Stöd till Distribution och visning

Stöd till intäktsbortfall för biografer för perioden 1 juli – 30 september 2021

Särskild utlysning med anledning av covid-19

Syftet med stödet

Syftet med stödet är att stärka biografägare som förlorat biljettintäkter med anledning av covid-19 samt att stärka svensk film på lång sikt. Den svenska filmen är beroende av att det finns en levande biografstruktur i hela landet för att nå ut till alla invånare.

Vem kan söka?
Filminstitutet fördelar statsbidrag med stöd av förordning (2016:989) om statsbidrag till film. Förordningen styr hur Filminstitutets stödgivning får ske.
Stödet kan sökas av biografägare som är registrerade hos Filmägarnas Kontrollbyrå och som har haft begränsad verksamhet för öppna filmvisningar under perioden 1 juli – 30 september 2021.

Stöd kan endast sökas av juridiska personer och enskilda näringsidkare som är verksamma i Sverige. Stöd får inte ges till den som är satt under rekonstruktion, i likvidation eller försatt i konkurs.

För vad kan man söka?
Stöd fördelas till biografägare för intäktsbortfall under perioden 1 juli – 30 september 2021 som en effekt av covid-19. Det kan handla om att filmvisningar har tvingats ställa in eller att biljettförsäljningen för öppna filmvisningar har påverkats negativt.

 

När och hur ansöker man?

Stöd kan sökas under perioden 14 – 22 oktober 2021 genom Filminstitutets ansökningstjänst, se länk längst ner på ansökningssidan.

Om sökanden inte är medlem i Sveriges Biografägarförbund ska följande bilagor mejlas till covid19@filminstitutet.se

 • Statistik över biljettintäkter under perioden 1 juli – 30 september 2021 och perioden 1 juli – 30 september 2019. Underlaget ska vara verifierat av FKB, Filmägarnas Kontrollbyrå AB. OBS! I ämnesraden ange det diarienummer som ni blivit tilldelade när ni gör ansökan genom Filminstitutets ansökningstjänst.
 • Ett verifikat på er statistik från FKB.

För att verifiera er biografstatistik gör så här:

 • Gör ett utdrag per salong (FKB-nummer) från Bioguiden för sålda biljetter under perioden 1 juli – 30 september 2021 samt 1 juli – 30 september 2019 med antal besök och bruttobiljettintäkter.
 • Mejla FKB att ni behöver ett verifikat och ange de uppgifter ni har fått fram enligt ovan.
 • FKB svarar och bekräftar att de har samma uppgifter för perioden. Vidarebefordra detta mejl till Filminstitutet covid19@filminstitutet.se med er biografstatistik som bilaga.

För biografägare som har sökt stöd för intäktsbortfall 2020 och ännu inte redovisat detta, ska årsredovisning för 2020 med resultat- och balansräkning bifogas. Om stödmottagare har brutet räkenskapsår ska årsredovisning för 2019–2020 bifogas.

När ansökan har registrerats av Filminstitutet får sökande en bekräftelse till den e-postadress som angetts som kontaktadress i ansökan. Om sökanden inte har fått bekräftelsemejl inom 30 minuter från det att ansökan skickats in, vänligen kontakta ansokansupport@filminstitutet.se

 

Vid inskick av fullmakt, mejla denna till stodhandlingar@filminstitutet.se och ange ansökans diarienummer ni fått i bekräftelsen när ni skickade in ansökan.

 

Ansökningar som är ofullständiga kommer inte att behandlas av Filminstitutet.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden. För mer information: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/

Hur bedöms ansökan?

Vid beräkning av intäktsbortfall tas hänsyn till följande faktorer:

 1. Statistik över biljettintäkter under perioden 1 juli – 30 september 2021
 2. Statistik över biljettintäkter under perioden 1 juli – 30 september 2019
 3. Antal dagar biografen haft öppna filmvisningar under perioden 1 juli – 30 september 2021

 

Statistiken kommer från Filmägarnas kontrollbyrå, Bioguiden. Vet ni på förhand att ni saknar statistik från referensperioden 2019 så ange det i ansökningsblanketten.

Ett stöd får uppgå till högst 75 procent av intäktsbortfallet upp till 1 000 000 kronor och högst 50 procent av intäktsbortfallet över 1 000 000 kronor. Stöd till en biografägare får lämnas med ett belopp som sammanlagt maximalt uppgår till 20 000 000 kronor.

Observera att stöd fördelas i mån av tillgång till medel.

 

Hur fattas beslut?
Ansökningarna bereds på Filminstitutets enhet Distribution & visning. Filminstitutets vd beslutar om stöd efter rekommendation från handläggare. Ett samlat beslutsmeddelande skickas till den e-postadress som sökande har angett i ansökan.

Beslutet är slutgiltigt och är inte möjligt att överklaga.

 

Hur redovisar man?

Alla stödmottagare ska redovisa stöd genom att i Filminstitutets ansökningstjänst skicka in:

 • Vidimerad årsredovisning med resultat- och balansräkning för 2021, senast den 1 augusti 2022. Om stödmottagaren har brutet räkenskapsår ska årsredovisning för 2021 – 2022 skickas in senast 7 månader efter avslutat räkenskapsår.

Som villkor för stöd ska stödmottagare vara tillgänglig att svara på eventuella frågor som Filminstitutet kan ha kring olika åtgärder som vidtagits på grund av covid-19. Detta för att Filminstitutet i efterhand ska kunna göra en analys av konsekvenserna av covid-19.

Stödmottagaren är återbetalningsskyldig om den som mottagit stödet lämnat oriktiga uppgifter eller inte lämnar sådan redovisning som krävs. Andra beviljade stöd betalas inte ut om det finns grund för återbetalning. Stödmottagaren blir återbetalningsskyldig om den får stöd från andra offentliga aktörer som täcker samma intäktsbortfall under perioden 1 juli – 30 september 2021.

För att öka möjligheten att fler svenska filmer når en publik i hela landet ska stödmottagare under 2021 möjliggöra flexibla strategier för spridning av enskilda svenska titlar i olika fönster. Begränsningar genom till exempel villkor om exklusivitet som leder till att filmen inte finns tillgänglig efter första visningsfönstret får därmed inte förekomma.

 

Hur betalas stödet ut?
Efter beslut betalas stödet ut till stödmottagaren enligt de uppgifter som sökanden angett i ansökan.

Filminstitutet får besluta att ett stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om

 • mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp.
 • stödet av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

Se även Generella villkor.

 

Har du specifika frågor rörande vår nya ansökningstjänst kan du kontakta supporten direkt via ansokansupport@filminstitutet.se.

Du kan också ringa supporten på 08-665 12 48. Telefontiden är 13.00-16.00, helgfria vardagar.

Li Lindebäck

Handläggare

Tel: 08-6651285

li.lindeback@filminstitutet.se

Support Ansökningstjänst

Tel: 08-665 12 48

ansokansupport@filminstitutet.se

Skriv ut