Svenska filminstitutet

Verksamhet och organisation

Stiftelsen Svenska Filminstitutet arbetar för att stärka den svenska filmen i alla led - från idé till färdig film, under dess lansering i Sverige och världen, och genom att bevara den för eftervärlden i vårt arkiv.

Byt sida

Uppdrag från staten och filmbranschen

Filminstitutet är en stiftelse som grundades 1963 av staten och filmbranschens olika organisationer. Uppdragen – att stödja produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, att bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet och att representera svensk film internationellt – finns definierade i filmpropositionen och i det årliga regleringsbrevet.

Filminstitutets verksamhet finansieras sedan 1 januari 2017 helt och hållet genom statliga medel.

Styrelsen utsedd av regeringen

Filminstitutet leds av en styrelse som består av nio ledamöter utsedda av regeringen. Styrelsen tillsätter den verkställande direktören som ansvarar för Filminstitutets löpande verksamhet.

Organisationen är uppdelad på fem avdelningar: Filmstöd, Film och samhälle, Filmarvet, Staben och Kommunikation.

Den nya filmpolitiken 

I maj 2015 tog regeringen beslut om att säga upp 2013 års filmavtal för att bereda väg för en ny statlig filmpolitik, vilket innebär att staten tar ett helhetsansvar för den nationella filmpolitiken. Den 10-procentiga biografavgiften avskaffas och momsen på biografföreställningarna höjs från 6 procent till 25 procent.

Filmpropositionen lämnades till Riksdagen våren 2016 och den nya filmpolitiken trädde i kraft den 1 januari 2017.

Skriv ut