Distribution och visning

Stöd till intäktsbortfall för film med lanseringsstöd

Syfte och mål                 

Syftet med stödet är att kompensera distributörer för intäktsbortfall som uppkommit på grund av den långvariga smittspridningen och de publikrestriktioner som gällt på biografer med anledning av covid-19.

Stödet kan sökas för att kompensera intäktsbortfall för biografvisningar per filmtitel för perioden 1 januari – 31 mars 2022.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av distributör som har förutsättning och organisation att arbeta professionellt med lansering av film i Sverige och som tidigare beviljats lanseringsstöd för filmtiteln.

För vad kan man söka?

Stödet kan sökas för filmtitel som beviljats lanseringsstöd från Svenska Filminstitutet och haft öppna biografvisningar under perioden 1 januari – 31 mars 2022.

Med lanseringsstöd avses Stöd till lansering av svensk långfilm och Stöd till distribution av utländsk värdefull film. Med lanseringsstöd omfattas även utländska filmtitlar som distribueras av organisation som beviljats Årligt stöd till etablerade distributörer.

Stödet söks efter periodens visningar har genomförts. Stödet beräknas genom att ersätta varje såld biografbiljett som redovisas i Bioguiden med 25 kronor.

När och hur ansöker man?

Stödet kan sökas från 2022-04-04 och senast 2022-04-19.

Ansökan görs i Filminstitutets ansökningstjänst (se länk längst ner på sidan). I tjänsten framgår vilka handlingar som ska bifogas ansökan (du hittar även informationen längst ner på denna sida). Observera att du endast kan ladda upp filer i pdf-format.

Sökande skickar in en ansökan med max 10 filmtitlar. Om sökande vill ansöka för mer än 10 filmtitlar så skickas ny ansökan med max 10 filmtitlar. 

Sökande ska bifoga följande bilaga till ansökan:

  • Utdrag ur bioguiden med totala omsättningen för filmtiteln under perioden 1 januari – 31 mars 2022

När ansökan har registrerats av Filminstitutet får sökanden en bekräftelse till den e-postadress som angetts som kontaktadress i ansökan. Om sökanden inte har fått bekräftelsemejl inom 30 minuter från det att ansökan skickats in, vänligen kontakta ansokansupport@filminstitutet.se

Observera att ansökningar som är ofullständiga inte kommer att behandlas av Filminstitutet.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs-eller driftsförhållanden. För mer info: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/

Hur bedöms ansökan?

Stödnivån beräknas på det totala antalet sålda biljetter under perioden 1 januari – 31 mars på den stödberättigade filmtiteln.

Stödberättigade filmer är de som beviljats Stöd till lanserings av svensk långfilm, Stöd till distribution av utländsk värdefull film och utländska filmer som distribueras av organisation som beviljats Årligt stöd till etablerade distributörer.

Hur fattas beslut?

Ansökan bereds av handläggare på Filminstitutets enhet Distribution & visning. Filminstitutets vd beslutar om stöd efter rekommendation från ansvarig handläggare. Ett beslutsmeddelande skickas till den e-postadress som sökande har angett i ansökan.

Beslutet är slutgiltigt och är inte möjligt att överklaga.

Hur betalas stödet ut?

Efter beslut betalas stödet ut till stödmottagaren enligt de uppgifter som sökande angett i ansökan.

Hur redovisar man?

Stöd beviljas utifrån uppgifter om genomförda visningar som anges i ansökan och dessa uppgifter gäller också som redovisning av stödet. Stödet är ett så kallat efterhandsstöd.

Li Lindebäck

Li Lindebäck

Handläggare

Tel: 08-665 12 85

li.lindeback@filminstitutet.se

David Sundquist Ballester

David Sundquist

Administratör

Tel: 08-665 11 69

david.sundquist.ballester@filminstitutet.se

Daniella Mir

Daniella Mir

Administratör

Tel: 08-6651187

daniella.mir@filminstitutet.se

Skriv ut