Distribution och visning

Stöd till utbildning och kompetensutveckling inom spridning och visning

Syfte och mål

Syftet med stödet är att främja publikens möte med filmen. Målet är att höja kompetensen inom distribution och visning för att på så sätt förbättra förutsättningarna för filmens möjligheter att nå sin publik.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av aktör som erhållit Filminstitutets stöd till distribution och visning eller biografstöd, eller är nära kopplad till sådana aktörer, till exempel frilansande konsulter som regelbundet tar på sig uppdrag från stödmottagande aktörer.

För vad kan man söka?

Stödet får sökas för att bekosta kompetensutveckling med huvudsaklig inriktning på publikarbete, exempelvis genom deltagande i kurser och utbildningar för att delta i kurser och utbildningar, och även för studieresor.

Beviljat belopp kan uppgå till 50 procent av den totala kostnaden för att delta i kurser och utbildningar, och även för studieresor. Maximalt beviljat belopp per ansökan är 10 000 kronor.

När och hur ansöker man?

Stödet kan sökas löpande. Handläggningstiden är två till fyra veckor. Ansökan ska inkomma i så god tid att den kan handläggas innan utbildningen påbörjats.

Notera att ingen handläggning av stöd genomförs under juli månad.

Ansökan kan göras löpande i Filminstitutets ansökningstjänst (se länk längst ner på sidan). Observera att du endast kan ladda upp filer i pdf-format.

När ansökan har registrerats av Filminstitutet får sökande en bekräftelse till den e-postadress som angetts som kontaktadress i ansökan. Om sökanden inte har fått bekräftelsemejl inom 30 minuter från det att ansökan skickats in, vänligen kontakta ansokansupport@filminstitutet.se

Observera att ansökningar som är ofullständiga inte kommer att behandlas av Filminstitutet.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs-eller driftsförhållanden. För mer info: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/

Hur bedöms ansökan?

Handläggaren bedömer varje ansökan för sig, och i förhållande till övriga ansökningar, utifrån stödets syfte och mål, riktlinjer och i mån av tillgängliga medel. Stöd beviljas i konkurrens med andra sökande och storleken på beviljat stöd grundar sig på uppgifter i ansökan

En faktor som har betydelse för bedömning av ansökan är att kompetensutvecklingen ska bidra till att organisationens arbete med distribution och visning utvecklas.

Hur fattas beslut?

Ansökan bereds av handläggare på Filminstitutets enhet Distribution & visning. Filminstitutets vd beslutar om stöd efter rekommendation från ansvarig handläggare. Ett beslutsmeddelande skickas till den e-postadress som sökande har angett i ansökan.

Beslutet är slutgiltigt och är inte möjligt att överklaga.

Hur redovisar man?

Stödmottagare ska redovisa användningen av stödet på avsedd blankett som finns publicerad på www.filminstitutet.se. Redovisningen ska vara Filminstitutet tillhanda senast tre månader efter genomförd utbildning/resa.

Till redovisningsblanketten ska stödmottagare bifoga:

  • vidimerade fakturakopior på godkända kostnader

Hur betalas stödet ut?

Stödmottagare ska rekvirera 100 procent av beviljat belopp efter genomförd utbildning via en rekvisitionsblankett som Filminstitutet skickar ut tillsammans med beslutsmeddelande.

Notera att Filminstitutet fördelar statsbidrag med stöd av förordning (2016:989) om statsbidrag till film. Förordningarna styr hur Filminstitutets stödgivning får ske.

Se även Generella villkor.

 

Tomas Johansson

Tomas Johansson

Ansvarig distributionsstöd

Tel: 08-665 11 35

tomas.johansson@filminstitutet.se

Daniella Mir

Daniella Mir

Administratör

Tel: 08-6651187

daniella.mir@filminstitutet.se

Skriv ut