Distribution och visning

Stöd till stabilisering och omställning för biografer

Särskild utlysning med anledning av covid-19

Syfte och mål

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för biografer i hela landet att främja publikens möte med filmen. Målet är att bidra till möjligheten att stabilisera och utveckla sin ordinarie filmvisningsverksamhet så att landets invånare fortsatt ska ha en biograf inom rimligt avstånd, och som med god teknisk standard och bra visningsmiljö kontinuerligt visar film.  

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av biografägare registrerad hos Filmägarnas kontrollbyrå som genomfört öppna filmvisningar under perioden 1 januari – 31 mars 2022.

Stöd kan endast sökas av juridisk person och enskild näringsidkare som är verksamma i Sverige. Stöd får inte ges till den som är satt under rekonstruktion, i likvidation eller försatt i konkurs.

För vad kan man söka?

Stöd kan sökas för att ge ekonomiskt utrymme för nödvändig utveckling av biografens filmverksamhet genom att biografen fördelas en stödsumma per öppen visning under perioden 1 januari – 31 mars 2022. Avgörande för nivå av stöd är omfattningen av biografens filmverksamhet baserat på samtliga genomförda öppna visningar av svensk och internationell långfilm. Visningarna ska vara registrerade som öppna visningar i Bioguiden.

När och hur ansöker man?

Stöd kan sökas under perioden 4–19 april 2022 genom Filminstitutets ansökningstjänst, se länk längst ner på ansökningssidan.

 

Om sökanden inte är medlem i Sveriges Biografägarförbund ska följande bilagor mejlas till covid19@filminstitutet.se

 • Statistik över biljettintäkter under perioden 1 januari – 31 mars 2022. Underlaget ska vara verifierat av FKB, Filmägarnas Kontrollbyrå AB. OBS! I ämnesraden, ange det diarienummer som ni blivit tilldelade när ni gör ansökan genom Filminstitutets ansökningstjänst.
 • Ett verifikat på er statistik från FKB.

För att verifiera er biografstatistik gör så här:

 • Gör ett utdrag per salong (FKB-nummer) från Bioguiden för sålda biljetter under perioden 1 januari – 31 mars 2022 med antal besök och bruttobiljettintäkter.
 • Mejla FKB att ni behöver ett verifikat och ange de uppgifter ni har fått fram enligt ovan.
 • FKB svarar och bekräftar att de har samma uppgifter för perioden. Vidarebefordra detta mejl till Filminstitutet covid19@filminstitutet.se med er biografstatistik som bilaga.

När ansökan har registrerats av Filminstitutet får sökanden en bekräftelse till den e-postadress som angetts som kontaktadress i ansökan. Om sökanden inte har fått bekräftelsemejl inom 30 minuter från det att ansökan skickats in, vänligen kontakta ansokansupport@filminstitutet.se

 

Observera att ansökningar som är ofullständiga inte kommer att behandlas av Filminstitutet.

 

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs-eller driftsförhållanden. För mer info: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmänna-handlingar/allmänna-handlingar/

Hur bedöms ansökan?

Stöd fördelas utifrån omfattningen av biografens filmvisningsverksamhet genom att beräkna antal genomförda öppna visningar under stödperioden. Statistiken kommer från Filmägarnas kontrollbyrå, Bioguiden. Stödnivån beräknas utifrån aktuell budgetnivå för stödet och i relation till samtliga stödansökningar.

Stöd till en biografägare får lämnas med ett belopp som sammanlagt uppgår till 10 000 000 kronor.

Särskilda skäl

Biografägare som av tekniska skäl hindrats helt från att genomföra filmvisningar under hela eller del av perioden 1 januari – 31 mars 2022, har möjlighet att söka stödet under förutsättning att särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl föreligger om biografen inte kunnat bedriva verksamhet på grund av att projektor eller teknisk kringutrustning inte fungerat, och man har vidtagit åtgärder för att försöka lösa problemet. Om bedömning görs att särskilda skäl föreligger ges stabiliseringsstöd baserat på genomförd verksamhet motsvarande period 2019.

 

För att visa att särskilda skäl enligt ovan föreligger ska biografen i ansökan förutom ordinarie ansökningshandlingar även bifoga följande:

 • Ett utdrag ur Bioguiden med sex (6) månaders visningar fram till driftstopp
 • Underlag som visar att man vidtagit åtgärder för att försöka åtgärda problemet (till exempel mejl kring support, styrelseprotokoll, mejl om offerter, ansökan till Filminstitutet)
 • Ett verifikat undertecknat av firmatecknare att man avser ha salongen i gång inom tre (3) månader
 • Ett utdrag ur Bioguiden för 1 januari – 31 mars 2019 verifierat från FKB

Hur fattas beslut?

Ansökan bereds av handläggare på Filminstitutets enhet Distribution & visning. Filmstöds avdelningschef på delegation av Filminstitutets vd beslutar om stöd efter rekommendation från ansvarig handläggare. Ett beslutsmeddelande skickas till den e-postadress som sökande har angett i ansökan.

Beslutet är slutgiltigt och är inte möjligt att överklaga.

Hur redovisar man?

Då stödet är ett efterhandsstöd som är baserat på faktisk visningsstatistik utifrån Bioguiden gäller dessa uppgifter som redovisning av stödet.

Hur betalas stödet ut?

Stödet betalas ut till stödmottagaren efter beslut, enligt uppgifter som sökande angett i ansökan.

Filminstitutet får besluta att ett stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om

 • mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp.
 • stödet av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

Filminstitutet fördelar statsbidrag med stöd av förordning (2016:989) om statsbidrag till film LÄNK. Förordningen styr hur Filminstitutets stödgivning får ske.

Se även Generella villkor.

Li Lindebäck

Li Lindebäck

Handläggare

Tel: 08-665 12 85

li.lindeback@filminstitutet.se

David Sundquist Ballester

David Sundquist

Administratör

Tel: 08-665 11 69

david.sundquist.ballester@filminstitutet.se

Daniella Mir

Daniella Mir

Administratör

Tel: 08-6651187

daniella.mir@filminstitutet.se

Skriv ut