Stöd till Distribution och visning

Stöd till utbildning inom distribution och visning

Syftet med stödet är att höja kompetensen inom distribution och visning för att på så sätt förbättra förutsättningarna för filmens möjligheter att nå sin publik.

Vem kan söka?

Organisationer som erhållit Filminstitutets distributions- och visningsstöd eller biografstöd, eller är nära kopplade till sådana organisationer.

För vad kan man söka?

Stödet får ges för användning för att delta i kurser och utbildningar, men även för studieresor.

Vilka villkor måste uppfyllas?

Stödet kan uppgå till 50 procent av den totala kostnaden för att delta i kurser och utbildningar, men även för studieresor. Stöd kan beviljas upp till 10 000 kr.
Ansökan ska inkomma i så god tid att beslut kan fattas före kursens startdatum.

Se även Generella villkor.

När och hur ansöker man?

Stödet kan sökas löpande. Handläggningstiden är 2 - 4 veckor (med undantag under juli månad då ingen handläggning genomförs). Ansökan görs på särskild blankett som mejlas till stodhandlingar@filminstitutet.se

När ansökan har registrerats kommer ett bekräftelsemejl till den e-postadress som angivits i ansökningsblanketten. Om sökanden inte fått bekräftelsemejl ett par dagar efter inskick, vänligen kontakta stodhandlingar@filminstiutet.se

Observera att ansökningar som inte är kompletta inte kommer att behandlas.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs-eller driftsförhållanden. För mer info:: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/

Hur bedöms ansökan?

Stödet fördelas utifrån en bedömning av ansökan utifrån stödets syfte. Kompetensutvecklingen ska bidra till att organisationens arbete med distribution och visning utvecklas.

Hur fattas beslut?

Ansökningarna bereds på Filminstitutets enhet Distribution & visning. Filminstitutets VD beslutar om stöd efter rekommendation av handläggaren. Beslutet skickas ut till den adress som angetts i ansökan.

Hur redovisar man?

Stödmottagaren skickar in en blankett för redovisning av stödet. Stödmottagaren redovisar kostnaderna genom huvudbok eller resultaträkning underskriven av auktoriserad revisor, eller i sista hand genom vidimerade fakturakopior. Samtliga redovisningsblanketter finns att ladda ner längst ner på sidan.

Se även Generella villkor.

Hur betalas stödet ut?

Stödet rekvireras på en blankett som skickas tillsammans med beslutsbrevet och betalas i efterskott när redovisningen är godkänd.

Se även Generella villkor.

Tomas Johansson

Tomas Johansson

Ansvarig distributionsstöd

Tel: 08-665 11 35

tomas.johansson@filminstitutet.se

Johanna Holmin

Johanna Holmin

Ansvarig distributionsstöd

Tel: 08-665 12 37

johanna.holmin@filminstitutet.se

Skriv ut