Barn- och ungdomsverksamhet
Flicka på äng
Från EADNI. Foto: Liselotte Wajstedt

Två stöd för att främja tillgången till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken

Filminstitutet fördelar stöd för att främja tillgången till film på de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, jiddisch, romani chib och samiska.                                                Deadline för ansökan: 31 mars och 15 oktober. Handläggningstid 6-8 veckor.

Byt sida

Stöd kan sökas för filmpedagogiska projekt och för spridning, visning och versionering av film. Projekten ska syfta till att främja tillgången på kort eller lång sikt. Exempel på insatser som kan komma att erhålla stöd är språkstärkande filmpedagogiska projekt, visning och samtal kring film på minoritetsspråken, filmkurser och andra utbildningsinsatser, talanginsatser, filmfestivaler, textning och dubbning av film.

Projekt som uppfyller kriterierna för övriga Filminstitutets stöd bör i första hand söka dessa.

Läs mer om Filminstitutets arbete kring nationella minoriteter

Stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom på de nationella minoritetsspråken

Stöd kan sökas av en region, kommun eller av andra aktörer som på uppdrag av en region eller en kommun anordnar filmkulturell verksamhet, till exempel skola, bibliotek, kulturskola, eller annan organisation som drivs med kommunal finansiering. Stöd kan också sökas av huvudmän inom skolväsendet. Stöd kan inte sökas av privatperson.

Stöd till spridning och visning av film för barn och ungdom på de nationella minoritetsspråken

Stödet kan sökas av producent, distributör, biografägare, visningsorganisation, festivalarrangör eller annan aktör som sprider och visar film offentligt. Stöd kan inte sökas av privatperson.

Skriv ut