Stöd till Distribution och visning

Stöd till intäktsbortfall för distributörer

Syfte och mål

Syftet med stödet är att kompensera distributörer för intäktsbortfall som uppkommit till följd av reducerad verksamhet med anledning av covid-19. Stödet riktar sig till etablerade distributörer som bidrar till att öka mångfalden på den svenska biografrepertoaren, till exempel vad gäller tematik, form eller ursprungsland.

Stödet kan sökas för att kompensera intäktsbortfall för perioden 1 juli - 30 september 2021.

 

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av etablerade distributörer på den svenska biografmarknaden. Med etablerad distributör avses en organisation som varit verksam i minst två år, och som är registrerad hos Filmägarnas Kontrollbyrå. Aktören ska arbeta kontinuerligt för att främja mångfalden av film på den svenska marknaden.

För att kunna få stöd ska sökanden ha vidtagit alla kostnadsbesparingar som varit möjliga och sökt andra relevanta stöd som skapats med anledning av covid-19.

Stöd får inte ges till den som är satt under rekonstruktion, i likvidation eller försatt i konkurs

 

Vilka villkor måste uppfyllas?

Filminstitutet fördelar statsbidrag med stöd av förordning (2016:989) om statsbidrag till film. Förordningarna styr hur Filminstitutets stödgivning får ske. Se även Generella villkor.

Ansökningar som ej uppfyller villkoren behandlas ej.

 

När och hur ansöker man?

Stöd kan sökas under perioden 22 september – 6 oktober 2021 genom Filminstitutets ansökningstjänst.

Följande bilagor ska bifogas ansökan

  • Utdrag från Filmägarnas Kontrollbyrå med totalt inspelade biografintäkter under 2017–2019
  • Lista på genomförda och planerade biograflanseringar under 2021 för titlar där det finns ett distributionsavtal.


När ansökan har registrerats av Filminstitutet får sökande en bekräftelse till den e-postadress som angetts som kontaktadress i ansökan. Om sökanden inte har fått bekräftelsemejl inom 30 minuter, vänligen kontakta ansokansupport@filminstitutet.se

Ansökningar som är ofullständiga kommer inte att behandlas av Filminstitutet.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs-eller driftsförhållanden. För mer info: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmänna-handlingar/allmänna-handlingar/

 

Hur bedöms ansökan?

Handläggare bedömer varje ansökan för sig, och i förhållande till övriga ansökningar, utifrån stödets syfte och mål, riktlinjer och budget. Stöd beviljas i konkurrens med andra sökande och storleken på beviljat stöd grundar sig på uppgifter i ansökan.

En bedömning görs om distributörens samlade filmutbud har stor betydelse för mångfalden på den svenska biografrepertoaren. Grund för denna bedömning görs utifrån underlag över vilka filmer distributören har lanserat bakåt i tiden samt vilka filmer som planeras för lansering 2021.

Följande faktorer har stor betydelse:

  • verksamheten ökar mångfalden i filmutbudet på biografer, till exempel vad gäller tematik, form eller ursprungsland.
  • verksamheten arbetar med ett filmutbud på biograf med begränsad ekonomisk bärkraft men med högt publikt eller konstnärligt värde.

 

Om distributören bedöms uppfylla ovanstående kriterier görs en beräkning av förlorade intäkter samt av stödbehov. Bedömningen genomförs utifrån underlag över inspelade biljettintäkter under åren 2017–2019 samt utifrån mottagna lanseringsstöd under åren 2017–2019.

 

Hur fattas beslut?

Ansökan bereds av handläggare på Filminstitutets enhet Distribution & visning. Filminstitutets vd beslutar om stöd efter rekommendation från ansvarig handläggare. Ett beslutsmeddelande skickas till den e-postadress som sökande har angett i ansökan.

Beslutet är slutgiltigt och är inte möjligt att överklaga.

 

Hur betalas stödet ut?

Efter beslut betalas stödet ut till stödmottagaren enligt de uppgifter som sökande angett i ansökan.

 

Hur redovisar man?

Som slutredovisning av stödet ska stödmottagare skicka in

  • vidimerad årsredovisning med resultat- och balansräkning för år 2021 senast den 1 augusti 2022.

Om stödmottagaren har brutet räkenskapsår ska årsredovisning för 2021 – 2022 skickas in senast

sju månader efter avslutat räkenskapsår. För stöd över 500 000 kr ska den ekonomiska redovisningen vara underskriven av auktoriserad revisor.

 

Stödmottagare förbinder sig att delta och svara på eventuella frågor som Filminstitutet kan tänkas ha kring olika åtgärder som vidtagits på grund av covid-19.

 

Stödmottagaren är återbetalningsskyldig om den som mottagit stödet lämnat oriktiga uppgifter eller inte lämnar sådan redovisning som krävs. Andra beviljade stöd betalas inte ut om det finns grund för återbetalning.

Katja Uneborg

Handläggare

Tel: 08-665 11 66

katja.uneborg@filminstitutet.se

Skriv ut