Svenska Filminstitutet
Foaje

Verksamhet och organisation

Filminstitutet har i uppdrag från staten att stärka den svenska filmen i alla led – från idé till färdig film, lansering i Sverige och världen, samt bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet för eftervärlden.

Byt sida

Filminstitutets vision

Filmen vidgar perspektiven och möjliggör ett fritt och inkluderande samhälle.

Syfte

Vi stärker filmen för individens utveckling och en fördjupad demokrati.

 

Uppdrag

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.

Så styrs Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en stiftelse och verksamheten finansieras sedan 1 januari 2017 genom statliga medel. Verksamheten utgår från den nationella filmpolitiken som är formulerad i den vision och de sju mål som ingår i propositionen Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik (2015/16:132).  Filminstitutet redovisar årligen sin resultatredovisning till Kulturdepartementet. Därutöver sker dialogmöten löpande under verksamhetsåret med departementets ledning och statssekreteraren.
Läs mer om den nationella filmpolitiken

Styrelsen

Filminstitutet leds av en styrelse som består av nio ledamöter utsedda av regeringen. Styrelsen tillsätter den verkställande direktören som ansvarar för Filminstitutets löpande verksamhet. Styrelsen godkänner verksamhetsplan, resultatredovisning, budgetunderlag och årsredovisning. Det här är styrelsen

Råden

Fyra särskilda råd, bestående av personer med stort kunnande om film och filmbranschen, har utsetts för att stärka filmbranschens insyn och inflytande i Filminstitutet. 
Läs mer om råden 

Organisation

På Filminstitutet arbetar cirka 150 personer i Filmhuset på Gärdet i Stockholm och i filmlaboratoriet i Rotebro. Under rullisten ovan kan du läsa mer om de olika avdelningarna och om ledningsgruppen.

Organisationskarta

 

Skriv ut