Distribution och visning

Stöd till nya biografer

Syftet är att främja etablering av biograf på orter där biograf saknas

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av nya biografägare registrerade hos Filmägarnas kontrollbyrå. Registreringen måste vara klar innan stöd betalas ut.

Ta kontakt med handläggare innan du påbörjar ansökan för att initiera en dialog och få guidning till en komplett ansökan.

 

Förutsättningar som ska vara uppfyllda är följande:

 • Det saknas helt biograf på orten, oavsett invånarantal, och närmaste biograf bedöms ligga så pass långt bort, både geografiskt och infrastrukturmässigt, att invånarna på orten har dåliga förutsättningar att ta sig dit.

och

 • Det finns ett uttryckligt behov av ny biograf på orten, understött av invånare, civilsamhälle och kommunledning.

eller:

 • Det saknas biograf, i relation till antalet invånare i upptagningsområdet, vars utbud gör att den kan definieras som komplementbiograf*.

och

 • Det finns ett uttryckligt behov av ny komplementbiograf – understödd av invånare, civilsamhälle och kommunledning.

*Biograf där 30 procent av föreställningarna per spelår, utgörs av filmer från Europa (exklusive Sverige) och övriga världen (exklusive USA) med mindre än 150 000 besökare totalt per film.

För vad kan man söka?

Stöd söks för två delar: teknisk utrustning och marknadsföring av biografen. Båda delarna hänger ihop men olika blanketter måste fyllas i för att särskilja olika åtgärder och kostnader.

Stöd till teknisk utrustning fördelas till inköp/installation av teknik för filmvisning såsom projektor med kringutrustning, ljudutrustning och filmduk. Stöd kan endast ges till inköp av ny utrustning, inte begagnad eller leasad. Stöd för teknisk utrustning kan beviljas för upp till 300 000 kronor per salong.

Stöd till marknadsföring fördelas till lanseringskampanj av ny biograf och kan inbegripa lönekostnader för kommunikatör/marknadsförare, annonsering, webbsida eller liknande. Stöd till marknadsföring kan beviljas med upp till 150 000 kronor per biograf.

Stödet kan uppgå till högst 50 procent av de totala kostnaderna (Egeninsatsen ska verifieras.). Stödbeloppets storlek bestäms utifrån storlek, investeringsbehov, finansiering och lokalisering. Stödet ges inte i efterhand till redan genomförda åtgärder.

Vilka villkor måste uppfyllas?

 • Det finns redan bekräftade förutsättningar i form av finansiering av en lokal anpassad till biografverksamhet samt engagerad och kompetent personal (professionell eller ideellt driven) som ska driva biografen.
 • Det finns en realistisk affärsplan med marknadsanalys av målgrupper i upptagningsområdet och plan på programutbud som relaterar till marknadsanalysen. I planen för programutbud ska aktiviteterna återspegla marknadsanalysen vad gäller filmutbud, plats och målgrupper.
 • Det finns en trovärdig driftplan med bärkraftig kalkyl.
 • Ansökan ska innehålla minst två jämförbara offerter från olika leverantörer. Som grund för beräkning av kostnaden för inköp och installation används den lägsta offerten som bifogas ansökan.
 • En annan förutsättning för stöd är att mottagaren visar att den har en långsiktig finansiell förmåga och kompetens att bedriva verksamheten.

Nya biografer i kommuner som inte har en biograf, ligger i städer som saknar komplementbiograf eller på annat sätt fyller ett eftersatt behov, prioriteras. Stöd ges inte till biografer med fler än tre salonger.

En treårig verksamhetsplan ska bifogas ansökan och innehålla beskrivningar under följande rubriker:

 • Bakgrund (beskrivning av plats, lokal, upptagningsområde, publikgrupper och konkurrens med närliggande biografer)
 • Affärsplan (Budget och finansiering för investering och etablering samt långsiktig drift)
 • Målsättning (Publikmål och programutbud, ordinarie repertoar, särskilda satsningar, etc.)
 • Kompetens att driva biograf (Vem ska arbeta med daglig drift och vilka erfarenheter har personen/personerna av detta?)
 • Marknadsplan

Bifogas: Årsredovisning (i de fall sökanden redan bedriver verksamhet sen tidigare).

När och hur ansöker man

Stöd till nyetablering kan sökas två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Deadline 2021: 3 maj och 28 oktober

Hur bedöms ansökan

Stödet fördelas utifrån en bedömning av ansökan utifrån stödets syfte och att den är komplett på alla punkter. Följande faktorer har stor betydelse:

 • Att det finns ett dokumenterat behov av en ny biograf.
 • Att investeringen ökar den lokala publikens möjlighet att se ett kontinuerligt brett utbud av film på biograf och uppleva god visningskvalitet.
 • Att åtgärderna är relevanta och kostnadseffektiva.
 • Att mångfald och barnperspektiv beaktats när publikgrupperna har definierats.
 • Att affärsplanen bedöms vara realistisk, konkret, finansierad och genomförbar.

Hur fattas beslut?

Ansökningarna bereds på Filminstitutets enhet Distribution & visning. Filminstitutets VD beslutar om stöd efter rekommendation från handläggaren. En referensgrupp är rådgivande.

Beslutsbrev skickas till den adress som angetts i ansökan.

Hur redovisar man?

Biografägaren redovisar stödet genom att skicka in underlag som styrker kostnaderna för teknisk utrustning senast sex månader efter beslut. Efter ett års verksamhet ska Biografägaren sammanfatta resultat och utfall vad gäller programutbud och publikantal.

Stödmottagare ska även i efterhand redovisa biografbesökarstatistik för det första verksamhetsåret med verifierad och säkerställd data. Stödmottagare måste därmed redovisa från Filmägarnas kontrollbyrå verifierad data för samtliga föreställningar under denna period.

Hur betalas stödet ut?

Stödbeloppet till teknisk utrustning rekvireras på en blankett som skickas tillsammans med beslutsbrevet och betalas ut mot fakturaunderlag i efterskott. Även kvitton på att hela installationen/åtgärden är betald ska bifogas.

75 % av stödbeloppet till marknadsföring rekvireras direkt efter beslut på en blankett som skickas tillsammans med beslutsbrevet. Resterande 25 % betalas ut när slutredovisningen av första verksamhetsåret är inkommen och godkänd.

Se även dokumentet Generella villkor längst ner på sidan.

Hur redovisar man?

Biografägaren redovisar stödet genom att skicka in underlag som styrker kostnaderna för teknisk utrustning senast sex månader efter beslut. Efter ett års verksamhet ska Biografägaren sammanfatta resultat och utfall vad gäller programutbud och publikantal.

Stödmottagare ska även i efterhand redovisa biografbesökarstatistik för det första verksamhetsåret med verifierad och säkerställd data. Stödmottagare måste därmed redovisa från Filmägarnas kontrollbyrå verifierad data för samtliga föreställningar under denna period.
Stödet för marknadsföring redovisas senast en månad efter avslutat projekt på särskild blankett samt en sammanställning av ekonomiskt utfall styrkt av huvudbok, resultaträkning eller i sista hand vidimerade kopior kvitton och fakturor.

 

Ulrika Sundbäck

Ulrika Sundbäck

Ansvarig biografstöd

Tel: 08-665 11 31

ulrika.sundback@filminstitutet.se

Skriv ut