Distribution och visning

Stöd till biografägare för visning av ny värdefull långfilm

Syfte och mål

Syftet med stödet är att främja publikens möte med filmen. Målet är att ge incitament för stödberättigade biografägare i hela landet att programsätta ny svensk och utländsk film som fått lanseringsstöd av Filminstitutet, för att därigenom bredda filmutbudet.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av biografägare registrerade hos Filmägarnas kontrollbyrå aktiva med visningar under föregående år. Biograf som avses i ansökan ska uppfylla ett av följande kriterier:

 1. biografen ligger på ort med upp till 25 000 invånare (enligt Statistiska Centralbyråns tätortsregister, se länk nederst på sidan).
 2. biografen ligger på ort med fler än 25 000 invånare och uppfyller definitionen av komplementbiograf.
  Komplementbiografer är biografer vars repertoar på öppna visningar till minst 60 procent består av ett kompletterande filmutbud vilket definieras enligt följande:
 • filmer som fått lanseringsstöd från Svenska Filminstitutet från och med 2015 (svenska och utländska, inklusive samtliga filmer från distributörer med årligt stöd)
 • filmer med annat huvudproduktionsland än USA, Australien, Storbritannien, Nya Zeeland och Sverige
 • dokumentärfilmer längre än 60 minuter
 • långfilmer som har haft premiär tidigare än 2015

Observera att Live på bio och liknande direktsända/inspelade föreställningar inte definieras som film och därmed inte innefattas i beräkningarna av komplementvisningar.

 1. biografen ligger på ort med fler än 25 000 invånare och bedöms ha särskilda skäl vad gäller läge och verksamhet för stödbehov.

Alla biografer kan söka och vara berättigade stöd om det är den enda biografen på orten och/eller uppfyller andra krav på verksamheten som gynnar lokalinvånarnas tillgång till filmkultur på biograf. Exempel på dessa krav är regelbundna skolbiovisningar i samarbete med kommun och samarbete kring filmvisningar med andra kulturaktörer, till exempel filmstudioföreningar och filmfestivaler, samt har ekonomiskt behov av ordinarie stöd för att kunna upprätthålla biografverksamhet. Om biografen uppfyller dessa krav kan stöd beviljas. Bedömning av biografens ekonomiska behov görs utifrån bland annat föregående års omsättning, intäkter från biljettförsäljning och andra förutsättningar så som lokalhyra med mera. En bedömning av biografens verksamhet görs utifrån föregående års filmutbud av öppna visningar, antal skolbioföreställningar, filmstudioverksamhet och liknande.

För vad kan man söka?

Stöd kan sökas för öppna visningar (registrerade som öppna visningar av film i Bioguiden, administrerad av Filmägarnas Kontrollbyrå) av ny svensk och utländsk värdefull långfilm. Se under rubriken Vilka villkor måste uppfyllas? för definition av värdefull långfilm.

Vilka villkor måste uppfyllas?

Värdefull långfilm definieras som svensk och utländsk långfilm som fått stöd till lansering från Svenska Filminstitutet två år tillbaka i tiden. Exempelvis, om stödet söks för visningar som genomförts under år 2023 inkluderas filmer som har lanserats under år 2022 och 2023. Med stöd till lansering avses Stöd till lansering av svensk långfilm, Stöd till distribution av utländsk värdefull film samt samtliga utländska filmer som distribueras av distributörer som får Årligt stöd för distribution av värdefull film (se listor nederst på denna sida). 

När och hur ansöker man?

Stöd söks i efterhand och utlysning sker en gång per år. Deadline för inlämning av ansökan 2024 för visningar genomförda under kalenderår 2023: 1 - 16 februari 2024.

Ansökan kan göras i Filminstitutets ansökningstjänst (se länk längst ner på sidan). Observera att biografägare med fler än en biograf ska skicka in en ansökan per biograf.

Om sökanden är medlem i Sveriges Biografägareförbund behöver ingen statistik skickas in till Filminstitutet.

Om sökanden inte är medlem i Sveriges Biografägareförbund ska följande bilagor mejlas till stodhandlingar@filminstitutet.se

 • statistik över biljettintäkter under perioden 1 januari - 31 december 2023. Underlaget ska vara verifierat av FKB, Filmägarnas Kontrollbyrå AB. OBS! I ämnesraden, ange det diarienummer som ni blivit tilldelade när ni gör ansökan genom Filminstitutets ansökningstjänst.
 • ett verifikat på er statistik från FKB.

För att verifiera er biografstatistik gör så här:

 • Gör ett utdrag per salong (FKB-nummer) från Bioguiden för sålda biljetter under perioden 1 januari - 31 december 2023 med antal besök och bruttobiljettintäkter.
 • Mejla FKB att ni behöver ett verifikat och ange de uppgifter ni har fått fram enligt ovan.
 • FKB svarar och bekräftar att de har samma uppgifter för perioden. Vidarbefordra detta mejl till stodhandlingar@filminstitutet.se med er biografstatistik som bilaga.

När ansökan har registrerats av Filminstitutet får sökande en bekräftelse till den e-postadress som angetts som kontaktadress i ansökan. Om sökanden inte har fått bekräftelsemejl inom 30 minuter från det att ansökan skickats in, vänligen kontakta ansokansupport@filminstitutet.se

Observera att ansökningar som är ofullständiga inte kommer att behandlas av Filminstitutet.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs-eller driftsförhållanden. För mer info: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/

Hur bedöms ansökan?

Stödnivån beräknas på det totala antalet sålda biljetter på stödberättigade filmer i de inkomna ansökningarna, samt aktuell budgetnivå för stödmedlen.

Handläggare och en extern rådgivande referensgrupp bedömer ansökan om att kunna erhålla stöd under särskilda skäl.

Stöd till stödberättigade filmer vad gäller en biograf sammantaget utgår enligt följande:

 • upp till 10 000 besök utgår 100 procent av stödet per såld biljett
 • 10 001–20 000 besök utgår 50 procent av stödet per såld biljett
 • utöver det utgår 25 procent per såld biljett.

Hur fattas beslut?

Ansökan bereds av handläggare på Filminstitutets enhet Distribution & visning. Filminstitutets vd beslutar om stöd efter rekommendation från ansvarig handläggare. Ett beslutsmeddelande skickas till den e-postadress som sökanden har angett i ansökan.

Beslutet är slutgiltigt och är inte möjligt att överklaga.

Hur redovisar/ansöker man?

Stöd beviljas utifrån uppgifter om genomförda visningar som anges i ansökan och dessa uppgifter gäller också som redovisning av stödet. Stödet är ett så kallat efterhandsstöd.

 

Hur betalas stödet ut?

Stödet betalas ut till stödmottagaren efter beslut, enligt uppgifter som sökande angett i ansökan.

Notera att Filminstitutet fördelar statsbidrag med stöd av förordning (2016:989) om statsbidrag till film. Förordningarna styr hur Filminstitutets stödgivning får ske.

Se även Generella villkor.

 

Ulrika Sundbäck

Ulrika Sundbäck

Ansvarig biografstöd

Tel: 08-665 11 31

ulrika.sundback@filminstitutet.se

David Sundquist Ballester

David Sundquist

Administratör

Tel: 08-665 11 69

david.sundquist.ballester@filminstitutet.se

Skriv ut