Barn- och ungdomsverksamhet

Stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga på de nationella minoritetsspråken

Syftet med stödet är att ge barn och unga möjlighet till fördjupade kunskaper om och tillgång till film på de nationella minoritetsspråken. De nationella minoritetsspråken är finska, meänkieli, jiddisch, romani chib och samiska (med varieteter).

Projekt som uppfyller kriterierna för övriga Filminstitutets stöd bör i första hand söka dessa.

Vem kan söka?

Stöd kan sökas av en region, kommun eller av andra aktörer som på uppdrag av en region eller en kommun anordnar filmkulturell verksamhet, till exempel skola, bibliotek, kulturskola, eller annan organisation som drivs med kommunal finansiering. Stöd kan också sökas av huvudmän inom skolväsendet.

Stöd kan inte sökas av privatperson.

För vad kan man söka?

Stödet kan ges för tidsbegränsade projekt, som på kort eller lång sikt ökar tillgängligheten till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken, till exempel:

  • Filmpedagogisk verksamhet
  • Kompetensutveckling av personal
  • Filmvisning
  • Insatser som främjar eget skapande
  • Språk- och identitetsstärkande insatser genom film
  • Talangutvecklande insatser

Stödet får även ges för utvecklingsprojekt som uppfyller uppdragets övergripande syfte. Projektet ska främja insatser på de nationella minoritetsspråken, men projektet behöver inte genomföras på något av språken.

Stöd ges inte till filmproduktion.

Stöd beviljas om högst 100 000 kronor per projekt. Sökandes ekonomiska insats ska vara minst lika stor som stödbeloppet och ska specificeras i ansökan.

När och hur ansöker man?

Ansökan görs på särskild blankett och skickas in via Filminstitutets ansökningstjänst, se nedan.

Deadline för ansökan: 14 oktober.
Ansökningstjänsten öppnar 16 september.
Handläggningstid 6-8 veckor.

Observera att i princip allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess.

Hur bedöms ansökan?

Stödet fördelas utifrån en bedömning av ansökan mot bakgrund av stödets syfte. Följande faktorer har stor betydelse:

  • Att projektet främjar tillgänglighet till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken
  • Att sökande säkerställer minoritetsgruppen/gruppernas delaktighet och inflytande i projektet
  • Att genomförandet av projektet är kostnadseffektivt
  • Att projektets plan och budget är trovärdiga

Hur fattas beslut?

Avdelningschef Film och samhälle beslutar om stöd efter rekommendation från handläggare. En referensgrupp är rådgivande för stöd över 10 000 kr. Ett beslutsbrev skickas via mejl.

Hur redovisar man?

Stödmottagaren redovisar genom att fylla i en redovisningsblankett med bifogad budgetredovisning. Redovisningsblankett finns att ladda ner längst ner på sidan. 

Stödet ska redovisas senast tre månader efter avslutat projekt.

Se även Generella villkor.

Hur betalas stödet ut?

Stödet rekvireras på en blankett som skickas tillsammans med beslutet.

Daniella Mir

Daniella Mir

Handläggare

Tel: 08-665 11 87

daniella.mir@filminstitutet.se

Skriv ut