Filmpolitiken

Frågor och svar om råden

Hur många är råden och från vilka delar av branschen kommer de olika rådens medlemmar?
Råden är fyra till antalet. Ledamöterna tillsätts efter nominering av de organisationer, sammanslutningar eller enskilda aktörer som Filminstitutets styrelse beslutat om.
1. Rådet för utveckling och produktion har representanter från bland annat Dramatikerförbundet, Teaterförbundet och Film&TV-Producenterna.
2. Rådet för spridning och visning exempelvis med representanter från Sveriges biografägarförbund, Riksföreningen biograferna, Sveriges Filmuthyrarförening, Föreningen för filmfestivaler och regionala resurscentrum.
3. Rådet för filmarvsfrågor har exempelvis representanter från Kungliga biblioteket, Riksarkivet, SVT och Sveriges Filmregissörer.
4. Rådet för filmpedagogiska frågor exempelvis med representanter från Filmhögskolor, Riksföreningen Biograferna och Filmcentrum.

Hur många medlemmar har varje råd och hur ser könsfördelningen ut mellan rådens medlemmar?
Varje råd får ha max 15 medlemmar och de nominerade organisationerna uppmanas att nominera för en så lika könsfördelning som möjligt.

Vilken makt får råden?
Ingen reell makt, utan inflytande. Det är rimligt att den organisation som får uppdraget att utöva regeringsuppdrag också ska kunna utkrävas på ansvar sedan. Det ansvaret kan inte delegeras bort eller tas över av en annan organisation.

Varför har råden bara två möten om året?
Strategiska förändringar sker inte oftare än så. Det är dock fritt fram för råden att träffas oftare.

Vilken roll kommer Filminstitutet ha i råden?
Filminstitutet kommer sköta administration av kallelser och att föra protokoll. En representant från Filminstitutet kommer vara adjungerad till alla rådsmöten, och ingå i en arbetsgrupp för att tillsammans med ordföranden ta fram dagordningen.

Kan råden påverka utbudet på lokala biografer?
Ja, indirekt skulle man kunna säga att de kan göra det då de olika råden har möjlighet att lägga fram förslag till styrelsen att ta beslut som kan beröra till exempel stöd till hela kedjan: produktion, distribution och visning.

Kan branschen eller allmänheten lämna förslag på frågor till medlemmar i råden att ta upp och hur går det i så fall formellt till?
Varje medlem i råden är fri att lägga fram idéer, synpunkter och ta upp frågor. De bör ha inkommit senast två veckor) innan agendan för mötet annars behandlas punkten som ”Övriga frågor”. Kontaktuppgifter till råden och mötesdatum kommer att finnas/finns på filminstitutet.se/filmpolitiken

Finns det en förteckning över samtliga namn som sitter i respektive råd?
Den första december hålls ett uppstartsmöte med alla nominerade rådsmedlemmar. Styrelsen tar den 15 december formellt beslut på de olika rådens sammansättning och därefter publiceras rådens medlemmar på www.filminstitutet.se/filmpolitiken

Om en rådsmedlem hoppar av sitt ämbete blir suppleanten per automatik ordinarie ledamot?
Organisationen som nominerar till rådet utser en ordinarie ledamot.

Om jag har en fråga om råden, till vem vänder jag mig?
Elisabeth Bill, Filminstitutets bolagsjurist elisabeth.bill@filminstitutet.se.

Kan samma person sitta i flera råd?
Ja, det kommer att finnas exempel på det. Ibland är en person relevant för flera olika frågor.

Skriv ut