Ur: No Time to Die
Ur: No Time to Die. Foto: DANJAQ, LLC AND MGM 2019

Återgång till bio främst bland unga män

Analys och statistik

Var femte invånare gick på bio den sista månaden innan restriktionerna återinfördes i slutet av 2021. Den typiska biobesökaren var en ung man i en storstad, och 25 procent av besökarna valde att betala extra för mer utrymme, bekvämare stolar och/eller möjlighet att konsumera mat och dryck under föreställningen.

I början av december 2021 undersökte Filminstitutet hur stor del av befolkningen mellan 15 och 74 år som hade gått på bio den senaste månaden. Det här ger en bild av vilka som hittade tillbaka snabbast till biograferna när restriktionerna släppte under hösten 2021. Eftersom biografbesök begränsades kraftigt av restriktioner under större delen av året i övrigt ger detta också en bild av vilka som gick på bio under 2021 totalt sett.

Andel av befolkningen som gått på bio den senaste månaden, per ålder

Återgång till bio 1.PNG

Sett till hela befolkningen var andelen som gått på bio senaste månaden 20 procent. Andelen var högre för män jämfört med kvinnor och för unga jämfört med äldre. Unga målgrupper gick mer på bio jämfört med äldre även innan pandemin, men det fanns inte någon skillnad mellan män och kvinnor tidigare. Män ser alltså ut att ha återvänt snabbare till biograferna än kvinnor, eller fortsatt att gå på bio under pandemin i högre grad.

Andel av befolkningen som gått på bio den senaste månaden, per region

Återgång till bio 2.PNG

Sett till olika regioner var andelen som gick på bio högst i Stockholm och lägst i Småland med öarna och Mellersta Norrland. Andelen var också lägre på landsbygd (orter med färre än 5 000 invånare) i jämförelse med andra ortsstorlekar. Det är samma mönster i biobesök som innan pandemin och speglar även skillnader i biografstrukturen och i utbudet av föreställningar. Personer med hög utbildning och i hushåll med hög inkomst gick också på bio i högre grad, vilket även det speglar hur det såg ut innan pandemin.

Andel av biobesökarna som betalade extra för mer utrymme, bekvämare stolar och/eller möjlighet att konsumera mat och dryck under föreställningen

Återgång till bio 3.PNG

Av de som gick på bio den undersökta månaden betalde var fjärde extra för mer utrymme, bekvämare stolar och/eller möjlighet att konsumera mat och dryck under föreställningen. Andelen som valde denna typ av premium-biograf var, liksom biogåendet totalt sett, högre för män jämfört med kvinnor, samt lägre inom åldersgrupperna 41-50 år och 61-74 år jämfört med unga.

Att var fjärde besökare valde ett premium-alternativ pekar på ett stort intresse för detta vilket även syns i internationella undersökningar. I en analys av biografens framtid lyfter exempelvis Omdia att biopubliken vill uppleva något annorlunda än hemma, och att tekniska nyheter, lyx och designkoncept är nyckeln till publiken.

Denna analys bygger på data från Filminstitutets årliga publikundersökning 2021, som genomfördes i december. Undersökningarna omfattar personer mellan 15 och 74 år och är representativa för den svenska befolkningen. Undersökningarna ska svara på olika frågor kring filmen i Sverige. Nyheter under taggen Analys och statistik förmedlar insikter bland annat från dessa undersökningar.

Skriv ut