ser den på biograf markant mellan olika titlar. Det lägsta värdet är 15 procent och det högsta värdet är 57 procent. Både medelvärde och median är 34 procent. Med andra ord kan biografens betydelse för en films spridning se väldigt olika ut. Att bedöma filmers publika genomslag enbart utifrån biobesök är därmed missvisande då detta skiljer sig stort mellan olika titlar.

Andel av en films tittare första lanseringsåret som sett den på biograf, i snitt per premiärår

Biografandel 2.PNG

Det går inte att se någon entydig trend avseende andelen av en films tittare som har sett den på biograf i snitt per premiärår. Endast fyra av de undersökta filmerna hade premiär 2020, vilket gör siffran för detta år osäker.1 Att snittandelen minskade 2019 kan relateras till att biobesöken för svensk film minskade detta år. Detta samband pekar samtidigt på att det som beskrevs som en kris för svensk film var något specifikt för just biograf. De filmer som gick sämre än förväntat på bio kompenserade ofta med fler tittare i andra visningsfönster.

Andel av en films tittare första lanseringsåret som sett den på biograf, i snitt efter produktionsbudget

Biografandel 3.PNG

Produktionsbudget ser ut att ha en viss effekt på hur många av en films tittare första lanseringsåret som ser den på bio. Andelen är högre för filmer med över 33 miljoner kronor i produktionsbudget jämfört med filmer med lägre budgetar. Filmer med recensionsindex över 3,6 har i något större utsträckning setts på bio jämfört med filmer med recensionsindex upp till 3,0. Utifrån urvalet är drama/biografi den genre med högst andel för biograf och kriminal/thriller/skräck den genre med lägst andel. Filmer med vuxna som målgrupp har i något högre grad setts på bio än barn- och ungdomsfilmer. Det är ingen skillnad mellan filmer som bygger på en förlaga jämfört med filmer som bygger på originalmanus i denna fråga.

Sammanfattningsvis visar analysen inte på några tydliga skillnader mellan olika typer av film vad gäller hur stor andel av filmens tittare som har sett den på biograf. Det ser snarare ut som att det unika med en viss film har stor påverkan, vilket i sin tur innebär att det är svårt att på förhand förutsäga om en film kommer att vara en utpräglad biofilm eller inte. Nedan följer topplistor över de undersökta filmerna med högst respektive lägst andel av total publik första året som sett filmen på biograf.

Andel av filmens tittare första lanseringsåret som sett den på biograf, högsta värden

Biografandel 4.PNG

Andel av filmens tittare första lanseringsåret som sett den på biograf, lägsta värden

Biografandel 5.PNG

1 Alla dessa filmer hade premiär första kvartalet 2020, innan pandemin ledde till stängda biografer och publikrestriktioner. För den film som hade premiär senast, Min pappa Marianne, stod biografbesöken för 36 procent av tittandet första lanseringsåret, vilket är i nivå med genomsnittet för samtliga 82 undersökta filmer.

Denna analys bygger på data från Filminstitutets årliga publikundersökningar 2014-2020. Undersökningarna omfattar personer mellan 15 och 74 år och är representativa för den svenska befolkningen. Undersökningarna ska svara på olika frågor kring filmen i Sverige. Nyheter under taggen Analys och statistik förmedlar insikter bland annat från dessa undersökningar.

Skriv ut