Stöd till Distribution och visning
Saga
Foto: Poul-Erik Nilsen

Stöd till distribution och visning - äldre (innan 6 sept 2021)

Filminstitutet fördelar stöd till distributörer på den svenska marknaden för lansering av svensk långfilm, textning och syntolkning av svensk film, lansering av importerad kvalitetsfilm och spridning av svensk kortfilm. Målet är att öka publiken för svensk film och att främja distribution av kvalitetsfilm.

Byt sida

Nya distributionsstöd (LÄNK)

 

Stöd till distribution och visning - årligt stöd. Särskild utlysning våren 2021 med anledning av covid-19 

Ansökningstiden har gått ut

Syftet med stödet är att kompensera distributörer som bidrar till att öka mångfalden på den svenska biografrepertoaren, till exempel vad gäller tematik, form eller ursprungsland, för intäktsbortfall som uppkommit med anledning av covid-19.

Stöd till distribution och visning - årligt stöd

Syftet med stödet är att öka filmutbudets möjligheter att nå en större publik i hela landet samt att öka mångfalden på den svenska filmrepertoaren. Stödet kan sökas av aktör som främjar distribution och visning av film i olika visningsfönster; till exempel distributörer, filmfestivaler, föreningar och organisationer. Endast etablerade aktörer i den svenska filmbranschen kan söka.

Stöd till distribution och visning - enskilt projekt och titel, distribution av importerad kvalitetsfilm (enskild titel), versionering av importerad barnfilm (enskild titel)

Syftet med stödet är att öka filmutbudets möjligheter att nå en större publik i hela landet samt att öka mångfalden på den svenska filmrepertoaren. Stödet kan sökas av aktör som främjar distribution och visning av film i olika visningsfönster; till exempel distributörer, filmfestivaler, föreningar och organisationer.

Stöd till lansering av svensk långfilm

Stödet till lansering av svensk långfilm bidrar till att ge svensk film en framträdande position på den nationella biografrepertoaren. Stödet riktas mot filmer med otillräckliga lanseringsresurser i relation till den publika potentialen, och fördelas även till filmer där det bedöms kunna göra en påtaglig skillnad för det publika utfallet.
Från och med 1 juni 2015 är alla svenska långfilmer (över 70 minuter) som fått produktionsstöd från Filminstitutet berättigade till lanseringsstöd. Även filmer utan produktionsstöd är välkomna att söka.

Stöd till lansering och spridning av svensk kortfilm

Stödet till spridning av svensk kortfilm stärker möjligheterna för konstnärligt värdefulla filmer i denna genre att nå ut till publiken. I första hand ges stöd till större distributionsprojekt som omfattar flera filmer. Det är även möjligt att söka stöd till distribution av enskilda titlar.

Stöd till ökad tillgänglighet

Stödet till film för syntolkning och textning på svenskt språk är viktigt för att hörselskadade och synskadade ska få möjlighet att ta del av svensk film på bio, vod och dvd. Stöd fördelas för textning på svenskt språk av svensk film för biografkopior och dvd, syntolkning på svenskt språk av svensk film för dvd, biografvisning av svensk film, textad eller syntolkad på svenskt språk och utvecklings- och försöksprojekt som främjar stödets syfte.

Utvecklingsstöd för distribution och visning

För att ytterligare möjliggöra och underlätta filmens möjligheter att nå sin publik inför Filminstitutet från och med 1 januari 2015 två nya stöd som ska verka främjande för detta. Innovationsstödet (Upphör 31 december 2020) ska möjliggöra utvecklingen av nya former för distribution och visning och utbildningsstödet ska verka kompetenshöjande för yrkesverksamma inom samma område.

Stöd till publikanalys och innovativ marknadsföring

Syftet med stödet är att främja den svenska publikens möte med filmen. Målet är att ge möjlighet att genomföra fördjupade publikanalyser och pröva marknadsföringsmetoder/-projekt för nya vägar, relevanta för den tänkta målgruppen, som kan leda till en fördjupad kunskap om filmens genomslag.

Stöd till utbildning inom distribution och visning

För att förbättra filmens väg till publiken kan verksamma inom branschen söka stöd för kurser, utbildning och studieresor.

Stöd till innovation inom distribution och visning

Stödet upphör 31 december 2020 i och med ett styrelsebeslut den 10 december 2020. Endast redovisning är möjlig.
Stödet ska genom nya konstellationer möjliggöra utvecklingen av innovativa idéer som kan handla om metoder, affärsmodeller, teknik och organisation.

Porträtt Helena Simonsson

Helena Simonsson

tf Enhetschef Distribution och Visning

Tel: 08-665 11 96

helena.simonsson@filminstitutet.se

Tomas Johansson

Tomas Johansson

Ansvarig distributionsstöd

Tel: 08-665 11 35

tomas.johansson@filminstitutet.se

Porträtt Ulrika Sundbäck

Ulrika Sundbäck

Ansvarig biografstöd

Tel: 08-665 11 31

ulrika.sundback@filminstitutet.se

Johanna Holmin

Johanna Holmin

Ansvarig distributionsstöd

Tel: 08-665 12 37

johanna.holmin@filminstitutet.se

Siluettbild kvinna

Åsa Jacobsson

Lanseringskonsulent

Tel: 08-665 11 77

asa.jacobsson@filminstitutet.se

Katja Uneborg

Katja Uneborg

Handläggare Krisstöd

Tel: 08-665 11 66

katja.uneborg@filminstitutet.se

Pia Strandberg

Pia Strandberg

Administratör

Tel: 08-665 11 29

pia.strandberg@filminstitutet.se

David Sundquist Ballester

Administratör

Tel: 08-665 11 69

david.sundquist.ballester@filminstitutet.se

Skriv ut