Svenska Filminstitutet

Verksamhet och organisation

Svenska Filminstitutet är en stiftelse som grundades 1963 av staten och filmbranschens olika organisationer.

Byt sida

Hur styrs Filminstitutet?

Uppdrag från staten

Vårt uppdrag är att stärka filmen i alla led - från idé till färdig film, under dess lansering i Sverige och världen, och genom att bevara den i våra arkiv och tillgängliggöra den för allmänheten. Dessa uppdrag finns definierade i filmpropositionen och i det årliga regleringsbrevet.

Filminstitutet redovisar årligen sin resultatredovisning till Kulturdepartementet. Därutöver sker dialogmöten löpande under verksamhetsåret med departementets ledning och statssekreteraren.

Filminstitutets verksamhet finansieras sedan 1 januari 2017 genom statliga medel.

Styrelsen

Filminstitutet leds av en styrelse som består av nio ledamöter utsedda av regeringen. Styrelsen tillsätter den verkställande direktören som ansvarar för Filminstitutets löpande verksamhet. 

Styrelsen godkänner verksamhetsplan, resultatredovisning, budgetunderlag och årsredovisning.

Dessutom faställer styrelsen styrdokumenten för Filminstitutets fyra råd.

Råden

De fyra råden är uppdelade i:
filmarvsfrågor 
filmpedagogiska frågor
spridning och visning
utveckling och produktion

Råden har ingen beslutsfattande roll, utan deras kunskap och synpunkter är endast vägledande. Läs mer om råden här.

Historik filmavtalet

I maj 2015 sa regeringen upp filmavtalet för att bereda väg för en ny statlig filmpolitik, vilket innebar att staten tog ett helhetsansvar för den nationella filmpolitiken. Den tioprocentiga biografavgiften avskaffades och momsen på biografföreställningarna höjdes från sex procent till 25 procent.
Filmpropositionen lämnades till Riksdagen våren 2016 och den nya filmpolitiken trädde i kraft den första januari 2017.

Skriv ut