Stöd till Distribution och visning

Stöd till ökad tillgänglighet inom distribution och visning

Syftet med stödet är att öka tillgängligheten till film för personer med funktionsnedsättning.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av svenska distributörer som är registrerade hos Filmägarnas Kontrollbyrå och arrangörer av syntolkade visningar.

För vad kan man söka?

Stödet får ges för att användas för exempelvis textning av film med svensk dialog, syntolkning och uppläst text på svenska språket till svenska och utländska filmer i olika visningsfönster. Stödet kan hel- eller delfinansiera insatsen och sökas för en eller flera filmer samtidigt. Med svenska språket avses även de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Stödet får även ges för utvecklingsprojekt som uppfyller stödets övergripande syfte, att öka tillgängligheten till film för personer med funktionsvariationer eller en med annat modersmål än svenska.

Vilka villkor måste uppfyllas?

Filmer som beviljats produktionsstöd från Filminstitutet kan inte få stöd till textning eftersom det stödet innebär ett åtagande att tillhandahålla en textad version av filmen.
Se även Generella villkor.

När och hur ansöker man?

Stödet kan sökas löpande. Handläggningstiden är 2 - 4 veckor (med undantag under juli månad då ingen handläggning genomförs). Ansökan görs på särskild blankett som mejlas till stodhandlingar@filminstitutet.se

När ansökan har registrerats kommer ett bekräftelsemejl till den e-postadress som angivits i ansökningsblanketten. Om sökanden inte fått bekräftelsemejl ett par dagar efter inskick, vänligen kontakta stodhandlingar@filminstiutet.se

Observera att ansökningar som inte är kompletta inte kommer att behandlas.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs-eller driftsförhållanden. För mer info:: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/

Hur bedöms ansökan?

Stödet fördelas utifrån en bedömning av ansökan utifrån stödets syfte. Följande faktorer har stor betydelse:

  • Att genomförandet är kostnadseffektivt
  • Att filmen är producerad för biografvisning
  • Att filmen har publikpotential och konstnärlig kvalitet

För högre stöd gäller även att projektet har långsiktighet, omfattar flera filmer och bredd i utbudet.
Samtliga stödformer inom distribution och visning prioriterar verksamhet för barn och unga.

Hur fattas beslut?

Ansökningarna bereds på Filminstitutets enhet Distribution & visning. Filminstitutets VD beslutar om stöd efter rekommendation från handläggaren.  Ett beslutsbrev skickas till den adress som angetts i ansökan.

Hur redovisar man?

Stödmottagaren redovisar kostnaderna genom huvudbok eller resultaträkning underskriven av auktoriserad revisor, eller i sista hand genom vidimerade fakturakopior. Samtliga redovisningsblanketter finns att ladda ner längst ner på sidan.

Arrangörer av syntolkade filmvisningar fyller i en redovisningsblankett om projektets utfall och skickar in till Filminstitutet. Redovisningen skickas in senast en månad efter att projektet avslutats.

Den som söker och erhåller filmstöd ska redovisa nödvändig besöksstatistik på biograf för bedömning och uppföljning med verifierad och säkerställd data. Stödmottagare av stöd till ökad tillgänglighet inom distribution och visning måste därmed redovisa från Filmägarnas kontrollbyrå verifierad data för samtliga öppna föreställningar per biograf för filmen ett år efter premiär.

Se även Generella villkor

Hur betalas stödet ut?  

Stödet rekvireras på en blankett som skickas tillsammans med beslutet. Stödet utbetalas med 75 procent efter beslut och resterande 25 procent efter redovisning av styrkta kostnader samt analys av projektets utfall.

Se även Generella villkor.

Tomas Johansson

Tomas Johansson

Ansvarig distributionsstöd

Tel: 08-665 11 35

tomas.johansson@filminstitutet.se

Skriv ut