Stöd till Distribution och visning

Stöd till distribution och visning – årligt stöd

Syftet med stödet är att öka filmutbudets möjligheter att nå en större publik i hela landet samt att öka mångfalden på den svenska filmrepertoaren.

Årligt stöd

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av aktör som främjar distribution och visning av film i olika visningsfönster; till exempel distributörer, filmfestivaler, föreningar och organisationer. Endast etablerad aktör i den svenska filmbranschen kan söka. Med etablerad avses en organisation som varit verksam i minst tre år.

Biografägare hänvisas till biografstöden.

För vad kan man söka?

För kontinuerlig verksamhet som har som huvudsyfte att sprida film till publik. För kontinuerlig verksamhet vars främsta syfte är att upprätthålla och utveckla strukturer och kompetens för visning av film.

OBS: I den kommande stödomgången kan man endast söka stöd för ett år, verksamhetsåret 2021. Detta som en följd av covid 19-pandemin och de snabba förändringar i omvärlden som den medför.

Vilka villkor måste uppfyllas?

Se dokumentet Generella villkor längst ner på sidan.

När och hur ansöker man?

Stödet kan sökas en gång per år. Handläggningstiden är 9 veckor. Deadline 2021: 12 oktober. Beslut fattas i mitten av december. Ansökningsblankett finns att ladda ner längst ner på sidan. 

Ansökningsblankett som finns nedan ska mejlas in till stodhandlingar@filminstitutet.se senast 12 oktober tillsammans med obligatoriska bilagor.

När ansökan har registrerats kommer ett bekräftelsemejl till den e-postadress som angivits i ansökningsblanketten.
Om sökanden inte fått bekräftelsemejl ett par dagar efter inskick, vänligen kontakta stodhandlingar@filminstiutet.se

Observera att ansökningar som inte är kompletta inte kommer att behandlas.
Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs- eller driftsföhållanden. För mer information:https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/

Hur bedöms ansökan?

Stödet fördelas utifrån en bedömning av ansökan utifrån stödets syfte. Följande faktorer har stor betydelse:

  • om verksamheten är av nationellt intresse
  • om det finns en långsiktig finansiell förmåga att bedriva verksamheten
  • om verksamheten ökar mångfalden i filmutbudet
  • om verksamheten når en mångfald av publikgrupper
  • om verksamheten bidrar till utveckling och innovation
  • om verksamheten arbetar med filmutbud med begränsad ekonomisk bärkraft men med högt publikt eller konstnärligt värde

Filminstitutet prioriterar verksamhet för barn och unga i alla distributions- och visningsled.

Hur fattas beslut?

Ansökningarna bereds på Filminstitutets enhet Distribution & visning. Filminstitutets VD beslutar om stöd efter rekommendation från handläggaren. En referensgrupp är rådgivande. Beslutsbrev skickas till den adress som angetts i ansökan.

Hur redovisar man?

Slutredovisning av stödet sker årligen via verksamhetsberättelse tillsammans med en detaljerad ekonomisk redovisning, genom resultaträkning underskriven av auktoriserad revisor (för stöd lägre än 500 000 kronor behöver revisorn inte vara auktoriserad).
Dessutom äger uppföljningsmöten mellan stödmottagaren och Filminstitutet rum var sjätte månad. Filminstitutet bjuder in till dessa möten.

Stödmottagare av stöd till lansering av utländsk film ska dessutom redovisa verifierad biografbesöksstatistik för samtliga öppna föreställningar per biograf per film. Andra uppgifter om publikt utfall (andra visningsfönster, geografisk spridning m m) redovisas i särskild enkät. Samtliga uppgifter ska redovisas skyndsamt under januari månad nästkommande år med möjlighet till senare komplettering om stödmottagaren är beroende av tredje part för uppgifter. Samtliga redovisningsblanketter finns att ladda ner längst ner på sidan.

Stödmottagare av stöd till lansering av utländsk film måste leverera film- och dokumentationsmaterial, så kallat säkerhetsmaterial, för den färdiga filmen till Filminstitutet (enligt liknande rutiner som vid beviljat produktionsstöd).

Hur betalas stödet ut?

Stödet rekvireras på en blankett som skickas tillsammans med beslutsbrevet. Stöd kan rekvireras från och med mitten av januari. Innan stöd som innefattar distribution av utländsk film kan betalas ut måste intyg om leverans av säkerhetsmaterial ha undertecknats av firmatecknare och skickats in till Filminstitutet.

Se även Generella villkor.

 

Skriv ut