Stöd till Distribution och visning
Älvdalens biograf. Foto: Ramon Reissmüller

Frågor och svar

Värt att veta om det nya biografstödet för att stärka biografer i glesbygd och på mindre orter.

Hur vet man om biografen är grön eller röd?
Om biografen visar högst fem föreställningar i veckan utöver barnmatinéer är biografen grön och betalar inte biografavgift (10 % av bruttobiljettintäkten) till Svenska Filminstitutet.

Vad händer med moms på filmhyran?
Momssatsen på filmhyra kommer inte att förändras och är fortsatt 6 %.

När får man besked om att stödansökan beviljas?
Ansökningar som skickas innan den 15 juni kommer att beredas under sommaren och besked skickas ut i slutet av augusti. Ansökningar som skickas in senast den 5 september bereds under hösten och besked beräknas skickas ut i slutet av oktober.

Hur högt stöd kommer biografen att kunna få?
Stödsumman kommer att beräknas utifrån biografens biljettintäkter på öppna visningar 2015.

Varför bedöms gröna momsregistrerade biografer i glesbygd och på mindre orter vara särskilt sårbara i övergången till höjd biografmoms?
Den gröna momspliktiga biografen måste ta ut momshöjningen direkt på biljettpriset för att inte få ökade kostnader, medan den röda biografen kan laborera med den minskade kostnaden för biografavgiften. På landsbygden och i mindre orter har man ofta ett lägre biljettpris och publiken är van vid den prisbilden. Det blir därför svårt att höja biljettpriserna med 19 % i ett slag utan att tappa besökare. På många mindre orter är också genomsnittsinkomsten lägre än i storstäderna vilket gör att publiken på dessa orter är mindre köpstark än publik på mellanstora och stora orter.

Kommer stödet att finnas kvar nästa år?
Under hösten 2016 kommer Filminstitutets styrelse att tillsätta ett branschråd inom distribution och visning som bland annat kommer att diskutera hur biografstöden ska fungera när en helstatlig filmpolitik införs 2017. När allt det är på plats kan Filminstitutet gå ut med information om hur biografstöden utformas från och med den 1 januari 2017.

Skriv ut