Svenska Filminstitutet
Foaje

Verksamhet och organisation

Svenska Filminstitutet är en stiftelse som grundades 1963 av staten och filmbranschens olika organisationer.

Byt sida

Hur styrs Filminstitutet?

Uppdrag från staten

Filminstitutet har ett uppdrag från staten, vilket finns definierat i filmpropositionen och i det årliga regleringsbrevet. 

Filminstitutet redovisar årligen sin resultatredovisning till Kulturdepartementet. Därutöver sker dialogmöten löpande under verksamhetsåret med departementets ledning och statssekreteraren.

Filminstitutets verksamhet finansieras sedan 1 januari 2017 genom statliga medel.

Styrelsen

Filminstitutet leds av en styrelse som består av nio ledamöter utsedda av regeringen. Styrelsen tillsätter den verkställande direktören som ansvarar för Filminstitutets löpande verksamhet. 

Styrelsen godkänner verksamhetsplan, resultatredovisning, budgetunderlag och årsredovisning.

Dessutom faställer styrelsen styrdokumenten för Filminstitutets fyra råd.

Råden

De fyra råden är uppdelade i:

  • filmarvsfrågor
  • filmpedagogiska frågor
  • spridning och visning
  • utveckling och produktion

Råden har ingen beslutsfattande roll, utan deras kunskap och synpunkter är endast vägledande. Läs mer om råden här.

Historik filmavtalet

I maj 2015 sa regeringen upp filmavtalet för att bereda väg för en ny statlig filmpolitik, vilket innebar att staten tog ett helhetsansvar för den nationella filmpolitiken. Den tioprocentiga biografavgiften avskaffades och momsen på biografföreställningarna höjdes från sex procent till 25 procent.
Filmpropositionen lämnades till Riksdagen våren 2016 och den nya filmpolitiken trädde i kraft den första januari 2017.

Filminstitutets vision, syfte och uppdrag

Vision

Filmen vidgar perspektiven och möjliggör ett fritt och inkluderande samhälle.

Syfte

Vi stärker filmen för individens utveckling och en fördjupad demokrati.

 

Uppdrag

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.

 

Organisationskarta

Organisationskarta över Filminstitutet

 

* I avdelningen Kommunikation ingår funktionen Analys och statistik
** I avdelningen Film och samhälle ingår funktionerna Regioner Barn och unga, Filminstitutets biografer, Guldbaggen och Filmrummet
***I enheten Produktionsstöd ingår även Kreativa Europa Desk MEDIA.

Skriv ut