Svenska Filminstitutet
Foaje

Verksamhet och organisation

Filminstitutet har i uppdrag från staten att stärka den svenska filmen i alla led – från idé till färdig film, lansering i Sverige och världen, samt bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet för eftervärlden.

Byt sida

Filminstitutet är en stiftelse och verksamheten finansieras genom statliga medel. Verksamheten utgår från den nationella filmpolitiken som är formulerad i regeringens sju filmpolitiska mål och regeringes årliga riktlinjebeslut. Filminstitutet redovisar årligen sin resultatredovisning till kulturdepartementet. Läs mer om den nationella filmpolitiken

Organisation

Styrelsen

Filminstitutet leds av en styrelse som består av nio ledamöter utsedda av regeringen. Styrelsen tillsätter den vd som ansvarar för Filminstitutets löpande verksamhet. Styrelsen godkänner bland annat verksamhetsplan, resultatredovisning, budgetunderlag och årsredovisning.
Det här är styrelsen

Råden

Fyra särskilda råd, bestående av personer med stort kunnande om film och filmbranschen, har utsetts för att stärka filmbranschens insyn och inflytande i Filminstitutet. 
Läs mer om råden 

Intern organisation

På Filminstitutet arbetar cirka 140 personer i Filmhuset på Gärdet i Stockholm och i filmlaboratoriet i Rotebro. Under rullisten ovan kan du läsa mer om de olika avdelningarna och om ledningsgruppen.

 

Skriv ut