Stöd till Distribution & visning

Stöd till biografägare för visning av ny värdefull långfilm

Syfte och mål

Syftet med stödet är att främja publikens möte med filmen. Målet är att stimulera biografer i hela landet att bredda filmutbudet genom att ge incitament till stödberättigade biografägare att programsätta ny svensk och utländsk film som fått lanseringsstöd av Filminstitutet.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av biografägare registrerade hos Filmägarnas kontrollbyrå aktiva med visningar under föregående år. Biograf som avses i ansökan ska uppfylla ett av följande kriterier:

 1. biografen ligger på ort med upp till 25 000 invånare (enligt Statistiska centralbyråns (SCB) tätortsregister)
 2. biografen uppfyller definitionen av komplementbiograf
  Komplementbiografer är biografer vars repertoar på öppna visningar till minst 60 procent består av ett kompletterande filmutbud vilket definieras enligt följande:
 • filmer som fått lanseringsstöd från Svenska Filminstitutet från och med 2015
 • filmer med annat huvudproduktionsland än USA, Australien, Storbritannien och Sverige
 • dokumentärfilm längre än 60 minuter
 • långfilmer som har haft premiär tidigare än 2015
 1. biografen som ligger på ort med fler än 25 000 invånare bedöms ha särskilda skäl vad gäller läge och verksamhet för stödbehov.

Alla biografer kan söka och vara berättigade stöd om det är den enda biografen på orten och/eller uppfyller andra krav på verksamheten som gynnar lokalinvånarnas tillgång till filmkultur på biograf. Exempel på dessa krav är regelbundna skolbiovisningar i samarbete med kommun och samarbete med andra kulturaktörer, till exempel filmstudioföreningar, samt har ekonomiskt behov av ordinarie stöd för att kunna upprätthålla biografverksamhet. Om biografen uppfyller dessa krav och bedöms ha ekonomiskt behov för fortsatt drift kan stöd beviljas. Bedömning av biografens ekonomiska behov görs utifrån bland annat föregående års omsättning, intäkter från biljettförsäljning men också andra förutsättningar så som lokalhyra med mera. En bedömning av biografens verksamhet görs utifrån föregående års filmutbud av öppna visningar, antal skolbioföreställningar, filmstudioverksamhet och dylikt.

För vad kan man söka?

Stöd kan sökas för öppna visningar (registrerade som öppna visningar av film i Bioguiden, administrerad av Filmägarnas Kontrollbyrå) av ny svensk och utländsk värdefull långfilm. Se under rubriken Vilka villkor måste uppfyllas för definition av värdefull långfilm och Vem kan söka (särskilda skäl).

Vilka villkor måste uppfyllas?

Värdefull långfilm definieras som svensk och utländsk långfilm som fått stöd till lansering från Svenska Filminstitutet två år tillbaka i tiden (Exempel, om stödet söks för visningar som genomförts under år 2021 inkluderas filmer som har lanserats under år 2020 och 2021. Med stöd till lansering avses Stöd till lansering av svensk långfilm, Stöd till distribution av utländsk värdefull film samt samtliga utländska filmer som distribueras av distributörer som får Årligt stöd för distribution av värdefull film. 

När och hur ansöker man?

Stöd söks i efterhand och utlysning sker en gång per år. Deadline för inlämning av ansökan 2022 för visningar genomförda under år 2021: 1–15 februari 2022, vilken avser kalenderår 2021.

Ansökan kan göras löpande i Filminstitutets ansökningstjänst (se länk längst ner på sidan). I tjänsten framgår vilka handlingar som ska bifogas ansökan (du hittar även informationen längst ner på denna sida). Observera att du endast kan ladda upp filer i pdf-format.

Sökande ska bifoga följande bilagor till ansökan:

 • Verifierad biografbesökarstatistik från Filmägarnas kontrollbyrå (FKB) för samtliga öppna föreställningar under föregående år.

När ansökan har registrerats av Filminstitutet får sökande en bekräftelse till den e-postadress som angetts som kontaktadress i ansökan. Om sökanden inte har fått bekräftelsemejl inom 30 minuter från det att ansökan skickats in, vänligen kontakta ansokansupport@filminstitutet.se

Observera att ansökningar som är ofullständiga inte kommer att behandlas av Filminstitutet.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs-eller driftsförhållanden. För mer info: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/

Hur bedöms ansökan?

Stödnivån beräknas på det totala antalet sålda biljetter på stödberättigade filmer i de inkomna ansökningarna, samt aktuell budgetnivå för stödmedlen.

Handläggare och en extern rådgivande referensgrupp bedömer ansökan om att kunna erhålla stöd under särskilda skäl.

Beräkning av fördelning av stöd görs av Filminstitutet utifrån det totala antalet sålda biljetter för öppna visningar av ny värdefull långfilm under det kalenderår stödet gäller.

Stöd till stödberättigade filmer vad gäller en biograf sammantaget utgår enligt följande:

 • upp till 10 000 besök utgår 100 procent av stödet per såld biljett
 • 10 001–20 000 besök utgår 50 procent av stödet per såld biljett
 • utöver det utgår 25 procent per såld biljett.

Hur fattas beslut?

Ansökan bereds av handläggare på Filminstitutets enhet Distribution & visning. Filminstitutets vd beslutar om stöd efter rekommendation från ansvarig handläggare. Ett beslutsmeddelande skickas till den e-postadress som sökande har angett i ansökan.

Beslutet är slutgiltigt och är inte möjligt att överklaga.

Hur redovisar/ansöker man?

Stöd beviljas utifrån uppgifter om genomförda visningar som anges i ansökan och dessa uppgifter gäller också som redovisning av stödet. Stödet är ett så kallat efterhandsstöd.

Om sökanden inte fått bekräftelsemejl inom tre dagar efter ansökan skickats in, vänligen kontakta stodhandlingar@filminstitutet.se.

Observera att stödmottagare som beviljats stöd med ett sammanlagt belopp över 500 000 kronor ska inkomma med ett revisorsintyg, fysiskt underskriven av auktoriserad revisor, som postas till Filminstitutet. Ange diarienummer på redovisningen.

Hur betalas stödet ut?

Stödet betalas ut till stödmottagaren efter beslut, enligt uppgifter som sökande angett i ansökan.

Notera att Filminstitutet fördelar statsbidrag med stöd av förordning (2016:989) om statsbidrag till film. Förordningarna styr hur Filminstitutets stödgivning får ske.

Se även Generella villkor.

 

Porträtt Ulrika Sundbäck

Ulrika Sundbäck

Ansvarig innovation/biografstöd/publikarbete

Tel: 08-665 11 31

ulrika.sundback@filminstitutet.se

Skriv ut