Stöd till Distribution och visning

Stöd till lansering av svensk långfilm

Syftet med stödet är att öka synligheten för svensk film och därmed också publiken genom att skapa goda förutsättningar för lanseringen av filmen i dess första visningsfönster.

 

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av svenska distributörer som är registrerade hos Filmägarnas Kontrollbyrå.

För vad kan man söka?

Stödet får ges för att lansera svensk långfilm i Sverige i dess premiärfönster. Distributören kan söka stödet i två delar.

Filmer som beviljats produktionsstöd är berättigade till lanseringsstöd. Nivån på lanseringsstödet bestäms individuellt för varje projekt.

Distributörer kan även söka lanseringsstöd för filmer som inte fått produktionsstöd, då görs en särskild bedömning av filmens kvalitet. De grundläggande kriterier som används vid bedömning av en films kvalitet är hantverksskicklighet, angelägenhet och originalitet. Om filmen bedöms inte hålla tillräckligt hög kvalitet för att prioriteras lanseringsstöd avslås ansökan.

Del 1:

Utvecklingsstöd kan sökas i ett tidigt skede av lanseringsarbetet för exempelvis analyser av målgrupper, framtagning och test av marknadsföringsmaterial, testvisningar och andra delar av lanseringen som behöver lång framförhållning. Ett maximalt stöd på 100 000 kronor kan beviljas för del 1. Stödet kan enbart sökas för filmer med beviljat produktionsstöd efter 1 juni 2015.

Del 2:

Lanseringsstöd kan sökas för alla svenska långfilmer, oavsett om de beviljats produktionsstöd eller ej. Detta stöd riktas mot lansering av filmen i dess premiärfönster.

Vilka villkor måste uppfyllas?

Med svensk film avses, enligt förordning (2016:989) om statsbidrag till film, film som har en svensk producent och där den svenska insatsen av artistiska medarbetare är av påtalig betydelse, eller om filmen inte har en svensk producent, uppfyller de krav som framgår av Europarådets konvention för samproduktioner. Stödet kan alltså även ges till internationella samproduktioner som fått förhandsstöd av Svenska Filminstitutet.

Distributörens egen insats ska vara minst lika stor som stödbeloppet. Undantag från regeln om egen ekonomisk insats kan ges om det med hänsyn till tillgängliga medel eller omständigheterna i övrigt finns särskilda skäl. Detta innefattar filmer som har biografpremiär under perioden april - juli.
Ökat lanseringsstöd till svenska vår- och sommarpremiärer är en särskild satsning från och med hösten 2017. Syftet med satsningen är att sprida premiärerna över hela året för att ge svensk film bättre förutsättningar att nå publik året om. Konkret innebär satsningen att stödsummor till lansering av svensk långfilm (Gäller inte internationella samproduktioner där svenska producenten är minoritetsägare) som har premiär april-juli ökas väsentligt. En distributör som går in med exempelvis 200 000 kronor i egen insats kan få 400 000 kronor i stöd istället för 200 000 kronor vilket gäller resten av året. 500 000 kronor i egen insats innebär möjlighet till upp till 1 000 000 kronor i stöd.

Övriga särskilda skäl för undantag från regeln om  egen ekonimisk insats ska noggrant beskrivas i bilaga till ansökan.

Tillägg till riktlinjerna under Covid 19-pandemin

Tills vidare får lönekostnader för arbete som direkt kan kopplas till lanseringen/projektet inkluderas i budgeten samt administrativa kostnader upp till 7 procent av lanseringsbudgetens totala kostnader. Tidigare krav på egeninsats borttages.

Se även Generella villkor.

När och hur ansöker man?

Del 1 kan sökas från och med att filmen beviljats produktionsstöd och 6 månader framåt. Stödet måste redovisas innan man kan söka del 2. Ansökan för del 2 måste inkomma senast 3 månader före planerad premiär, detta gäller även för filmer som inte beviljats produktionsstöd. I samband med ansökan till del 1 hålls ett möte med filmens producent, distributör, konsulent och lanseringskonsulent. Vid ansökan av del 2 hålls ett möte med filmens distributör och lanseringskonsulent.


2020:14 december

2021: 8 februari, 22 mars, 3 maj, 25 juni, 23 augusti, 20 september, 1 november och 13 december. Ansökningsblanketter finns att ladda ner längst ner på sidan och mejlas till stodhandlingar@filminstitutet.se

När ansökan har registrerats kommer ett bekräftelsemejl till den e-postadress som angivits i ansökningsblanketten. Om sökanden inte fått bekräftelsemejl ett par dagar efter inskick, vänligen kontakta stodhandlingar@filminstitutet.se

Observera att ansökningar som inte är kompletta inte kommer att behandlas.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs-eller driftsförhållanden. För mer info:: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/
Om sökanden inte fått bekräftelsemail senast inom en vecka, vänligen kontakta administratör på stodhandlingar@filminstitutet.se.

Hur bedöms ansökan?

Stödet fördelas utifrån en bedömning av lanseringsplanen (lanseringsbudget, marknadsplan och estimat) och filmen. Följande faktorer är av stor betydelse:

  • Att lanseringen är nära kopplad till filmen och tänkta målgrupper när det gäller val av visningsfönster
  • Att planen är trovärdig och kalkylen bärkraftig
  • Att planen är utvecklad i nära samarbete mellan distributör och producent
  • Att stödet väsentligt ökar filmens möjligheter att nå sin publik
  • Att estimatet är trovärdigt

Om filmen inte beviljats produktionsstöd bedöms även filmens konstnärliga kvalitet. Filminstitutets kriterier på konstnärlig kvalitet är originalitet, angelägenhetsgrad och hantverksskicklighet.

Hur fattas beslut?

Ansökan bereds på Filminstitutets enhet Distribution & visning i samråd med  en rådgivande referensgrupp. För filmer som beviljats produktionsstöd bereds ansökan även i samråd med filmens konsulent. Filminstitutets VD beslutar om stöd efter rekommendation från lanseringskonsulenten.

Hur redovisar man?

Del 1 av stödet måste redovisas före ansökan av del 2 och senaste ett år efter beviljat stöd. Del 2 ska redovisas senast sex månader efter filmens premiär. Distributören redovisar kostnaderna för båda stöden genom huvudbok eller resultaträkning underskriven av revisor (för stöd över 500 000 kronor måste redovisningen vara underskriven av auktoriserad revisor), eller i sista hand genom vidimerade fakturakopior. En kortfattad skriftlig redovisning om lanseringsarbetet och en analys av detsamma ska skickas in. Filminstitutet kan dessutom bjuda in till utvärderingsmöte med distributör, producent, konsulent och lanseringskonsulent närvarande.

Den som söker och erhåller filmstöd ska redovisa nödvändig besöksstatistik på biograf för bedömning och uppföljning med verifierad och säkerställd data. Stödmottagare av lansering av svensk långfilm måste därmed redovisa från Filmägarnas kontrollbyrå verifierad data för samtliga öppna föreställningar per biograf för filmen ett år efter premiär.

Statistiken ska redovisas som excelfil minst sex månaders statistik från premiärdatum till samtliga öppna visningar per biograf och per visning. En rad per ”Show” i rapporten som dras ut från FKB. Mejla till analysstatistik@filminstitutet.se när 6 månader gått från premiär i Sverige. Ange filmtitel i ämnesraden.

Om lanseringsstöd är beviljat för annan lansering är biograf ska statistik för VOD, EST eller slutna visningar skickas in 6 månader efter premiär.

Stödmottagare av lansering av svensk långfilm ska leverera film- och dokumentationsmaterial, så kallat säkerhetsmaterial, för den färdiga filmen till Filminstitutet (enligt liknande rutiner som vid beviljat produktionsstöd).

Se även Generella villkor.

Hur betalas stödet ut?

Stödet rekvireras på blankett som skickas ut tillsammans med beslutet. Innan stödet betalas ut måste intyg om leverans av säkerhetsmaterial ha undertecknats av firmatecknare och skickats in till Filminstitutet. För både del 1 och 2 gäller att 75 procent av stödet kan rekvireras vid beslut och resterande 25 procent vid godkänd slutredovisning  enligt ovan.

Se även Generella villkor.

Åsa Jacobsson

Åsa Jacobsson

vik. Lanseringskonsulent

Tel: 08-665 11 77

asa.jacobsson@filminstitutet.se

Skriv ut