Personuppgifter & allmänna handlingar

Hur behandlar Filminstitutet dina personuppgifter?

Nedan beskriver vi hur vi använder, lagrar och på annat sätt behandlar din information, samt vilka rättigheter du har.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

I samband med att du söker stöd, ingår avtal med eller kontaktar oss förser du oss med vissa personuppgifter. Därutöver genereras viss information, inklusive personuppgifter, när du använder våra e-tjänster.

Personuppgifter:

De uppgifter vi lagrar om dig är samtliga uppgifter som du lämnat till oss i samband med olika kontakter med Filminstitutet. Det rör sig om bland annat namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer, organisationsnummer, bilder på personer, hälsostatus och könstillhörighet. Uppgifter om hälsostatus kan röra anmälningar om behov av specialkost vid olika evenemang. Vi behandlar uppgifter om könstillhörighet i samband med den stödgivande verksamheten.

Vad används uppgifterna till?

För att handlägga stöd

Ändamål
Vi behandlar personuppgifter i syfte att handlägga stöd i enlighet med Förordning (2016:989) om statsbidrag till film. Stödsökare ansvarar för att de personer som anges i ansökan informeras om att deras uppgifter behandlas av Filminstitutet.

Rättslig grund: Behandlingen är ett led i Filminstitutets myndighetsutövning

Exempel på personuppgifter som behandlas i stödansökningar är de funktioner som anges i en ansökan om produktionsstöd. Där anges exempelvis regissör, manusförfattare och andra för filmen relevanta funktioner.

För att genomföra filmpolitiken

Ändamål
Vi behandlar personuppgifter inom ramen för vårt uppdrag att genomföra den nationella filmpolitiken. Filminstitutet är en stiftelse som grundades 1963 vars verksamhet sedan den 1 januari 2017 finansieras helt och hållet genom statliga medel. Filminstitutet ska aktivt verka för att den svenska filmpolitiken genomförs. Målen för filmpolitiken, som finns i filmpropositionen, är utgångspunkt för Filminstitutets verksamhet. Våra uppdrag finns definierade i filmpropositionen, i det årliga regleringsbrevet samt i regeringens årliga riktlinjer till Filminstitutet.

Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse

Exempel på verksamhet som är en del i genomförandet av filmpolitiken är bevarandet av filmarvet, registrering i svensk filmdatabas, pressrelaterad kommunikation kring svensk film så som publiceringar på våra hemsidor, administrationen av Filminstitutets råd, samt genomförande av filmkulturella evenemang så som Filmrummet och Guldbaggen.

Annan kommunikation

Ändamål
Vi behandlar personuppgifter i samband med annan kommunikation med dig, till exempel för att tillhandahålla dig information om Filminstitutets verksamhet. Vi behandlar även personuppgifter när vi är i kontakt med dig i frågor angående vår verksamhet.

Vi behandlar även uppgifter som vi från tid till annan separat samlar in från dig, exempelvis genom att du väljer att svara på ett frågeformulär som vi har skickat till dig.

Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse

Exempel på sådan behandling är när du kommunicerar skriftligt med oss, t.ex. via e-post, och dina personuppgifter sparas hos Filminstitutet.

Avtal

Ändamål
Vi behandlar personuppgifter när dessa är nödvändiga för att fullgöra ett avtal.

Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal

Exempel på behandling som sker för att fullgöra ett avtal är när du anmält dig till ett av Filminstitutets nyhetsbrev eller evenemang. Du kan alltid kontakta Filminstitutet om du inte längre önskar få ett utskick som du anmält dig till.

Efterlevnad av lagar

Ändamål
Vi behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse

Exempel på behandling som kan förekomma för detta ändamål är lagring av faktureringsunderlag för att uppfylla vår skyldighet enligt bokföringslagen.

Publicering på hemsidor

Filminstitutet har ett flertal hemsidor vilka omfattas av så kallat utgivningsbevis. Detta innebär att publicering som sker på dessa hemsidor är grundlagsskyddade och därmed inte omfattas av dataskyddslagstiftningen. All behandling som ligger till grund för publicering på Filminstitutets hemsidor har dock rättslig grund enligt ovan.

Hur samlas uppgifterna in?

Som huvudregel kommer uppgifterna från dig själv när du exempelvis kontaktar en av Filminstitutets anställda. Uppgifterna kan också komma från det företag som söker stöd för ett projekt där du deltar. Stödsökare ansvarar för att de personer som anges i ansökan informeras om att deras uppgifter behandlas av Filminstitutet.

Hur länge sparas uppgifterna?

Då vi är en offentligt finansierad aktör omfattas vi av offentlighets- och arkivlagstiftning vilket innebär att de uppgifter som kommer in till oss utgör allmän handling och inte får förstöras om det inte finns så kallade gallringsföreskrifter. Här kan du läsa mer om allmänna handlingar på Filminstitutet.

Samtliga uppgifter som inkommit till Filminstitutet och ingår i allmänna handlingar bevaras för arkivändamål av allmänt intresse.

Till vem lämnas uppgifterna ut?

Vem som helst kan begära ut allmänna handlingar från Filminstitutet. Vi är skyldiga att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Därför kan dina uppgifter komma att lämnas ut. Till skydd för dig som enskild finns sekretessbestämmelser om personuppgifter i 21 kap. 7 § Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) som innebär att sekretess gäller för uppgift om det kan antas att uppgiften efter ett utlämnande kommer att behandlas i strid med gällande personuppgiftslagstiftning.

Dina personuppgifter används av Filminstitutet och våra personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Hur skyddas uppgifterna?

Filminstitutet vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, för att säkerställa att all information som Filminstitutet behandlar skyddas från åtkomst av obehöriga.

Cookies

Förstaparts-cookies

Godkännanderutan registrerar om du har accepterat webbplatsens användning av cookies.

Tredjeparts-cookies

Vi använder Google Analytics och Google Tag Manager för att mäta trafiken på webbplatsen. All statistisk information är anonym.

Mer information om Googles sekretesspolicy finns här.

 Hur du tar bort eller avböjer cookies

  • Hur du tar bort eller avböjer att cookies hamnar på din enhet beror på din webbläsare.
  • Om du använder en dator kan du ta bort cookies genom att använda snabbtangenterna [CTRL] + [SHIFT] + [Delete].
  • Om det inte fungerar eller om du till exempel använder en MAC-dator måste du klicka på länken i webbläsaren du använder:

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Flash cookies

Dina rättigheter

Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få dem flyttade, rättade, raderade eller blockade. Nedan listar vi upp vilka rättigheter du har och hur du kan utnyttja dem.

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar. Begäran om sådant så kallat registerutdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Här hittar du blankett för registerutdrag. Specificera gärna de kategorier av uppgifter du vill ha tillgång till. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, kommer vi att lämna en motivering till dig. Vi kan endast lämna ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. Begäran skickar du till adressen nedan och registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress. Märk kuvertet "Registerutdrag".

​Svenska Filminstitutet
Box 271 26
102 52 Stockholm

Rätt till rättelse

Vi ansvarar för att de personuppgifter som vi behandlar är korrekta och uppdaterade. Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter som vi behandlar om det skulle visa sig att de är felaktiga. Du har också rätt att komplettera med personuppgifter som du anser saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet för behandlingen av personuppgifterna.

Om din begäran leder till en rättelse kommer vi att informera eventuella mottagare som fått uppgifterna av oss så länge inte det skulle visa sig vara omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. På din begäran kommer vi att informera dig om till vem rättelsen har lämnats ut.

Rätt till radering (”rätten att bli glömd”)

Då Filminstitutet är en offentligt finansierad aktör omfattas vi av offentlighets- och arkivlagstiftning vilket innebär att de uppgifter som kommer in till oss utgör allmän handling och inte får förstöras om det inte finns så kallade gallringsföreskrifter. Rätten till radering av personuppgifter (”rätten att bli glömd”) gäller inte uppgifter i allmänna handlingar om behandlingen är nödvändig för arkivändamål och radering skulle försvåra eller omöjliggöra detta. Du har därför inte rätt att få allmänna handlingar gallrade. Vid Filminstitutet finns det därför i princip inga eller väldigt få möjligheter för någon att ”bli glömd.”  

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att i vissa fall kräva att vår behandling av dina personuppgifter ska begränsas. Detta innebär att personuppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. I så fall behöver du specificera vilken behandling du invänder mot. Vid sådan invändning får vi endast fortsätta utföra behandlingen om vi kan visa att det finns tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen. Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Om vi behandlar dina personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning kan du ha rätt att invända mot att personuppgifterna behandlas. Vid en sådan begäran gör vi en bedömning av om det ändå finns tvingande och berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen. Om vi kan visa att så är fallet får personuppgifterna fortsätta att behandlas.

Rätt till dataportabilitet

Om du har lämnat dina personuppgifter till oss har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll (dataportering).  För att du ska kunna nyttja din rätt till dataportabilitet måste din begäran avse sådana personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal vi har med dig. Du har dock inte rätt att flytta dina personuppgifter om vår behandling av dessa uppgifter är baserad på en intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och lämna in ditt klagomål.

Skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande dataskyddslagstiftning kan du ha rätt till skadestånd. I sådana fall kan du, efter en skriftlig begäran, begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol.

Skriv ut