Barn- och ungdomsverksamhet
Ungdomar gör film
Kreativa barn i Ale.

Stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom

Svenska Filminstitutet fördelar stöd till kommunalt finansierad verksamhet, i skolan och på fritiden, med syftet att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och till fördjupade kunskaper om rörliga bilder.

Sista ansökningsdatum

Stöd fördelas vid två tillfällen per år. Sista ansökningsdag för våren 2024 är 22 mars. Ansökningstjänsten öppnar 22 februari. Sista ansökningsdag för hösten 2024 är 14 oktober. Ansökningstjänsten öppnar 16 september.

Syfte

Syftet är att ge barn och ungdomar i hela landet möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och till fördjupade kunskaper om rörliga bilder.

Vem kan söka

Stöd kan sökas av kommunal förvaltning, som till exempel skola, förskola, bibliotek, kulturskola, eller annan organisation som drivs med kommunal finansiering.

Allmänt om stödet

Stödet kan användas för verksamhet inom både skola, förskola och fritid, till satsningar som innebär:

  • utveckling av filmpedagogisk verksamhet
  • kompetensutveckling av personal
  • insatser som främjar barn och ungdomars eget skapande
  • filmvisning på biograf för barn och unga
  • utforska filmarvet

Stöd beviljas för ett år i taget och upp till tre år för ett projekt. Undantag från regeln om tre år kan göras för speciella satsningar. Separat ansökan ska göras för varje år. Att ett projekt erhållit stöd under ett verksamhetsår utgör ingen garanti för fortsatt stöd.

Sökandes ekonomiska insats ska vara minst lika stor som stödbeloppet och ska specificeras i ansökan.

Bedömningsgrunder vid fördelning:
Stöd ges i första hand till projekt som omfattar en hel kommun och där det finns en plan för hur barn och ungdomars allmänna kunnande om rörliga bilder ska stärkas.
Vid bedömning av ansökan prioriteras projekt som:

  • omfattar insatser inom flera av de fem områdena enligt ovan
  • uppvisar en plan för hur verksamheten ska finansieras när stöd inte längre erhålls från Svenska Filminstitutet

Avseende fästs dessutom vid hur jämställdhets, mångfalds – och barnperspektiv integreras i projektet. Projekt där anskaffningskostnader och investeringar är en betydande del prioriteras inte.

Så söker du

Ansökan görs på särskild blankett, se nedan. Där finns även riktlinjer och villkor för nedladdning.

Ansökan skickas in via Filminstitutets ansökningstjänst, se länk nedan.

Observera att i princip allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess.

Beslut och besked

Ansökan bereds inom avdelningen Filmstöd. Ansökan bedöms av en sakkunnig handläggare. En extern referensgrupp konsulteras. Beslut fattas av avdelningschef Filmstöd.  Beslutsmöte hålls cirka två månader efter sista ansökningsdatum. Beslutsmeddelande skickas ut via mejl.

Redovisning och utbetalning

Om ansökan blir beviljad skickas en rekvisition ut tillsammans med beslutsmeddelandet. Rekvisitionen ska skickas in via ansökningstjänsten. När rekvisitionen är inkommen och registrerad hos Filminstitutet betalas pengarna ut inom några dagar, max upp till två veckor med undantag för juli månad då inga stödutbetalningar görs.

Senast 14 månader efter beslutsdatum ska redovisning skickas in. Redovisningsblanketten finns längre ner på denna sida. 

David Sundqvist Ballester

David Sundquist

Handläggare

Tel: 08-665 11 69

david.sundquist@filminstitutet.se

Skriv ut