Distribution och visning

Stöd till upprustning av biograf

Syfte och mål

Syftet med stödet är att främja publikens möte med filmen. Målet är att verka för att landets invånare inom rimligt avstånd från sin bostad har en biograf, som med god teknisk standard och visningsmiljö kontinuerligt visar film.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av biografägare registrerade hos Filmägarnas kontrollbyrå aktiva med visningar under föregående år. Sökande ska uppfylla ett av följande kriterier:

 1. Biografen ligger på ort med upp till 25 000 invånare (enligt Statistiska centralbyråns (SCB) tätortsregister).
 2. Biografen ligger på ort med fler än 25 000 invånare och uppfyller definitionen av komplementbiograf.
  Komplementbiografer är biografer vars repertoar på öppna visningar till minst 60 procent består av ett kompletterande filmutbud, vilket definieras som följande:
 • filmer som fått lanseringsstöd från Svenska Filminstitutet från och med 2015 (svenska och utländska, inklusive samtliga filmer från distributörer med årligt stöd)
 • övriga filmer med annat huvudproduktionsland än USA, Australien, Storbritannien, Nya Zeeland och Sverige,
 • dokumentärfilm längre än 60 minuter,
 • alla långfilmer som har haft premiär tidigare än 2015.
 1. Biografen ligger på ort med fler än 25 000 invånare och bedöms ha särskilda skäl vad gäller läge och verksamhet för stödbehov.
  Alla biografer kan söka och vara berättigade stöd om de är enda biografen på orten och/eller uppfyller andra krav på verksamheten som gynnar lokalinvånarnas tillgång till filmkultur på biograf. Exempel på dessa krav är regelbundna skolbiovisningar i samarbete med kommun och samarbete med andra kulturaktörer, till exempel filmstudioföreningar, samt har ekonomiskt behov av ordinarie stöd för att kunna upprätthålla biografverksamhet. Om biografen uppfyller dessa krav och bedöms ha ekonomiskt behov för fortsatt drift kan stöd beviljas. Bedömning av biografens ekonomiska behov görs utifrån bland annat föregående års omsättning, intäkter från biljettförsäljning men också andra förutsättningar så som lokalhyra med mera. En bedömning av biografens verksamhet görs utifrån föregående års filmutbud av öppna visningar, antal skolbioföreställningar, filmstudioverksamhet och liknande.

För vad kan man söka?

Stöd kan i första hand sökas för kostnader gällande inköp/installation eller upprustning av teknik för filmvisning såsom:

 • projektor med kringutrustning (stöd beviljas inte till begagnad utrustning)
 • ljudutrustning
 • filmduk

Stöd kan även sökas för kostnader rörande (i mån av utrymme i den totala budgeten för stödmedlen):

 • biograffåtöljer
 • teknik för webb- och telefonbaserad biljettbokning eller liknande
 • teknik för elektronisk reklam och informationsspridning
 • ljusskylt med biografens namn

Vilka villkor måste uppfyllas?

Ansökan ska innehålla minst två offerter från två olika leverantörer för den aktuella utrustningen. Dessa leverantörer får inte ha samma ägare eller styrelseledamöter som sökanden.

Finansieringen av åtgärden ska styrkas med dokument från eventuella andra aktörer som beviljat stöd för samma åtgärd, eller intyg om egeninsats. 

För biograf som inte sökt stöd tidigare under innevarande år hos Filminstitutet ska statistik från Bioguiden över samtliga visningar från föregående kalenderår samt innevarande år bifogas ansökan.

Stödet kan inte beviljas retroaktivt till redan genomförda åtgärder. Upprustningen ska genomföras senast sex månader efter beslutsdatum.

När och hur ansöker man?

Stöd med sökt belopp upp till 50 000 kronor kan sökas löpande. Handläggningstiden är cirka fyra veckor.

Deadline för inlämning av ansökan med sökt belopp högre än 50 000 kronor, 2024: 26 januari / 14 mars / 2 maj  / 17 juni 

Handläggningstiden är cirka sex veckor.

Notera att ingen handläggning av stöd genomförs under juli månad. 

Ansökan kan göras löpande i Filminstitutets ansökningstjänst (se länk längst ner på sidan). I tjänsten framgår vilka handlingar som ska bifogas ansökan (du hittar även informationen längst ner på denna sida). Observera att du endast kan ladda upp filer i pdf-format.

Sökande ska bifoga följande bilagor till ansökan:

 • minst två offerter från två olika leverantörer för den aktuella utrustningen. Dessa leverantörer får inte ha samma ägare eller styrelseledamöter som sökanden.
 • underlag om egen insats vidimerat av firmatecknare, samt underlag för övriga finansiärers bidrag. Underlag kan till exempel vara protokollsutdrag, beslut eller intyg.
 • för biograf som inte sökt stöd hos Filminstitutet under innevarande år: statistik från Bioguiden över samtliga visningar från föregående kalenderår samt innevarande år. Statistiken skickas in som en orörd excelfil till stodhandlingar@filminstitutet.se.

När ansökan har registrerats av Filminstitutet får sökande en bekräftelse till den e-postadress som angetts som kontaktadress i ansökan. Om sökanden inte har fått bekräftelsemejl inom 30 minuter från det att ansökan skickats in, vänligen kontakta ansokansupport@filminstitutet.se

Observera att ansökningar som är ofullständiga inte kommer att behandlas av Filminstitutet.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs-eller driftsförhållanden. För mer info: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/

Hur bedöms ansökan?

Handläggare och en extern rådgivande referensgrupp bedömer varje ansökan för sig, och i förhållande till övriga ansökningar, utifrån stödets syfte och mål, riktlinjer och budget för stödmedlen. Stöd beviljas i konkurrens med andra sökande och storleken på beviljat stöd grundar sig på uppgifter i ansökan.

Ansökan med sökt belopp upp till 50 000 kronor bedöms endast av handläggare.

Följande faktorer har betydelse för bedömning av ansökan:

 • om upprustningen ökar den lokala publikens möjlighet att se ett kontinuerligt brett utbud av film på biograf och uppleva god visningskvalitet
 • om upprustningen är relevant och kostnadseffektiv
 • om antalet visningar är relevant i förhållande till antal invånare.

Hur fattas beslut?

Ansökan bereds av handläggare på Filminstitutets enhet Distribution & visning. Filminstitutets vd beslutar om stöd efter rekommendation från ansvarig handläggare. Ett beslutsmeddelande skickas till den e-postadress som sökande har angett i ansökan.

Beslutet är slutgiltigt och är inte möjligt att överklaga.

För biografer på orter med upp till 15 000 invånare kan beviljat belopp uppgå till 75 procent av kostnaden för åtgärden. För biografer på orter med över 15 000 invånare kan beviljat belopp uppgå till 50 procent av kostnaden för åtgärden.

För projektorer kan beviljat belopp maximalt uppgå till 400 000 kronor för momsregistrerade biografer och 500 000 kronor för icke momsregistrerade. För övriga åtgärder kan beviljat belopp maximalt uppgå till
300 000 kronor per ansökan.

Hur redovisar man?

Stödmottagare ska redovisa användningen av stödet med avsedd blankett som finns publicerad på www.filminstitutet.se. Redovisningen ska vara Filminstitutet tillhanda senast sex månader efter beslut.

Ekonomisk redovisning

Till redovisningsblanketten ska stödmottagare bifoga vidimerade fakturakopior och kontoutdrag eller kvitton som visar att hela installationen/åtgärden är betald. Till redovisningen ska även rekvisition för det resterande stödbeloppet bifogas.

Hur betalas stödet ut?

Stödmottagare ska rekvirera 75 procent av beviljat belopp via en rekvisitionsblankett som Filminstitutet skickar ut tillsammans med beslutsmeddelande. Återstående 25 procent av beviljat belopp ska rekvireras när redovisning har godkänts av Filminstitutet. 

 

Notera att Filminstitutet fördelar statsbidrag med stöd av förordning (2016:989) om statsbidrag till film. Förordningarna styr hur Filminstitutets stödgivning får ske.

Se även Generella villkor.

 

Ulrika Sundbäck

Ulrika Sundbäck

Ansvarig biografstöd

Tel: 08-665 11 31

ulrika.sundback@filminstitutet.se

David Sundquist Ballester

David Sundquist Ballester

Administratör

Tel: 08-665 11 69

david.sundquist.ballester@filminstitutet.se

Skriv ut