Svenska Filminstitutet

Filminstitutets visselblåsarfunktion

Genom en ny lag stärks skyddet för visselblåsare. Här kan du läsa om hur du använder Filminstitutets visselblåsarfunktion.

Lagen (lag [2021:890] om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden) gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang. Rapporteringen ska avse missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram och kan till exempel vara misstänkt korruption, allvarliga former av diskriminering eller trakasserier, missförhållanden som påverkar enskildas liv och hälsa eller brister i säkerheten på arbetsplatsen. Lagen gäller också vid rapportering som exempelvis strider mot EU-regler, till exempel dataskyddsförordningen.

Skyddet omfattar anställda men även andra som har en relation till organisationer och företag, till exempel praktikanter, leverantörer och tidigare anställda. Skyddet innebär bland annat en garanti för att den som rapporterar om missförhållanden inte ska utsättas för repressalier såsom uppsägning, degradering och diskriminering.

Visselblåsning vid Filminstitutet

Visselblåsarfunktionen är en del av Filminstitutets förebyggande arbete mot olika former av oegentligheter och missförhållanden. Eftersom det ska finnas ett allmänintresse av att information om ett missförhållande kommer fram ska visselblåsarfunktionen som regel inte användas för att rapportera allmänt missnöje och klagomål. Om du vill påtala sådant är du i stället välkommen att kontakta oss via registrator@filminstitutet.se

Så här lämnar du en rapport

Enklast gör du en rapport genom Filminstitutets visselblåsarfunktion som tillhandahålls av företaget &Frankly. Du är anonym så länge du inte uppger namn eller andra personuppgifter i din rapport. Vill du ha ett personligt möte eller på annat sätt framföra din rapport muntligt så kan du uppge det önskemålet via tjänsten så kommer vi att ta kontakt med dig.

Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller sekretess för uppgifter som kan identifiera rapporterande personers identitet samt för uppgifter som kan avslöja identiteten på en annan enskild om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men. Tänk dock på att en rapport och eventuella kompletteringar som lämnas in är allmänna handlingar som efter sekretessprövning kan komma att lämnas ut på begäran i enlighet med offentlighetsprincipen.

Vad händer med din rapport?

Alla rapporter som kommer in via visselblåsarfunktionen administreras av Filminstitutens ärendehanterare och hanteras konfidentiellt. Ärendehanterare kan, vid behov och under strikt förtroende, även ta stöd av andra personer vars expertis och information anses nödvändiga för en korrekt utredning av ärendet. En rapport utreds inte av någon som kan vara berörd av eller kopplad till de rapporterade misstankarna.

Uppföljande frågor lämnas vid behov in via den anonyma rapporteringskanalen hos &frankly.

Skriv ut