Distribution och visning

Stöd till publikanalys och innovativ marknadsföring

Syfte och mål

Syftet med stödet är att främja den svenska publikens möte med filmen. Målet är att ge möjlighet att genomföra fördjupade publikanalyser och pröva marknadsföringsmetoder/-projekt för nya vägar, relevanta för den tänkta målgruppen, som kan leda till en fördjupad kunskap om filmens genomslag.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av aktör inom svensk filmbransch som verkar för att sprida och visa film, till exempel distributör, filmfestival, biograf och streamingtjänst.

För vad kan man söka?

Stödet kan sökas för

 • att genomföra publikanalyser.
 • marknadsföringsprojekt riktade till specifik/a målgrupp/målgrupper som inte prövats förut i större utsträckning.

Stödet kan inte sökas för lansering av enskild filmtitel. För detta hänvisar vi till Stöd till lansering av svensk långfilm och Stöd till distribution och visning (Årligt stöd till etablerade distributörer och stöd till import och distribution av enskild filmtitel).

Vilka villkor måste uppfyllas?

Endast projekt som även har annan finansiering kan få bidrag. Exempel på annan finansiering kan vara egeninsats, bidrag från kommun eller region eller privat finansiär. Ideellt arbete räknas inte som egeninsats.

När och hur ansöker man?

Stöd kan sökas fyra gånger per år. Handläggningstiden är cirka sex veckor. Deadline för inlämning av ansökan 2024: 26 januari / 26 april / 19 augusti / 14 oktober

Komplett ansökan ska inkomma i så god tid att beslut kan fattas minst fyra veckor före startdatum för projektet. Det innebär att tiden mellan aktuellt sista ansökningsdatum och projektets startdatum ska vara minst tio veckor.

Notera att ingen handläggning av stöd genomförs under juli månad eller mellan jul och trettondagen.

Ansökan kan göras löpande i Filminstitutets ansökningstjänst (se länk längst ner på sidan). I tjänsten framgår vilka handlingar som ska bifogas ansökan (du hittar även informationen längst ner på denna sida). Observera att du endast kan ladda upp filer i pdf-format.

Sökande ska bifoga följande bilagor till ansökan:

 • Intyg om verifierad finansiering från samtliga finansiärer. Exempel på annan finansiering kan vara exempelvis egen insats, ekonomiskt bidrag från kommun/region eller region eller privat finansiär. Ideellt arbete räknas inte som egen insats.
 • Detaljerad projektbudget
 • Lanserings-/marknads-/tidsplan (stöd till innovativ marknadsföring)
 • Sökande organisations verksamhetsberättelse och bokslut från föregående år.

När ansökan har registrerats av Filminstitutet får sökande en bekräftelse till den e-postadress som angetts som kontaktadress i ansökan. Om sökanden inte har fått bekräftelsemejl inom 30 minuter från det att ansökan skickats in, vänligen kontakta ansokansupport@filminstitutet.se

Observera att ansökningar som är ofullständiga inte kommer att behandlas av Filminstitutet.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs-eller driftsförhållanden. För mer info: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/

Hur bedöms ansökan?

Handläggare och en extern rådgivande referensgrupp bedömer varje ansökan för sig, och i förhållande till övriga ansökningar, utifrån stödets syfte och mål, riktlinjer och budget för stödmedlen. Stöd beviljas i konkurrens med andra sökande och storleken på beviljat stöd grundar sig på uppgifter i ansökan.

Följande faktorer har betydelse för bedömning av ansökan:

 • att projektet i ansökan bidrar till nytänkande och utveckling inom filmbranschen.
 • att flera aktörer samverkar i projektet.
 • att resultatet av projektet kan delas och spridas till andra branschaktörer.

Varje enskild ansökan måste inte omfatta alla ovanstående punkter men Filminstitutets sammanlagda stödgivning under året ska omfatta samtliga faktorer.

Filminstitutet prioriterar ansökningar som är gediget planerade och förankrade, det vill säga som är konkreta, trovärdiga och genomförbara. Sökanden ska bedömas ha organisatoriska, professionella och ekonomiska förutsättningar att genomföra det som beskrivs i ansökan. Bedömning görs även på kvaliteten på tidigare genomförda insatser åtgärder / projekt / verksamhet i förhållande till aktuell ansökan.

Eventuella samarbetspartners som beskrivs i ansökan ska vara tillfrågade och införstådda om medverkan.

Hur fattas beslut?

Ansökan bereds av handläggare på Filminstitutets enhet Distribution & visning. Filminstitutets vd beslutar om stöd efter rekommendation från ansvarig handläggare. Ett beslutsmeddelande skickas till den e-postadress som sökande har angett i ansökan.

Beslutet är slutgiltigt och är inte möjligt att överklaga.

Hur redovisar man?

Stödmottagare ska kontakta ansvarig handläggare för kortfattad rapport om stödets användning senast en månad efter projektets slut.

Stödmottagare ska sedan redovisa användningen av stödet på avsedd blankett som finns publicerad på www.filminstitutet.se. Redovisningen ska vara Filminstitutet tillhanda senast tre månader efter avslutat projekt.

Redovisningen ska innehålla resultat och uppnått utfall, utvärdering samt ekonomiskt resultat.

Till redovisningsblanketten ska stödmottagare bifoga:

 • kopia av huvudbok eller resultaträkning underskriven av revisor

eller

 • vidimerade fakturakopior

Observera att för redovisning av stöd med beviljat belopp över 500 000 kronor ska redovisningen vara fysiskt underskriven av auktoriserad revisor och postas till Filminstitutet. Ange diarienummer på redovisningen.

Kostnader ska redovisas exklusive moms.

Hur betalas stödet ut?

Stödmottagare ska rekvirera 75 procent av beviljat belopp via en rekvisitionsblankett som Filminstitutet skickar ut tillsammans med beslutsmeddelande. Återstående 25 procent av beviljat belopp ska rekvireras när redovisning har godkänts av Filminstitutet. 

Notera att Filminstitutet fördelar statsbidrag med stöd av förordning (2016:989) om statsbidrag till film. Förordningarna styr hur Filminstitutets stödgivning får ske.

Se även Generella villkor.

 

Ulrika Sundbäck

Ulrika Sundbäck

Handläggare

Tel: 08-665 11 31

ulrika.sundback@filminstitutet.se

Daniella Mir

Daniella Mir

Administratör

Tel: 08-6651187

daniella.mir@filminstitutet.se

Skriv ut