Stöd till Distribution och visning

Stöd till distribution och visning – projekt och titel

Syftet med stödet är att öka filmutbudets möjligheter att nå en större publik i hela landet samt att öka mångfalden på den svenska filmrepertoaren.

- Enskilt projekt
- Distribution av importerad kvalitetsfilm (enskild titel)
- Versionering av importerad barnfilm (enskild titel)

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av aktör som främjar distribution och visning av film i olika visningsfönster; till exempel distributörer, filmfestivaler, föreningar och organisationer. Stöd kan inte sökas av privatperson.

För vad kan man söka?

Stödet får ges för projekt inom distribution och visning, till exempel:

 • Distribution av utländsk film, enskilda filmtitlar, i olika visningsfönster. Maximalt stödbelopp 150 000 kronor.
 • Versionering av utländsk barnfilm. Maximalt stödbelopp 250 000 kronor
 • Andra projekt samt visningsarrangemang. Maximalt stödbelopp 150 000 kronor.

Vilka villkor måste uppfyllas?

Ansökan ska inkomma i så god tid att beslut kan fattas minst fyra veckor före filmens svenska premiär eller projektets startdatum. Det innebär att tiden mellan aktuellt sista ansökningsdatum och filmens premiär/projektstart ska vara minst tio veckor.

Tillägg till riktlinjerna under Covid 19-pandemin

Tills vidare får lönekostnader för arbete som direkt kan kopplas till lanseringen/projektet inkluderas i budgeten samt administrativa kostnader upp till 7 procent av lanseringsbudgetens totala kostnader. Tidigare krav på egeninsats borttages.

Se även Generella villkor. 

När och hur ansöker man?

Man kan söka sex gånger per år. Handläggningstiden är cirka 6 veckor. 2021: 11 januari, 15 mars, 3 maj, 17 juni, 30 augusti och 7 oktober. Ansökan görs på särskild blankett, se nedan och mejlas till stodhandlingar@filminstitutet.se

När ansökan har registrerats kommer ett bekräftelsemejl till den e-postadress som angivits i ansökningsblanketten.
Om sökanden inte fått bekräftelsemejl ett par dagar efter inskick, vänligen kontakta stodhandlingar@filminstitutet.se

Observera att ansökningar som inte är kompletta inte kommer att behandlas.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs-eller driftsförhållanden. För mer info:: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/

Hur bedöms ansökan?

Stödet fördelas utifrån en bedömning av ansökan utifrån stödets syfte. Följande faktorer har stor betydelse:

 • om projektet är av nationellt intresse 
 • om projektet ökar mångfalden i filmutbudet
 • om projektet når en mångfald av publikgrupper
 • om projektet bidrar till utveckling och innovation
 • om projektet innefattar ett filmutbud med begränsad ekonomisk bärkraft men med högt publikt eller konstnärligt värde
 • om ansökan avser distribution av enskild filmtitel bedöms även filmens konstnärliga kvaliteter: originalitet, angelägenhetsgrad och hantverksskicklighet. Särskild prioritet ges filmer från, för den svenska repertoaren, ovanliga länder och språkområden.
 • om ansökan avser filmfestivaler eller liknande visningsarrangemang görs en samlad bedömning av filmutbud, omfattning och publikt genomslag.
 • om plan och budget är trovärdiga.

Samtliga stödformer inom distribution och visning prioriterar verksamhet för barn och unga.

Hur fattas beslut?

Ansökningarna bereds på Filminstitutets enhet Distribution & visning. Filminstitutets VD beslutar om stöd efter rekommendation från handläggaren. En referensgrupp är rådgivande. Beslutsbrev skickas till den adress som angetts i ansökan.

Hur redovisar man?

Utfall (publik i olika visningsfönster, geografisk spridning mm) redovisas i särskild enkät. Stödet ska redovisas senast tre månader efter avslutat projekt/premiär. Stödmottagaren redovisar konstnaderna genom huvudbok eller resultaträkning underskriven av revisor, eller i sista hand genom vidimerade fakturakopior. Samtliga redovisningsblanketter finns att ladda ner längst ner på sidan. 

Stödmottagare av stöd till enskild titel/versionering ska dessutom redovisa verifierad biografbesöksstatistik för samtliga öppna föreställningar per biograf för filmen ett år efter premiär.

Stödmottagare av stöd till enskild titel/versionering måste leverera film- och dokumentationsmaterial, så kallat säkerhetsmaterial, för den färdiga filmen till Filminstitutet (enligt liknande rutiner som vid beviljat produktionsstöd).

Se även Generella villkor.

Hur betalas stödet ut?

Stödet rekvireras på särskild blankett som skickas tillsammans med beslutet. Innan stödet betalas ut måste intyg om leverans av säkerhetsmaterial ha undertecknats av firmatecknare och skickats in till Filminstitutet. Utbetalning sker vid två tillfällen: 75 procent efter beslut och 25 procent efter redovisning av styrkta kostnader och projektets utfall.

Se även Generella villkor.

Tomas Johansson

Tomas Johansson

Ansvarig distributionsstöd

Tel: 08-665 11 35

tomas.johansson@filminstitutet.se

Porträtt Helena Simonsson

Helena Simonsson

tf Enhetschef

Tel: 08-665 11 96

helena.simonsson@filminstitutet.se

Johanna Holmin

Johanna Holmin

Ansvarig distributionsstöd

Tel: 08-665 12 37

johanna.holmin@filminstitutet.se

Skriv ut