Svenska Filminstitutet

Den nationella filmpolitiken

Den nationella filmpolitiken är formulerad i den vision och de sju mål som ingår i propositionen Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik (2015/16:132).

Enligt denna ska svensk film ha hög kvalitet och uppvisa sådan bredd och mångfald av berättelser att den angår alla samt vara ett självklart och tillgängligt val för publiken i hela landet och attraktiv internationellt. 

Sju filmpolitiska mål

  1. Utveckling och produktion av värdefull svensk film sker kontinuerligt och i olika delar av landet.

  2. Allt fler ser värdefull film som sprids och visas i olika visningsformer i hela landet.

  3. Filmarvet bevaras, används och utvecklas.

  4. Svensk film sprids alltmer utomlands och kvalificerat internationellt utbyte och samverkan sker på filmområdet.

  5. Barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild och ges möjligheter till eget skapande.

  6. Jämställdhet och mångfald präglar filmområdet.

  7. Filmen bidrar till att stärka yttrandefriheten och det offentliga samtalet.

Regeringens riktlinjebeslut

Filminstitutets uppdrag konkretiseras årligen i regeringens riktlinjebeslut där det slås fast att Filminstitutet ska aktivt verka för att den svenska filmpolitiken genomförs och att de sju filmpolitiska målen ska vara utgångspunkt. Statsbidragen till film ska fördelas enligt förordningen (2016:989) om statsbidrag till film.

Filminstitutet ska också samla in och bearbeta statistik, ansvara för omvärldsanalys och uppföljning av svensk filmproduktion och filmpolitiska insatser samt ska i uppföljningsarbetet anlägga ett jämställdhetsperspektiv. Filminstitutet ska hela tiden utveckla verksamheten för att kunna möta nya utmaningar på filmområdet.

I riktlinjebeslutet finns även en rad övriga riktlinjer som kopplas till bland annat uppföljning av krisstöd, samarbeten och regionala utfall. Här finns även beskrivet hur återrapportering ska ske till regeringen. 

Råd

Filminstitutet ska också utse råd bestående av sakkunniga personer med syfte att ha en rådgivande roll i utformningen av de filmpolitiska stöden och i andra för rådsaktörerna relevanta frågor. Läs mer om råden

Skriv ut