Distribution och visning

Stöd till projekt inom publikarbete för biografer

Särskild utlysning med anledning av Covid-19

Syfte och mål

Syftet med stödet är att stärka biografverksamhet i hela landet med att få tillbaka hela sin potentiella publik efter två år av begränsat biografgående på grund av pandemi och publikrestriktioner. Målet är att bibehålla den levande biografstruktur som fortfarande finns kvar trots pandemins stora utmaningar.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av etablerade aktörer som verkar inom svensk biografbransch. Med etablerade aktörer avses organisationer som varit verksamma i minst två år.

Vilka villkor måste uppfyllas?

Minst två svenska organisationer verksamma inom biografbranschen, varav minst en av organisationerna ska vara biograf-/visningsorganisation, ska gemensamt stå bakom ansökan.

Filminstitutet fördelar statsbidrag med stöd av förordning (2016:989) om statsbidrag till film.

Förordningarna styr hur Filminstitutets stödgivning får ske. Se även Generella villkor.

Stöd får inte ges till organisation som är satt under rekonstruktion, i likvidation eller försatt i konkurs.

Ansökningar som ej uppfyller villkoren behandlas ej.

 

För vad kan man söka?

Stöd kan sökas för att genomföra professionella marknadsförings- och publikarbetsprojekt för svenska biografer. Projekten ska gynna en stor del av den nationella biografmarknaden, där två eller fler organisationer samarbetar för att nå ökade besök.

Ansökningar kan ske i flera steg om projektet är omfattande och beslut behöver fattas i takt med att projektets delmoment har färdigställts. Blir detta aktuellt ska ny ansökan skickas in samtidigt med en redovisning av första delen av projektet.

  

När och hur ansöker man?

Stöd kan sökas under perioden 11 oktober – 15 december 2022 av en av de organisationer som gemensamt söker stöd. De andra sökande ska vara tillfrågade och införstådda om medverkan.

Ansökningar hanteras skyndsamt, beräknad handläggningstid är 2 – 4 veckor.

Sökande ska bifoga följande bilagor till ansökan:

  • Detaljerad projektbudget
  • Detaljerad projektplan

Ansökan görs genom Filminstitutets ansökningstjänst.

När ansökan har registrerats av Filminstitutet får sökande en bekräftelse till den e-postadress som angetts som kontaktadress i ansökan. Om sökanden inte har fått bekräftelsemejl inom 30 minuter från det att ansökan skickats in, vänligen kontakta ansokansupport@filminstitutet.se

Observera att ansökningar som är ofullständiga inte kommer att behandlas av Filminstitutet.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs-eller driftsförhållanden. För mer info: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmänna-handlingar/allmänna-handlingar/

 

 

Hur bedöms ansökan?

Följande faktorer har betydelse för bedömning av ansökan:

  • att projektet har möjlighet att i stor utsträckning bidra till en ökning av biografbesöken på den svenska biografmarknaden.
  • att flera aktörer inom biografbranschen samverkar i projektet.

Filminstitutet prioriterar ansökningar som är gediget planerade och förankrade, det vill säga som är konkreta, trovärdiga och genomförbara. Bedömning görs även på kvaliteten på tidigare genomförda insatser åtgärder / projekt / verksamhet i förhållande till aktuell ansökan.

 

 

Hur fattas beslut?

Ansökan bereds av handläggare på Filminstitutets enhet Distribution och visning. Filminstitutets vd beslutar om stöd efter rekommendation från ansvarig handläggare. Efter beslut skickas beslutsmeddelande ut till de sökande till den e-postadress som sökande har angett i ansökan.

Beslutet är slutgiltigt och är inte möjligt att överklaga.

 

Hur betalas stödet ut?

Stödmottagare ska rekvirera beviljat belopp via en rekvisitionsblankett som Filminstitutet skickar ut tillsammans med beslutsmeddelande.

 

Hur redovisar man?

Slutredovisning av stödet sker via redovisningsblankett som finns publicerad på www.filminstitutet.se tillsammans med en detaljerad ekonomisk redovisning. Insatserna ska vara genomförda och redovisade inom 12 månader från beviljat beslutsdatum. För stöd över 500 000 kr ska den ekonomiska redovisningen vara underskriven av auktoriserad revisor.

Stödmottagaren är återbetalningsskyldig om den som mottagit stödet lämnat oriktiga uppgifter eller inte lämnar sådan redovisning som krävs. Andra beviljade stöd betalas inte ut om det finns grund för återbetalning.

Johanna Holmin

Johanna Holmin

Handläggare

Tel: 08-665 12 37

johanna.holmin@filminstitutet.se

David Sundquist Ballester

David Sundquist

Administratör

Tel: 08-665 11 69

david.sundquist.ballester@filminstitutet.se

Daniella Mir

Daniella Mir

Administratör

Tel: 08-6651187

daniella.mir@filminstitutet.se

Skriv ut