Distribution och visning

Stöd till ny biograf

Syfte och mål

Syftet med stödet är att främja publikens möte med filmen. Målet är att främja etablering av biograf på ort där biograf saknas så att landets invånare inom rimligt avstånd från sin bostad har en biograf som kontinuerligt visar film.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av ny biografägare som är registrerade hos Filmägarnas kontrollbyrå (FKB). Biografägaren ska vara godkänd och registrerad hos FKB innan Filminstitutets stöd kan beviljas.

Filminstitutet rekommenderar att sökande tar kontakt med handläggare innan ansökan påbörjas för att initiera en dialog med Filminstitutet och för att få vägledning kring ansökan.

För vad kan man söka?

Stödet kan sökas för teknisk utrustning och marknadsföringsinsatser av biografen.

Stöd till teknisk utrustning kan sökas för inköp/installation av teknik för filmvisning exempelvis projektor med kringutrustning, ljudutrustning och filmduk. Stöd kan endast sökas för inköp av ny utrustning, inte begagnad eller leasad/hyrd. Stöd för teknisk utrustning kan beviljas för upp till 300 000 kronor per salong.

Stöd till marknadsföring kan sökas exempelvis för att genomföra en lanseringskampanj av ny biograf. Stöd kan sökas för lönekostnader för kommunikatör/marknadsförare, annonsering, webbsida eller liknande. Stöd till marknadsföring kan beviljas med upp till 100 000 kronor per biograf och ansökan.

Stöd kan inte sökas i efterhand till redan genomförda åtgärder. Stöd kan inte sökas av biograf med fler än tre salonger.

Vilka villkor måste uppfyllas?

Förutsättningar som ska vara uppfyllda är följande:

 • Det saknas helt biograf på orten, oavsett invånarantal, och närmaste biograf bedöms ligga så pass långt bort, att invånarna på orten har dåliga förutsättningar att ta sig dit.

och

 • Det finns ett uttryckligt behov och efterfrågan av ny biograf på orten, understött av invånare, civilsamhälle och kommunledning.

eller

 • Det saknas komplementbiograf på orten, i relation till antalet invånare i upptagningsområdet,

och

 • Det finns ett uttryckligt behov och efterfrågan av ny komplementbiograf – understödd av invånare, civilsamhälle och kommunledning.

Komplementbiografer är biografer vars repertoar på öppna föreställningar till minst 60 procent består av ett kompletterande filmutbud vilket definieras som följande:

 • filmer som fått lanseringsstöd från Svenska Filminstitutet från och med 2015 (svenska och utländska, inklusive samtliga filmer från distributörer med årligt stöd)
 • övriga filmer med annat huvudproduktionsland än USA, Australien, Storbritannien, Nya Zeeland och Sverige,
 • dokumentärfilm längre än 60 minuter,
 • alla långfilmer som har haft premiär tidigare än 2015.

När och hur ansöker man?

Stöd kan sökas två gånger år 2024. Handläggningstid är cirka sex veckor. Deadline för inlämning av ansökan 2024: 14 mars. 

Ta kontakt med handläggare innan du påbörjar ansökan för att initiera en dialog och få guidning till en komplett ansökan.

Notera att ingen handläggning av stöd genomförs under juli månad.

Ansökan kan göras löpande i Filminstitutets ansökningstjänst (se länk längst ner på sidan). I tjänsten framgår vilka handlingar som ska bifogas ansökan (du hittar även informationen längst ner på denna sida). Observera att du endast kan ladda upp filer i pdf-format.

Sökande ska bifoga följande bilagor till ansökan:

 • Underlag som styrker sökandes egeninsats och övriga finansiärers bidrag där det tydligt framgår att stöd från Filminstitutet uppgår till maximalt 50 procent av de totala kostnaderna.
 • Hyresavtal/underlag som styrker dispositionsrätt av lokal anpassad till planerad biografverksamhet.
 • En 3-årig verksamhetsplan som innehåller följande:

Bakgrund (beskrivning av plats, upptagningsområde, lokala publikgrupper, behov och efterfrågan av biograf, konkurrens med närliggande biografer samt information om planerad biograflokal).

Programplan (övergripande vision och strategi för biografverksamheten, målgruppsanalys kopplat till planerat programutbud med 3-åriga mätbara mål, som antal visningar och beräknad publik för respektive programdel – till exempel repertoar, barnfilmsvisningar, filmstudio, skolbio med mera).

Marknadsplan (strategi för marknadsföring och publikarbete för att nå önskade publikgrupper vid uppstart samt vid långsiktig drift).

Organisation (beskriv hur verksamheten ska organiseras, för personer som planeras inneha ansvarspositioner ska tidigare kompetens av att driva biograf styrkas). 

 • Budget och finansieringsplan för etableringen samt en 3-årig driftkalkyl för biografen.
 • Stöd för teknisk utrustning: minst två offerter från två olika leverantörer för den aktuella utrustningen.
 • Årsredovisning ska bifogas i de fall sökande bedriver verksamhet sedan tidigare.

När ansökan har registrerats av Filminstitutet får sökande en bekräftelse till den e-postadress som angetts som kontaktadress i ansökan. Om sökanden inte har fått bekräftelsemejl inom 30 minuter från det att ansökan skickats in, vänligen kontakta ansokansupport@filminstitutet.se

Observera att ansökningar som är ofullständiga inte kommer att behandlas av Filminstitutet.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs-eller driftsförhållanden. För mer info: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/

Hur bedöms ansökan?

Handläggare och en extern rådgivande referensgrupp bedömer varje ansökan för sig, och i förhållande till övriga ansökningar, utifrån stödets syfte och mål, riktlinjer och budget för stödmedlen. Stöd beviljas i konkurrens med andra sökande och storleken på beviljat stöd grundar sig på uppgifter i ansökan.

Följande faktorer har betydelse för bedömning av ansökan:

 • det finns ett dokumenterat behov av en ny biograf
 • beviljat stöd ökar den lokala publikens möjlighet att se ett kontinuerligt brett utbud av film på biograf inom rimligt avstånd från sin bostad
 • åtgärderna man söker stöd för är relevanta och kostnadseffektiva
 • affärsplanen i ansökan bedöms vara realistisk, konkret, finansierad och genomförbar
 • mångfalds- och barnperspektiv har beaktats när publikgrupperna har definierats
 • kommunen saknar biograf sedan tidigare
 • biografen ligger i stad som saknar komplementbiograf
 • sökandes planerade verksamhet fyller på annat sätt ett eftersatt behov

Filminstitutet prioriterar ansökningar som är gediget planerade och förankrade, det vill säga som är konkreta, trovärdiga och genomförbara. Sökanden ska bedömas ha organisatoriska, professionella och ekonomiska förutsättningar att genomföra det som beskrivs i ansökan.

Varje enskild ansökan behöver inte omfatta alla ovanstående punkter men Filminstitutets sammanlagda stödgivning under året ska omfatta samtliga faktorer.

Hur fattas beslut?

Ansökan bereds av handläggare på Filminstitutets enhet Distribution & visning. Filminstitutets vd beslutar om stöd efter rekommendation från ansvarig handläggare. Ett beslutsmeddelande skickas till den e-postadress som sökande har angett i ansökan.

Beslutet är slutgiltigt och är inte möjligt att överklaga.

Hur redovisar man?

Stödmottagare ska redovisa användningen av stödet på avsedda blanketter som finns publicerad på www.filminstitutet.se

Redovisningen vad gäller teknisk utrustning ska vara Filminstitutet tillhanda senast sex månader efter beslut.

Redovisningen vad gäller marknadsföring av biografen ska vara Filminstitutet tillhanda senast tre månader efter avslutat projekt.

Ekonomisk redovisning

Till redovisningsblanketten för stöd för teknisk utrustning ska stödmottagare bifoga vidimerade fakturakopior och kontoutdrag eller kvitton som visar att hela installationen/åtgärden är betald.

 

Till redovisningsblanketten för stöd för marknadsföring ska stödmottagare bifoga:

 • kopia av huvudbok eller resultaträkning underskriven av revisor

eller i andra hand

 • vidimerade fakturakopior.

 

Observera att för redovisning av stöd med beviljat belopp över 500 000 kronor ska redovisningen vara fysiskt underskriven av auktoriserad revisor och postas till Filminstitutet. Ange diarienummer på redovisningen.

För återbetalningsskyldighet, se Generella villkor.

Efter ett års verksamhet ska biografägaren sammanfatta resultat och utfall vad gäller programutbud och publikantal.

Statistiskt utfall

Stödmottagare ska redovisa besöksstatistik från biograf med verifierade och säkerställda data från Filmägarnas kontrollbyrå (FKB). Redovisning av biografbesök ska göras för det första verksamhetsåret, innan de sista 25 procenten av beviljat belopp kan betalas ut.

Statistikrapport ska innehålla statistik från FKB från öppningsdatum och framåt för samtliga öppna visningar per salong, per visning.

Stödmottagare ska mejla statistiken till stodhandlingar@filminstitutet.se i excelformat.

Hur betalas stödet ut?

Stödmottagare ska rekvirera 75 procent av beviljat belopp via en rekvisitionsblankett som Filminstitutet skickar ut tillsammans med beslutsmeddelande. Återstående 25 procent av beviljat belopp ska rekvireras när redovisning har godkänts av Filminstitutet. 

Notera att Filminstitutet fördelar statsbidrag med stöd av förordning (2016:989) om statsbidrag till film. Förordningarna styr hur Filminstitutets stödgivning får ske.

Se även Generella villkor.

 

Ulrika Sundbäck

Ulrika Sundbäck

Ansvarig biografstöd

Tel: 08-665 11 31

ulrika.sundback@filminstitutet.se

David Sundquist Ballester

David Sundquist Ballester

Administratör

Tel: 08-665 11 69

david.sundquist.ballester@filminstitutet.se

Skriv ut