Distribution och visning

Stöd till ökad tillgänglighet inom spridning och visning

Syfte och mål

Syftet med stödet är att främja publikens möte med filmen. Målet är att öka tillgängligheten till film för personer med funktionsnedsättning, (till exempel personer med hörselnedsättning, synnedsättning eller lässvårigheter). Stödet kan också användas för att öka tillgängligheten till film för personer med annat modersmål än svenska.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av svensk distributör, biograf och arrangör av syntolkade visningar eller av visningar med uppläst text.

För vad kan man söka?

Stödet kan sökas för att användas till exempelvis textning av film med svensk dialog, syntolkning och uppläst text på svenska språket till svenska och utländska filmer i olika visningsfönster. Stödet kan hel- eller delfinansiera insatsen och sökas för en eller flera filmer samtidigt. Med svenska språket avses även de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Stödet kan även sökas för utvecklingsprojekt som uppfyller stödets övergripande syfte, att öka tillgängligheten till film för personer med funktionsvariationer eller för personer med annat modersmål än svenska.

Stödet kan inte sökas för textning av filmer som också beviljats stöd till produktion av filmprojekt av Filminstitutet eftersom det stödet innebär ett åtagande att tillhandahålla en textad version av filmen.

Vilka villkor måste uppfyllas?

Filmer som beviljats produktion av filmprojekt från Filminstitutet kan inte få stöd till textning eftersom det stödet innebär ett åtagande att tillhandahålla en textad version av filmen.

När och hur ansöker man?

Stöd med sökt belopp upp till 50 000 kronor kan sökas löpande. Handläggningstiden är två till fyra veckor.

Stöd med sökt belopp över 50 000 kronor kan sökas sex gånger per år. Handläggningstiden är sex veckor.

Notera att ingen handläggning av stöd genomförs under juli månad.

Ansökan kan göras löpande i Filminstitutets ansökningstjänst (se länk längst ner på sidan). I tjänsten framgår vilka handlingar som ska bifogas ansökan (du hittar även informationen längst ner på denna sida). Observera att du endast kan ladda upp filer i pdf-format.

Sökande ska bifoga följande bilagor till ansökan:

  • Fullständig budget
  • Utförlig projektbeskrivning

När ansökan har registrerats av Filminstitutet får sökande en bekräftelse till den e-postadress som angetts som kontaktadress i ansökan. Om sökanden inte har fått bekräftelsemejl inom 30 minuter från det att ansökan skickats in, vänligen kontakta ansokansupport@filminstitutet.se

Observera att ansökningar som är ofullständiga inte kommer att behandlas av Filminstitutet.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs-eller driftsförhållanden. För mer info: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/

Hur bedöms ansökan?

Handläggare och en extern rådgivande referensgrupp bedömer varje ansökan för sig, och i förhållande till övriga ansökningar, utifrån stödets syfte och mål, riktlinjer och budget för stödmedlen. Stöd beviljas i konkurrens med andra sökande och storleken på beviljat stöd grundar sig på uppgifter i ansökan.

Ansökan med sökt belopp upp till 50 000 kronor bedöms endast av handläggare.

Följande faktorer har betydelse för bedömning av ansökan:

  • Om filmen har publikpotential och konstnärlig kvalitet
  • Om filmen är producerad för biografvisning

Filminstitutet prioriterar ansökningar som är gediget planerade och förankrade, det vill säga som är konkreta, trovärdiga och genomförbara. Sökanden ska bedömas ha organisatoriska, professionella och ekonomiska förutsättningar att genomföra det som beskrivs i ansökan. Bedömning görs även på kvaliteten på tidigare genomförda insatser/åtgärder/projekt/verksamhet i förhållande till aktuell ansökan.

Sökanden ska ha dokumenterad erfarenhet inom området.

Eventuella samarbetspartners som beskrivs i ansökan ska vara tillfrågade och införstådda om medverkan.

Hur fattas beslut?

Ansökan bereds av handläggare på Filminstitutets enhet Distribution & visning. Filminstitutets vd beslutar om stöd efter rekommendation från ansvarig handläggare. Ett beslutsmeddelande skickas till den e-postadress som sökande har angett i ansökan.

Beslutet är slutgiltigt och är inte möjligt att överklaga.

Hur redovisar man?

Stödmottagare ska redovisa användningen av stödet på avsedd blankett som finns publicerad på www.filminstitutet.se. Redovisningen ska vara Filminstitutet tillhanda senast en månad efter avslutat projekt.

Ekonomisk redovisning

Till redovisningsblanketten ska stödmottagare bifoga:

  • kopia av huvudbok eller resultaträkning underskriven av revisor

eller i sista hand

  • vidimerade fakturakopior

Observera att för redovisning av stöd med beviljat belopp över 500 000 kronor ska redovisningen vara fysiskt underskriven av auktoriserad revisor och postas till Filminstitutet. Ange diarienummer på redovisningen.

Kostnader ska redovisas exklusive moms.

 

Hur betalas stödet ut?

Stödmottagare ska rekvirera 75 procent av beviljat belopp via en rekvisitionsblankett som Filminstitutet skickar ut tillsammans med beslutsmeddelande. Återstående 25 procent av beviljat belopp ska rekvireras när redovisning har godkänts av Filminstitutet. 

Notera att Filminstitutet fördelar statsbidrag med stöd av förordning (2016:989) om statsbidrag till film. Förordningarna styr hur Filminstitutets stödgivning får ske.

Se även Generella villkor.

 

Tomas Johansson

Tomas Johansson

Ansvarig distributionsstöd

Tel: 08-665 11 35

tomas.johansson@filminstitutet.se

David Sundquist Ballester

David Sundquist

Administratör

Tel: 08-665 11 69

david.sundquist.ballester@filminstitutet.se

Daniella Mir

Daniella Mir

Administratör

Tel: 08-6651187

daniella.mir@filminstitutet.se

Skriv ut