Barn- och ungdomsverksamhet

Stöd till spridning och visning av film för barn och ungdom på de nationella minoritetsspråken

Syftet med stödet är att öka tillgängligheten till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken. De nationella minoritetsspråken är finska, meänkieli, jiddisch, romani chib och samiska (med varieteter). 

Projekt som uppfyller kriterierna för övriga Filminstitutets stöd bör i första hand söka dessa.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av producent, distributör, biografägare, visningsorganisation, filmfestival, förening eller annan aktör som främjar spridning och visning av film i olika visningsfönster. Stöd kan inte sökas av privatperson.

För vad kan man söka?

Stödet kan ges för tidsbegränsade projekt, som på kort eller lång sikt ökar tillgängligheten till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken, till exempel:

  • Versionering (textning och dubbning) av film
  • Visningsarrangemang, filmsamtal i samband med visning, utbildningsinsatser och andra projekt

Stöd får även ges för utvecklingsprojekt som uppfyller stödets övergripande syfte.

Stöd kan inte ges till filmproduktion.

Stödet kan hel- eller delfinansiera projektet. Projektet ska främja insatser på de nationella minoritetsspråken, men projektet behöver inte genomföras på något av språken.

Stöd beviljas om högst 100 000 kronor per projekt.

När och hur ansöker man?

Ansökan görs på särskild blankett och skickas in via Filminstitutets ansökningstjänst, se nedan.

Deadline för ansökan: 22 mars.
Ansökningstjänsten öppnar 22 februari.
Handläggningstid 6-8 veckor.

Observera att i princip allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess.

Hur bedöms ansökan?

Stödet fördelas utifrån en bedömning av ansökan mot bakgrund av stödets syfte. Följande faktorer har stor betydelse:

  • Att projektet främjar tillgången till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken
  • Att sökande säkerställer minoritetsgruppen/gruppernas delaktighet och inflytande i projektet
  • Att genomförandet av projektet är kostnadseffektivt
  • Att projektets plan och budget är trovärdiga

Hur fattas beslut?

Avdelningschef Film och samhälle beslutar om stöd efter rekommendation från handläggare. En extern referensgrupp är rådgivande för stöd över 10 000 kronor. Ett beslutsbrev skickas via mejl. 

Hur redovisar man?

Stödmottagaren redovisar genom att fylla i en projektrapport. Stödmottagaren redovisar kostnaderna genom huvudbok eller resultaträkning underskriven av revisor, redovisningskonsult eller i sista hand genom vidimerade fakturakopior. Redovisningsblanketter finns att ladda ner längst ner på sidan. 

Stödmottagare av stöd till versionering måste leverera film- och dokumentationsmaterial, så kallat säkerhetsmaterial, för den färdiga filmen till Filminstitutet (enligt liknande rutiner som vid beviljat produktionsstöd).

Stödet ska redovisas senast tre månader efter avslutat projekt/premiär.

Se även Generella villkor.

Hur betalas stödet ut?

Stödet rekvireras på en blankett som skickas tillsammans med beslutet. Stödet utbetalas med 75 procent efter beslut och resterande 25 procent efter redovisning av styrkta kostnader samt analys av projektets utfall.

Daniella Mir

Daniella Mir

Handläggare

Tel: 08-665 11 87

daniella.mir@filminstitutet.se

Skriv ut