Ur filmen Suedi
Ur: Suedi. Foto: Concha Productions 2020 / Johan Paulin

Fler ser svensk film – högst tittande bland unga

Analys och statistik

Filminstitutets senaste publikundersökning visar att nära hälften av Sveriges befolkning såg svensk film i slutet av 2021, en ökning med tio procent jämfört med 2020. Andelen som såg svensk film var högre bland män än bland kvinnor, samt för personer under 30 år jämfört med de över 40 år. Tittandet ägde främst rum på digitala plattformar, vilket är i linje med den totala filmkonsumtionen.

Intresset för att se svensk film var högt under 2021. 45 procent av befolkningen mellan 15 och 74 år uppgav att de sett svensk film den senaste månaden (oavsett plattform) i Filminstitutets årliga publikundersökning som genomfördes i början av december. Det är en markant ökning jämfört med 2020 då motsvarande siffra var 35 procent.

Andel som har sett en svensk långfilm den senaste månaden

Fler ser svensk film 1.PNG

Andelen som såg svensk film var högre bland män jämfört med kvinnor, samt för personer under 30 år jämfört med de över 40 år. Det var också fler som såg svensk film i hushåll med barn jämfört med hushåll utan barn. Sett till olika regioner var andelen högst i Östra Mellansverige och lägst i Övre Norrland. Oavsett region var det färre som såg svensk film på landsbygd (orter med färre än 5 000 invånare) i jämförelse med andra ortsstorlekar. Andelen som sett svensk film var lika högt bland personer födda i Sverige och utlandsfödda, vilket är en skillnad jämfört med 2020 då tittandet var mer utbrett bland personer födda i Sverige.

Andel som såg den senaste svenska filmen i olika visningsfönster

Fler ser svensk film 2.PNG

Majoriteten (62 procent) såg svenska filmer från 2010- och 2020-talen, medan 38 procent såg äldre filmer än så. Tittandet ägde främst rum på digitala plattformar, vilket är i linje med den totala filmkonsumtionen. Drygt hälften svarade att den senaste svenska film de sett var via en abonnemangsbaserad strömningstjänst (svod). I jämförelse med 2020 var dock andelen för svod något lägre medan andelen för tv var något högre. Att tv har ökat är en trend som också syns inom den totala filmkonsumtionen, så detta är inte specifikt för svensk film. Ingen svensk film lanserades direkt på svod i november 2021, men en film, Suedi, hade vod-premiär i oktober.

Fem procent såg den senaste svenska filmen på biograf, vilket är en ökning från en (1) procent 2020. Sju svenska filmer lanserades på biograf i november 2021. Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton var den enda svenska filmen som kom med på de veckovisa topptiolistorna för bio i november. Denna film hade premiär 12 november och var den näst mest sedda filmen den veckan. Denna film var också den näst mest sedda svenska filmen på bio totalt sett 2021, efter Sune – Uppdrag midsommar.

Denna analys bygger på data från Filminstitutets årliga publikundersökning 2021, som genomfördes i december. Undersökningarna omfattar personer mellan 15 och 74 år och är representativa för den svenska befolkningen. Undersökningarna ska svara på olika frågor kring filmen i Sverige. Nyheter under taggen Analys och statistik förmedlar insikter bland annat från dessa undersökningar.

Skriv ut